Érzelmi intelligencia a Bibliában – 9.rész

Más szellemi tévedések / tévelygések

Alább olvasható 22 utalás arra, amikor az emberi szellem „félrelép”. Mindegyik esetben az adott ember életszemléletére mély hatással van szellemi nyomorúsága. Egyes esetekben ez a féltékenység szelleme, más esetekben a gonosz szándék szelleme. Mások úgy érzik, hogy megmérgezték a szellemükben őket, és a keserűség színezi a világukat. Más utalások az úgynevezett „hangulatról” beszélnek, és némelyek hezitálnak szellemi okokhoz kötni ezeket. Pedig az ókori görögök, akik a „hangulat” fogalmát bevezették, úgy gondolkodtak a hangulatokról, mint amelyek a szellemvilág által inspirált és munkált dolgok. Még segítségül is hívtak bizonyos szellemeket, amikor konkrét hangulatra vágytak (lásd a Theokritusz féle „idilleket”.) A hangulatok abban hasonlítanak a szellemekre, hogy hívatlanul szoktak az emberre törni, egy ideig leuralják, majd hirtelen elhagyják. Úgyhogy van egyfajta szellemi kötődés az emberi szellem és a hangulatok között, és ez a kapcsolat időnként visszaköszön ezekben az igeversekben. Az emberi szellem összetett, és kölcsönhatásban van magával az emberrel, Istennel és az egész szellemvilág különböző lényeivel. [Most is búvárkodok majd egy kicsit az alábbi versekben, amelyek megemlítik, hogy az Úr gonosz szellemet küldött valakire, és csak annyit mondok, hogy „nézz utána egy kommentárban!”] A lényeg, amit szeretném ha megértenétek, hogy az érzelmeink az emberi szellemünkből is fakadhatnak, amely számos tényező miatt kerülhet ki az egyensúlyából (ebből négy főbbet fogunk megnézni), és hogy sok ilyen disszonáns érzelmünk alapját a szellemi nézeteink és az egyensúlyból kibillent felfogásunk adja.

1. A féltékenység szelleme: (4 Mózes: 5:14) De felgerjed ő benne a féltékenység szelleme, és féltékenykedik a feleségére, mivelhogy az megfertőztetett; vagy felgerjed ő benne a féltékenység szelleme, és féltékenykedik a feleségére, jóllehet az meg nem fertőztetett.

2. Megkeményedett, engedetlen szellem: (5 Mózes 2:30) De nem akarta Szihon, Hesbon királya, hogy átmenjünk ő rajta, mert megkeményítette volt az Úr, a te Istened az ő szellemét, és engedetlenné tette az Ő szívét, hogy a te kezedbe adja őt, a mint nyilván van e mai napon.

3. A gonosz szándék (gonoszság) szelleme: (Bírák 9:23) Egy gonosz szellemet bocsátott Isten Abimélek és Sikem férfiai közé, és pártot ütöttek Sikem férfiai Abimélek ellen

4. Bánatos szellem: (1 Sámuel 1:15) Anna pedig felele, és monda néki: Nem, Uram! bánatos szellemű asszony vagyok én; sem bort, sem részegítő italt nem ittam, csak szívemet öntöttem ki az Úr előtt.

5. Gyötrő szellem: (1 Sámuel 16:14-16.23) 14. És az Úrnak Szelleme eltávozék Saultól, és gonosz szellem kezdé gyötörni őt, mely az Úrtól küldetett. 15. És mondának Saul szolgái néki: Ímé most az Istentől küldött gonosz szellem gyötör téged! 16. Parancsoljon azért a mi urunk szolgáidnak, kik körülötted vannak, hogy keressenek olyan embert, a ki tudja a hárfát pengetni, és mikor az Istentől küldött gonosz szellem reád jön, pengesse kezével, hogy te megkönnyebbülj. … 23. És lőn, hogy a mikor Istentől küldött szellem Saulon vala, vette Dávid a hárfát és kezével pengeté; Saul pedig megkönnyebbüle és jobban lőn, és a gonosz szellem eltávozék tőle.

6. Mogorva szellem: (1 Királyok 25:5) Hozzá menvén az ő felesége Jézabel, monda néki: Miért háborodott meg a te szíved, és kenyeret nem eszel? (az angol szerint: Miért mogorva a szellemed…)

7. Mérgezett szellem: (Jób 6:4) Mert a Mindenható nyilai vannak én bennem, a melyeknek mérge emészti az én szellememet, és az Istennek rettentései ostromolnak engem.

8. Fájdalmas (gyötrődő) szellem: (Jób 7:11) Én sem tartóztatom hát meg az én számat; szólok az én szellememnek fájdalmában (angolban: gyötrelmében), és panaszkodom az én szívemnek keserűségében.

9. Isten ellen fordult szellem: (Jób 15:13) Hogy Isten ellen fordítod a te haragodat (az angolban: a te szellemedet), és ilyen szavakat eresztesz ki a szádon?

10. Megtört szellem: (Jób 16:23) Szellemem meghanyatlott (angolban: megtört), napjaim elfogynak, vár rám a sír.

11. Siettető, unszoló szellem: (Jób 32:18) Mert tele vagyok beszéddel; unszolgat engem a bennem levő szellem.

12. Hűtlen szellem: (Zsoltárok könyve 78:8) Hogy ne legyenek olyanok, mint apáik: szilaj és makacs nemzedék, olyan nemzedék, a melynek szíve nem volt szilárd, és szellem sem volt hű Isten iránt.

13. A gondoktól lesújtott, csüggedt szellem: (Zsoltárok könyve 142:4) Mikor elcsügged bennem a szellemem. Te pedig tudod az én ösvényemet, hogy az úton, a melyen járok, tőrt hánytak elém.

14. Elfogyatkozó szellem: (Zsoltár 143:7) Siess, hallgass meg engem Uram! Elfogyatkozik az én szellemem. Ne rejtsd el orczádat előlem, hogy ne legyek hasonló a sírba szállókhoz.

15. Felfuvalkodott szellem: (Példabeszédek 16:18) A megromlás előtt kevélység jár, és az eset előtt felfuvalkodottság. (az angolban: felfuvalkodott szellem)

16. Kontrolálatlan szellem: (Példabeszédek 25:28) Mint a megromlott és kerítés nélkül való város, olyan a férfi, a kinek nincsen birodalma az ő szellemén!

17. Rendellenes/fonák/perverz szellem: (Ézsaiás 19:14) Az Úr beléje önté a szédelgés szellemét (az angolban: „perverz” szellemet), hogy Égyiptomot elhitessék minden dolgaiban; miként a részeg tántorog az ő okádása felett.

18. Mély álom (alvás) szelleme: (Ézsaiás 29:10) Mert rátok önté az Úr a mély álomnak szellemét, és bezárta szemeiteket, a prófétákat, és fejeiteket, a nézőket befedezte;

19. Tévelygő szellem: (Ézsaiás 29:24) És megismerik a tévelygő szelleműek az értelmet, és a kik zúgolódnak, tanulságot tanulnak.

20. A levertség, csüggedtség szelleme: (Ézsaiás 61:3) Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt szellem helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak, az Ő dicsőségére!

21. Búsuló szellem: (Ézsaiás 65:14) Ímé, szolgáim vígadnak szívök boldogságában, és ti kiáltani fogtok szívetek fájdalmában, és megtört (angolban: búsuló) szellemmel jajgatni fogtok;

22. Egyszerűen emberi szellem: (Ezékiel 13:3) Így szól az Úr Isten: Jaj a bolond prófétáknak, a kik az önnön szellemük után mennek, mert semmit sem láttak.

Ezek a bibliai tények kényelmetlenek lehetnek azok számára, akik túlságosan racionális hátterűek. Márpedig fel kell tárnunk az emberi szellem területét, ha meg akarjuk érteni magát az embert. Végtére is a szellemünk a legbensőbb részünk. Anélkül hogy elvesznénk az összes részlet között, nézzük meg, tudunk-e alapelveket megállapítani ezekből:

– Az emberi szellemnek hatalmas érzelmi arzenálja van. Egyáltalán nem valami hűvös, analitikai, érzelemmentes része az emberi személyiségnek. Sőt, a szellem generálja az általunk ismert legmélyebb és legerőteljesebb érzelmeket.

– Az ember alapvető életszemlélete a szelleméből fakad, és ha a szelleme valamilyen hatás alá kerül, az hatással van az egész személyiség cselekedeteire is.

– A szellem sebezhető. A traumatikus élmények és az intenzív szenvedés meg tudja törni a szellemet, vagy le tudja csüggeszteni.

– Az embernek van bizonyos mértékű kontrollja, uralma a szelleme fölött, ami egy jó és kívánatos dolog. Akinek nincs uralma szelleme fölött, az bajban van a megfelelő határok megállapításával, megtartásával. (Példabeszédek 25:28)

– Az emberi szellem területe változásoknak van kitéve. Láthatóan, a hangulatok az emberi szellem ideiglenes állapotához kötődnek.

– Isten pozitív és negatív változtatásokra is képes az emberi szellemben. Az Ézsaiás igéje szerint a csügget szellem kicserélődik a dicséret palástjára. Saul király esetében viszont a Szent Szellem által felkent emberből egy gyötrő szellemnek kitett ember lett.

Az emberi szellem problémáinak négy oka

A fenti bibliai tények alapján arra jutottam, hogy a fentebb felsorolt szellemi problémák négy alapvető kategóriába sorolhatók, annak alapján, hogy mi okozza azokat. Az emberi szellem problémáinak a négy fő kiváltó oka: a bűn, a bolondság, a trauma és a szellemi támadás.  Mindezek hatással tudnak lenni a legalapvetőbb felfogásunkra magunkról, az életről, másokról és Istenről, és érzelmi zavarhoz vezethetnek. Ha megértjük ezt a négy kiváltó okot, bölcs és helyénvaló választ tudunk kialakítani, Isten kegyelmének a szolgálatában.

A bűn által okozott problémák

Először is vannak a bűn miatt keletkező szellemi problémák – mint pl. a fentebb leírt „felfuvalkodott szellem”, amely a büszkeség bűnéből fakad, és hatással van a másokról alkotott elképzelésünkre. Ebben a kategóriában a másik hasonló az „Isten ellen fordult szellem”, amely a lázadás bűnéből fakad, és az Istenről alkotott képünkre van hatással.

Mindannyiak vétkezünk, de ez más. Ez sokkal mélyebb. Itt a bűn lejutott egészen a személyiség legmélyebb helyére, és erődítményt épített ki magának. Ezekben az esetekben maga az emberi szellem került fogságba, vagy lett megrontva egy konkrét bűn által. A büszkeség vagy a lázadás mélyen belevésődött az ember természetébe, és most már az egész életszemléletére hatással van. Amikor a saját emberi szellemünk szövetségbe kerül ezek közül bármelyik bűnnel, akkor az egyetlen gyógymód a mély megbánás, bűnvallás és helyreállítás. Isten rendszeresen hoz össze fájdalmas körülményeket az életünkben, hogy felismerjük azt az erős rabságot, amit az ilyen bűnök alakíthatnak ki bennünk.

Harmadik és különleges változata ennek az, amikor a bűn a hitetlenség bűne, Krisztusra nézve, amikor is a bűnbánat és a hit vezet megtérésre. A megbánás alapjára építő keresztény módszerek, amelyek hasznosak is, többek között ezek: Jay E. Adams „Nouthetic Counseling” (kb. „itt és most” lelkigondozás), és az Anonim Alkoholisták.

Annak a jelei, amikor a bűn mély hatást gyakorolt az emberi szellemre:

Amikor mélyen szereti, vagy éppen nem is látja (vak rá) az egyértelműen és nyilvánvalóan bűnös viselkedéseket, mint amilyenek Pál bűnlistáiban is szerepelnek.

A törvénytelenség ünneplése, a szabályoknak és  a hatalomnak való ellenszegülés. Lázadás. (1 János 3:4)

Igazságtalan terveknek való örvendezés (Példabeszédek 24:9)

Mély szellemi konokság. Bár egyfolytában tudja, mi lenne a helyes, mégis elutasítja és nem teszi meg. (Jakab 4:17)

Hitetlen és megerőszakolt lelkiismeret. Rendszeresen a hitével ellentétes dolgokat tesz. (Róma 14:23)

A szellem bűneivel való elbánás:

Ez a folyamat jól ismert. Ébreszd rá az embert a bűnére, majd kérd meg, hogy bánja meg a bűnét és vallja meg Istennek, és ahol gyakorlatilag szükséges, ott végezzen helyreállítást. A megbánás, megtérés a helytelen viselkedéstől, hozzáállástól való elfordulást jelenti a helyes viselkedés vagy hozzáállás irányába.

(Ézsaiás 55:7) Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban.

A rossz utakat el kell hagyni, és az igaztalan gondolatvilágot is félre kell tenni. A bűnt nem csak megvallja az ember, hanem maga mögött is hagyja. Az ember ráébresztése a bűnére egy bonyolult folyamat lehet, és esetleg konfrontáció is szükséges hozzá a gyülekezet presbiterei részéről. Ezt nem lehet könnyedén véve csinálni, és a megfelelő eljárást a Máté 18:15-20 vázolja fel. Az a komolyság, amellyel Pál apostol kezelte a gyülekezeti fegyelmet és annak komolyságát, szinte teljesen ismeretlen a modern egyház előtt (lásd 1 Korinthus 5 valamint 2 Korinthus 12 és 13). Mindenek felett imádkozz, hogy a Szent Szellem segítsen neked a vétkező embernek nyújtott segítségben, és adja meg a bűnről való meggyőződést és a változáshoz való erőt is.

A bolondság által okozott problémák

A második kategóriába azok a szellemi problémák tartoznak, amelyeket az emberi szellem bolondsága okoz. Ez nem csupán egy egyszeri tévedés, hanem a folyamatosan az adott emberben lakozó bolondság állapota. Azok az emberek, akiknek bolondság van a szellemében olyan természettel bírnak, amelyből hiányzik a személyes éleslátás és az alapvető bölcsesség.

Kiegyensúlyozatlanok, bölcstelenek, és képtelenek helyesen megítélni magukat vagy másokat. A bolond emberből hiányzik az életének egy vagy több főbb területére vonatkozó bölcsesség, és mindig ugyanazokat a hibákat követi el újra és újra. Gyakran nyakasak és taníthatatlanok, és a tanításnak csak minimális haszna van mindaddig, amíg ezt a tévelygő szellemet nem kezelik.

Fegyelmezésre és Isten azonnali átformáló munkájára van szükségük egyszerre, amely a szellemi károsodást a bolondságuk gyökerénél kezeli. Ha a szellemük tévelygése helyre van igazítva, és bölcsesség fakad, akkor a személyiségük nagy része máris megváltozhat. Gyakran van egy felismerési pillanat, amikor megvilágosodnak, és azt mondják: „Hogy lehettem eddig ilyen buta?!” Ezek között vannak a tévelygő szelleműek, a perverz szelleműek, a siettető szelleműek, a mogorva szelleműek, és a helytelen féltékenység szelleműek, amiről a fenti igeszakaszok szóltak.

A Példabeszédek egy sor bolond embert sorol fel, mint például a naiv, a parázna által elcsábított ifjú, a taníthatatlan bolond, a lustálkodó rest, a csúfoló, az önmaga szemében bölcs és a faragatlan bolond. Ezeknél az embereknél a szeretetteljes fegyelmezés, a buzgó hittel teli ima a bölcsességért (Jakab 1:5), é a jó bibliai tanítás és a jó minőségű folyamatos tanítványság segíthet helyreállítani a szellemük tévelygését. A hasznosnak bizonyult keresztény módszerek többek között: Neil T. Anderson igazság találkozásai, és különböző tanítványképzési stratégiák, gyülekezeti fegyelem és elszámoltathatósági csoportok. Sok férfiszolgálat szakosodik ebbe az irányba.

Annak a jelei, amikor a bolondság már felülkerekedett az emberi szellemen:

– Amikor az adott személy következetesen bölcstelen döntéseket hoz, amik nem is annyira „rosszak”, inkább csak igazán butaságok. Jellemző rájuk, hogy teljesen hiányzik belőlük a saját magukra, az életvitelükre és más emberekre vonatkozó éleslátás.

– Amikor naivak, hiszékenyek, könnyen becsaphatók és mindig beleszeretnek valakibe.

– Mélyen gúnyos hozzáállás az oktatáshoz, az ismerethez, a tanuláshoz és a bölcsességhez.

– Folyamatosan dicsekednek az ismereteikkel, de másokra nem figyelnek oda, és kifejezetten taníthatatlanok.

– Buta szokások, kiszámíthatatlan viselkedés, ösztönszerű megnyilvánulások, vad ötletek, álmodozás, harsány, illetlen és faragatlan magatartás, éleslátás hiánya, rossz döntések.

– Nem az erkölcstelen életet választja, de mégis könnyen belekerül erkölcstelen kapcsolatokba, vagy képetlennek tűnnek arra, hogy kerüljék a rossz társaságot.

– Amikor az adott ember krónikusan lusta, gondatlan és rendszerezetlen, az élete arról szól hogy egyik állásból a másik állásba, egyik kudarcból a másik kudarcba kerül, amikor nagyon látni lehet az elfecsérelt képességeket.

– Gyenge és nagyon helytelen kommunikáció, mint például a kérkedés, képtelenség arra, hogy figyeljen és helyreigazítsák, hirtelenkedő beszéd, gyors harag és provokáció kitörések, és kevés elképzelés arról, hogy hogyan viselkedjen megfelelően társaságban.

Hogyan lehet elbánni a bolondsággal az emberi szellemben

Ahogy az előző fejezetekben láttuk, a bölcsesség szoros kapcsolatban áll a Szent Szellem jelenlétével és tanító szolgálatával. A bölcsességért lehet imádkozni, és Pál is imádkozik érte. Jakab konkrétan mondja, hogy a keresztény megkaphatja a bölcsességet közvetlenül Istentől az imádkozás által (Jakab 1:5). Ez a bölcsesség az egyszerű hétköznapi dolgokra is vonatkozik, ahol esetleg hiányzik. Egy ezt illusztráló érdekes igeszakasz az Ézsaiás 28-ban található:

(Ézsaiás 28:23-29) 23. Vegyétek füleitekbe és halljátok szavam`, figyeljetek és hallgassátok beszédem`! 24. Hát mindig szánt-é a szántó, hogy vessen, és barázdálja és boronálja-é földét? 25. Nemde, mikor elegyengette színét, hint fekete köményt, és szór illatos köményt, s vet sorban búzát és árpát a kijelölt földbe, és tönkölyt a szélére? 26. Így szoktatá őt rendre és tanítá Istene. 27. Mert nem cséplő szánkával csépelik a fekete köményt, és nem szekér kerekével tapodják az illatos köményt; a fekete köményt bottal verik ki, és az illatost pálczával; 28. A búzát csépelik; de nem örökre csépli azt, és bár hajtja rajta szekere kerekét és lovait, de szét nem töreti. 29. Ez is a seregek Urától származott: Ő ád csodás tanácsot és nagyságos bölcseséget!

Isten vezeti és tanítja a földművest a földművelés mindennapi rutinműveleteiben is! Úgyhogy Istent érdekli a munkánk is, épp úgy, mint ahogy a vallásunk. Ez az ő akarata az életünkre nézve, hogy bölcsességünk legyen az életünk minden területén. Ez a bizalom, hogy Isten szereti oktatni az ő népét, nagy reménységet kell hogy adjon nekünk, amikor balgatag keresztényekkel foglalkozunk. Szilárd alapot ad az imádságunkhoz, amikor őt kérjük arra, hogy adjon bölcsességet azoknak, akikben nincs. Ő örömmel teszi ezt, ahogy Jakab is mondja, hogy ő „szemrehányás nélkül” ad. (Jakab 1:5-8)

A balgatag (bolond) keresztényeknek először is arra kell ráébredniük, hogy bolondok voltak. Ahogy megvilágosodnak, arra kell biztatni őket, hogy kérjenek bölcsességet Istentől. Végül meg kell tanulniuk azokat az alapvető fegyelmezettségeket, amelyek képessé teszik őket arra, hogy korrigálják a bolondságukat újonnan kapott bölcsességük fényében. Ez a folyamat legjobban egy keresztény közösségben tud megvalósulni, ahol az elszámoltathatóság és a tanítványság szeretettel van gyakorolva, kíméletlenség és törvényeskedés nélkül. [Lásd a könyv későbbi fejezeteit a Tanulói Közösségekről.] Az ilyen közösségekben a személyiség változása természetes folyamat, és az ember körül levő többi személy is a saját jellemének a változásán munkálkodik. A támogató csoportok, a Bibliatanulmányozó csoportok, a személyes tanítványképző órák, a tanácsadás és a keresztény közösségek mind jó környezetet biztosítanak a keresztények életében található bolondságok korrigálására.

Mindazáltal, nem könnyű ráébreszteni valakit arra, hogy bolond viselkedésű. A fájdalom az igazi nagy „ébresztő”, valamint azok az őszinte és igazi keresztény barátok, akik az igazságot szeretetben mondják. Az egyik lehetséges, működőképes módszer az, hogy megpróbálod rávenni az adott embert, hogy írja le egy naplóba annak a viselkedésének a következményeit, amit megpróbálsz megváltoztatni vele. Ezután csináltass vele egy költségek–haszon számítást. Sok szerencsejátékost ébresztett rá a szokásuk költségeire, az ha egyszer őszintén elkészítették ezt a számítást.

Vannak, akik tudják, hogy bolondok, de fogalmuk sincs, hogyan változhatnának. Ha valakit bolondságról bölcsességre akarsz vezetni, készülj fel, hogy gondosan előkészített, részletes, lépésenkénti instrukcióid legyenek, és legyen példa is előtte. A bolondságról bölcsességre jutni tanulással lehet, a tanuláshoz pedig kell egy jó és türelmes tanár. Ne állíts egy rakás követelményt és ötletet az emberek elé. Csak falatonként adj nekik lelkigondozói házi feladatot, és minden fejlődési lépésnél buzdítsd. Ahogy említettem korábban, a bölcsesség néha az istenfélő hittel teljes imára érkezik meg válaszként Istentől. Amikor így történik, akkor néha igen gyorsan történik, amikor egy hatalmas „Aha!” élménnyel meglátja,amit mindvégig látnia kellett volna, és hirtelen megváltozik. Ez így jó, de a megfelelő tanítványság struktúra, és a gondosan rendszerezett tanítás a bibliai igazságokról segíthet abban, hogy az ilyen pillanatok nagyobb gyakorisággal történjenek.

Eredeti cikk: Biblical EQ

Érzelmi intelligencia a Bibliában – 1.rész

Érzelmi intelligencia a Bibliában – 2.rész

Érzelmi intelligencia a Bibliában – 3.rész

Érzelmi intelligencia a Bibliában – 4.rész

Érzelmi intelligencia a Bibliában – 5.rész

Érzelmi intelligencia a Bibliában – 6.rész

Érzelmi intelligencia a Bibliában – 7.rész

Érzelmi intelligencia a Bibliában – 8.rész

Érzelmi intelligencia a Bibliában – 9.rész

Érzelmi intelligencia a Bibliában – 10.rész


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük