Kegyelmi és szolgálati ajándékok

Ez a vázlat a Bibliában szereplő összes megnevezett kegyelmi ajándékot tartalmazza néhány mondatos rövid magyarázattal.

Róma 12:6-8

Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: ha prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk, ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk: a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel.

1. PRÓFÉTÁLÁS

1. Leleplezik és néven nevezik a bűnt egy ember vagy a gyülekezet életében.

2. Kihirdetik Isten vezetését – ezért a vezetéshez elengedhetetlen! A királyokat mindig segítették a próféták, az újszöv. Gyülekezetben pedig a gyülekezet vezetőségében kell hogy helyet kapjon próféta is!

3. Isten akaratának meghirdetése a egy másik ember vagy a gyülekezet időszerű kérdéseire nézve

Károli itt az „írásmagyarázás” szóval adja vissza

1Kor 14:3: Aki pedig prófétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal.

1Péter 1:19-21 Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek.

4. A próféták mindig számonkérhetők és kontrollálhatók!

1Korintus 14:29-32 – A próféták pedig ketten vagy hárman szóljanak, a többiek pedig ítéljék meg. De ha közben az ott ülők közül egy másik kap kinyilatkoztatást, az előző hallgasson el. Mert egyenként mindnyájan prófétálhattok, hogy mindenki tanuljon, és mindenki bátorítást kapjon. A prófétákban lévő lélek pedig alárendeli magát a prófétáknak.

2. SZOLGÁLAT / diakonia = „felverem magam körül a port”

Fizikai szükségbetöltés koordinálása (!)

Lásd a hét diakónus választását, ahol nem asszonyokat, hanem azok koordinátorait választották meg!

Lk 10:40

3. LELKIGONDOZÁS Buzdítás / Intés = PARAKALEÓ – PARAKLÉTOSZ (!)

Szükséges feltételei: a mentő szeretet melegsége, finomsága, a szentség bűnt megítélő ereje, beleérzőképesség.

Róma 15:14 – Én pedig, testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jóssággal, telve a teljes ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani.

2Kor 1:4, 7:6

4. ADAKOZÁS / metadidonai

A különösen nagy, erejükön felüli áldozatkészség az adakozásban

2Korintus 8:13-14 – Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. Ellenben az egyenlőségnek megfelelően a mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is pótolja majd a ti hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen;

5. MENTOROLÁS (proisztémi)

UFO és KÁR: elöljáró, EF: vezető

Személyes életvezetés vagy kiscsoportos vezetés.

1Thessz 5:12; 1Tim 3:4;-5.12; 1Tim 5:17 (forgolódó); Tit 3:8.14

6. KÖNYÖRÜLÉS

Régen az özvegyek és a szolgák, akik a gyülekezete betegjeit ápolták. Amikor valakinek nincs embere, akkor a könyörülő lesz az embere. Pl. a négy barát, akik a béna embert hordágyon Jézushoz vitték. Ember az ember helyett, helyettesítő.

Ézs 49:10

1Korintus 12:8-11

Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. Egyik ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja.

7. BÖLCSESSÉG IGÉJE / bölcsesség beszéde / logosz szofiasz = bölcsesség ismerete

A bölcsesség a bibliaismeret helyes és nyomatékos alkalmazásának ajándéka egy-egy konkrét élethelyzetben. Ebben az értelemben a vezetés és a lelkigondozás egyik alapajándéja.

2Krón 9:23 (Salamon) , Csel 6:3 (diakónia kísérőajándéka)

8. ISMERET IGÉJE / a tudomány ismerete

A Szentírás mélységeinek (!) megértése. A tanítás egyik alapajándéka.

2Kor 2:14,  Ef 3:19

9. HIT

A hit a láthatatlanról való meggyőződés és a láthatatlan láthatóvá tétele.  Az evangélizálás és a gyógyítás alapajándéka. Hit nélkül nem érdemes evangélizálni és nem lehet gyógyítani / szabadítani.

Mit jelent a hit ajándéka?

Nekem ez megadatott Isten kegyelméből: gázpalack, börtön-prédikáció, szkinhedes dicsőítés

Mindig összekapcsolódik az evangélium hirdetésével, azt igazolja!

10. GYÓGYÍTÁS / iamaión

1. Testi gyógyítás –

ApCsel 28:8 – Történt pedig, hogy Publiusz apja lázrohamoktól és vérhastól gyötörve ágynak esett. Pál bement hozzá, és miután imádkozott, rátette a kezét, és meggyógyította.

2. Bűnrendezés –

1Péter 2:24-25 – Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez.

3. Szabadítás és ördögűzés –

Lukács 9:42 – Még feléje tartott a fiú, amikor leteperte az ördög és megrázta. Jézus azonban ráparancsolt a tisztátalan lélekre, meggyógyította a gyermeket, és visszaadta az apjának.

11. ISTENI ERŐK MUNKÁI / csodatévő erők / energémata dünameón = erők (energiák) munkája / ált. csodák: halott feltámasztása, ördögűzés, ítélet (Anániás és Safira), szabadulás (Pálé Máltán) / Az evangéliumot hitelesítő (!) „döbbenetes” jelek és csodák. Az evangélizálást kísérő ajándék! — Dan Laci fiataljainak bizonyságtétele

Csel 19:11,

12. LELKEK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE / lelkek megítélése / diakriszeisz pneumaton = lelkek (szellemiségek) felismerése

Az életek,  megnyilatkozások, magatartások hátterének v. forrásának felismerése.

Példa: Takaró Károly

Zsid 5:14

13. NYELVEKEN SZÓLÁS

1. Jelajándék a hitetlenség meggyőzésére, amely a nem hívők számára bizonyítja Isten természetfeletti munkáját.

1Korintus 14:22 – Úgyhogy a nyelveken való szólás jel, de nem a hivőknek, hanem a hitetleneknek

2. Prófétai ajándék – de csak akkor,, ha van magyarázat is hozzá!

1Korintus 14:27 – Ha nyelveken szól is valaki, ketten vagy legfeljebb hárman szóljanak, mégpedig egymás után; egy valaki pedig magyarázza meg.

3. Önmagunk építésére szolgáló ajándék

1Korintus 14:14 – Aki nyelveken szól, önmagát építi

14. NYELVEK MAGYARÁZATA

Prófétai ajándék

1Korintus 12:28-30

Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká rendelt az Isten az egyházban, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat: gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra. Mindnyájan apostolok? Mindnyájan próféták? Mindnyájan tanítók? Mindenkiben van csodatevő erő? Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Mindnyájan szólnak nyelveken? Mindnyájan meg tudják azt magyarázni?

15. APOSTOL

Olyan tekintélyek, akik nyomában gyülekezetek fakadnak. (Erdélyben Veress Ernő, MO-n Kovács Géza vagy Süveges Imre)

Ők indítják el a gyülekezeteket, miután megerősödtek, tovább mennek, vezetőket rendelnek ki és az általuk létrehozott gyülekezetek vezetőit mentorolják.

16. TANÍTÓ

Tanítás = tanítványképzés, jellemformálás, nem pusztán információátadás.

A gyülekezet egyik legfontosabb ajándéka. Megadja a teológiai, etikai kereteket, felkészíti a szolgálati vezetőket, kijelöli a gyülekezet hitvallásának és felépítésének teológiai kereteit és azok gyakorlati megvalósításának pilléreit.

17. GYÁMOLÍTÁS / antilémpszeisz

= az erőtlenekről való gondoskodás

Ez a „karóság” ajándéka:  valaki mellett támaszok vagyunk. Segítjük a háttérben az ő szolgálatát vagy életét, mint ahogy a karó segíti a gyenge szárú növényt vagy a túl sok gyümölcs alatt roskadozó gyümölcsfát.

18. VEZETÉS / kormányzás / kübernészeisz

A presbiterek alapajándéka és a vezetők követelménye.

A vezető az, akinek van (1) LÁTÁSA és (2) TEKINTÉLYE. A jó vezető az, akit érdemes követni, mert (1) példaadó, (2) motiváló, (3) hiteles, (4) konkrét.

Péld 11:14, 24:6

Efézus 4:11-12

És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére,

19. EVANGÉLISTA

Aki különösen világosan és érthetően valamint isteni nyomatékkal és hatalommal tudja az evangéliumot továbbadni, akár igehirdetőként, akár személyes beszélgetésben. Fő jellemzője a meggyőzőereje.

20. PÁSZTOR

Ma úgy mondanánk: gyülekezeti menedzser. Aki a gyülekezet működését, a szolgálatok és ajándékok elrendezését, felépülését átlátja, koordinálja, egységbe foglalja.

1Péter 4:10-11

Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai: ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké.

21. AZ „IGE SZÓLÁSA”

Isten örökérvényű üzenetétek kijelentése – gyakorlatban a bizonyságtétel ajándéka

1Tim 5:17

1Korintus 7:7

Szeretném ugyanis, ha minden ember úgy volna, mint én magam is; viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől: kinek így, kinek amúgy.

Máté 19:’2

Mert vannak nemzésre alkalmatlanok, akik így születtek, és vannak nemzésre alkalmatlanok, akiket az emberek tettek ilyenekké, és vannak olyanok, akik önmagukat tették nemzésre alkalmatlanná, a mennyek országáért. Aki el tudja fogadni, fogadja el!”

22. EGYEDÜLMARADÁS KEGYELMI AJÁNDÉKA


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük