Éretté válás – 4.rész

4. rész

Imádság: Istennel való kommunikáció

Érthető kommunikáció

Kérd meg az ifiseidet, hogy válasszanak maguknak egy párt, és üljenek le egymás­nak háttal! A párok egyik személye kapjon egy papírt és ceruzát. Azt kell lerajzol­nia a papírra, amit a neki háttalülő párja mond. Előre készítse el azt a rajzot, amit a pár egyik tagja a másiknak „le fog diktálni”! Például néhány absztrakt vonalat. Az a pár, amelyik elsőnek van kész a rajzolással a legsikeresebben kommunikáló kettős.

Érzések kitalálósdija

Minden jelenlévő húzzon egy lapot, amin az alább felsorolt érzések egyike legyen felírva. Mindenkinek meg kell értetnie a többiekkel az érzelmét, szavak használa­ta nélkül. Egyszerre egy ifis legyen soron, amíg eljátssza az érzelmét a többiek találgathatnak. Lássuk ki a legjobb szavak nélkül kommunikáló!

• szerelem

• magányosság

• frusztráció

• félelem

• meglepetés

• depresszió

• vidámság

Kérdések a beszélgetéshez

1. Mi az imádság?

2. Az imádság különbözik a beszélgetéstől?

3. Hogy lehetséges az, hogy Isten jobban meg tud érteni, mint az emberek?

4. Ki kezdeményezi az imádságot: Isten vagy mi?

5. Miért imádkozzunk ha már Isten amúgy is tud a szükségeinkről?

6. Mit érhet el az imádság?

7. Kiért van az imádság?

8. Melyek az imádság fontos részei?

9. Keresztény életebe hoz-e valami változást az imádság?

10. Milyen hozzáállással kellene imádkoznod?

(Isten mindenképpen válaszolni fog.)

11. Miért nehéz néha imádkozni?

12. Mikor kellene imádkoznod?

13. Isten hogyan válaszol imákra?

14. Hogyan érzel a csoportban való imádkozással kapcsolatban?

Bibliatanulmányozás

Imádság: alapelvei és típusai

1. Márk 1:35; Lukács 6:12, 22:39-46 – (Istennel való személyes kapcsolat fenntar­tásának eszköze) Adj az imádságnak elsőbbséget! Jézusnál ez így működödött .

2. Lukács 4:42a, 22:39a – Legyen egy hely, ahol imádkozhatsz! Jézusnál ez így volt.

3. Máté 6:9-15, 18:21-35; Márk 11:25,26 – Imádkozz nyitott és megbocsátó szív­vel!

4. Márk 10:46-52; Filippi 4:6 – Imádkozz konkrétan a konkrét kérésekért!

5. Máté 26:36-46 – Imádkozz kitartóan!

6. Máté 27:45-46 – Imádkozz szabadon és teljes őszinteséggel!

7. Lukács 11:9-13; Kolossé 4:2 – Imádkozz várakozással és hálaadással!

8. János 14:13-14 – Imádkozz Jézus Krisztus erős nevében!

9. Róma 8:26-27; Zsidók 7:25 – Hagyd, hogy Jézus imádkozzon rajtad

keresztül!

10. Máté 18:19-20; Apostolok cselekedetei 1:13-14, 2:1, 13:1-3 – Imádkozz másokkal!

11. Apostolok cselekedetei 1:13-14; Máté 6:6, 18:20 – A magányosan és a mások­kal való imádságod legyen egyensúlyban!

12. Máté 6:7-8 – Minőség és nem mennyiség!

13. 2 Sámuel 6:5, 14 – Engedd, hogy a tested is kifejezze az érzéseidet!

14. 1 János 1:9 – bűnvallás

15. Máté 6:5 – helyes hozzáállás

16. Zsoltárok 100, 96, 98 – imádás

Néhány imádság a Bibliából

1. 1Mózes 18:16-33, 19:27 (Ábrahám)

2. Exodus 17: 8-13 (Mózes)

3. Zsoltárok 5:3, 27:4, 7-9; 2 Sámuel 7:18-29 (Dávid)

4. Dániel 6:2-11 (Dániel)

5. János 2:3 (Mária Jézushoz)

Jézus és az imádságok

Ezek adnak alapot a mi imádságainkhoz is. Az imádságon keresztül erőt, bátorítást és mindenek fölött vezetést kapunk Istentől. Életünk minden jelentős eseményében központi helye van.”

Példák Jézus életéből:

1. Lukács 3:21-22 – megkeresztelkedés

2. Lukács 5:15-16 – szolgálatba állás

3. Lukács 6:12-13 – a tizenkét tanítvány kiválasztása

4. János 6:15; Márk 6:45-46 – ahogyan nő a hírneve

5. Lukács 11:1-4 – az Úr imádsága (a miatyánk)

6. Lukács 9:18-20 – a dicsőség kinyílvánítása

7. Lukács 9:28-31 – elváltozás

8. Lukács 22: 39-46 – megerősítés Isten akaratának követéséhez

A mi Atyánk hallja és szeretetben megválaszolja minden imádságunkat:

1. János 11:1-44 (Lázár)

2. Lukács 22:39-46 (Gecsemáné)

3. Lukács 11:11-13 („kérjetek és adatik”)

Az őszinte imádsághoz az életünket mindig Istenhez kell hozzámérni, és nem másokhoz.

1. Lukács 18: 9-14 (a farizeus és a vámszedő)

2. Lukács 22: 39-46 (Gecsemáné)

Imádkoznunk kell másokért és az ő szükségeikért, nem csak magunkért!

1. Lukács 5:17-25

2. Lukács 6:28

3. Lukács 10:2

4. Lukács 22:32

5. Róma 8:34

Imádkoznunk kell bűneink bocsánatáért, és erőért ahhoz, hogy ne kövessünk el újabb bűnöket!

1. Lukács 23:34 (szavak a keresztnél)

2. Lukács 11:4 (a miatyánk)

Illusztrációk és idézetek

1. Isten nem csak szóbeli kijelentést vár tőlünk, amelyben elismerjük, hogy Ő az Úr, hanem sokkal inkább egy mélyen gyökerező átváltozást; az egyéni akaratunk gyakran jól álcázott citadellájának és ezzel saját szuverenitásunknak átadását. (Charles Francis Whiston)

2. Isten nem kívánságteljesítő automata. (C.S. Lewis)

3. Követi valaha is Isten emberek javaslatát? Istennek nincs szüksége siettetésre, és az emberek semmi tettére sincs szüksége. De az tény, hogy Isten megenge­di, hogy a teremtett világ minden dolga részt vegyen akaratának végrehajtásá­ban. Hosszútávon teljesül Isten akarata, de a megvalósulás részletei függnek a tettektől, beleértve az Ő teremtményeinek imáit is. Együtt kell működnünk Vele: ránk ruház minden hatáskört, amit csak ránk ruházhat ehhez. (C.S. Lewis)

4. Tisztában volt azzal, hogy gyakran az, amit „valóságos világnak” és „valósá­gos önmagának” érzékelt egyáltalán nem volt valóságos. Őszinte perspektívát akart. Azt akarta, hogy az igazi Lewis beszélgessen az igazi Istennel az imád­ságaiban. Az ima, ami minden imádkozását megelőzte a következő volt: „Hadd legyen az igazi énem, aki beszél. És hadd legyen az igazi Te, akihez beszélek.”

(Kommentár Lewis-ról)

5. És ha valaki azután imádkozik, hogy már döntés született az eseményről, az imája mégis beleszámít a döntésbe.

6. Az imádság által Istennel való négyszemközti találkozásról gyakran úgy gon­dolkodunk, mintha Ő is ugyanolyan teremtmény lenne, mint mi. Pedig Ő fölöt­tünk, bennünk, alattunk van; körül ölel minket. Kérjük a figyelmét, mintha nem az Ő figyelmének köszönhetnénk, hogy egyáltalán életben vagyunk. Lewis úgy gondolta, hogy amikor Istent hívta, Ő gyakran így válaszolt: „De hiszen már órák óta próbálsz kerülgetni engem.” Elmondjuk neki a bűneinket, mintha nem látta volna még nálunk is tisztábban azokat. És Istennek, akit mindetudónak mondunk a végén azt kell hallgatnia, hogy informáljuk és emlékeztetjük a szükségeinkkel kapcsolatban.

(Kommentár C.S. Lewis-ról)

7. Amikor imádkozunk meg kell nyitnunk magunkat Isten felé, úgy ahogy vagyunk, nem úgy ahogy gondoljuk, hogy lennünk kellene. A gondolataink kellenek, hogy az imádságaink legyenek. Ahelyett, hogy tettetni próbálnánk bármit is, a valódi gondjainkkal kapcsolatban kell kérnünk. (C. S. Lewis)

8. Adj nekem száz olyan prédikátort, akik semmitől sem félnek csak a bűntől, és semmit sem kívánnak, csak Istent, és egy csöppet sem érdekel, hogy ezek az em­berek papok-e vagy laikusok; egyedül ez fogja megrázni a pokol kapuit és ez fogja felállítani a mennyország uralmát a földön. Isten nem tesz mást, mint válaszol az imádságra. (John Wesley)

9. Senki sem tud jelentős és tartós munkát végezni Istenért, aki nem az imádság embere, és senki sem lehet az imádság embere, aki nem szán sok időt imádkozás­ra. (E.M. Bounds, Hatalom az imán keresztül)

10. Az imádságról alkotott lebecslő véleményünk egyértelműen meglátszik abból, hogy milyen kevés időt töltünk imádkozással.

(E.M. Bounds, Hatalom az imán keresztül)

11. Az emberekkel beszélgetni Istenért nagyszerű dolog, de Istennel beszélgetni az emberekért még nagyszerűbb. Soha nem fog jól és igazán sikeresen beszélgetni az emberekkel az, aki nem tanulta meg jól, hogy hogyan beszélgessen Istennel.

(E.M. Bounds, Hatalom az imán keresztül)

12. Keveset lenni Istennel annyi, mint kevésnek lenni Istenért.

(E.M. Bounds, Hatalom az imán keresztül)

13. Miért mondtam magamnak, mégcsak angolul sem tud! Senki nem ért egy szót sem abból, amit mond, és itt imádkozik, ahol mások hallhatják. Hallgattam még egy kicsit. Egy vagy két mondat németül, majd egy tört angolságú mondatfosz­lány, azután újra német. Visszatartottam a további ítéletet és újra hallgatóztam. Hirtelen azt éreztem, hogy a szívemet megragadja Isten keze. Az idős német asszony sírt! És nem szégyellt imádkozni és sírni. És a hangjából kicsendülő gyen­gédség elárulta számomra, hogy a könnyei nem frusztráltságból fakadtak, hanem az Ura iránti igaz szeretetéből. Neki beszélt. Nem nekünk. És Ő ott volt. Tudtam. Ő ott volt. (Eugenia Price, Imádság: beszélgetni Istennel)

14. Az imádság az emberi szív kitárulkozása az Istennel való beszélgetésben. Mi­nél természetesebb az ima, annál valóságosabbá válik Ő. Az egész a következő képletre egyszerűsödött le a számomra: az imádság két egymást szerető személy dialógusa. (Eugenia Price, Imádság: beszélgetni Istennel)

15. Jézus azt tanította nekünk, hogy menjük be a belső szobánkba és ott titokban imádkozzunk az Atyánkhoz, mert tudja, hogy amikor mindekit kizárunk és a vele való együttlétre, a jelenlétének tudatosítására koncentrálunk, akkor a szívünk se­bei begyógyulnak, és mi teljessé leszünk. Csak ott, a csendességben tud hozzánk beszélni, ott tud minket megvigasztalni, ott tud minket útbaigazítani, és ott tudja kiönteni ránk a belőle áradó friss életet és szeretetet.

(Eugenia Price, Imádság: beszélgetni Istennel)

16. DeRenty márki, akinek Krisztus volt a legdrágább, megparancsolta a szolgái­nak, hogy hívják ki őt az imádságáról egy fél óra múlva. A szolga az idő leteltekor láthatta az arcát egy nyíláson keresztül. A márki arcáról olyan szentség sugárzott, hogy nem volt szíve megzavarni. Az ajkai mozogtak, de a hangját nem lehetett hallani. A szolga addig várt, hogy már három és fél óra telt el; ekkor szólt a márkinak. Amikor az a térdeiről felemelkedett, azt mondta, hogy milyen gyorsan elrepül egy fél óra, amikor Krisztussal beszélget.

(E.M. Bounds, Hatalom az imán keresztül)

Témához kapcsolódó gondolatok

A Rákmegelőzési Társaság készített egyszer egy nagyon szívbe markoló tévé reklámot. Egy apa és kisfia szerepeltek benne. Az apa elvitte a kisfiát sétálni az erdőbe. A reklám igyekezett bemutatni, hogy a kisfiú mennyire csodálta az apját, és mennyire olyanná akart válni, mint ő. Ezért apjának minden mozdulatát elu­tánozta, a kavicsdobálástól kezdve a lehullott levelek rugdosásáig. A reklám vé­gén leültek a fűre és az apa előhúzott egy doboz cigarettát, és rágyújott egy szál cigire. A kisfia követte apját, és ő is kivett egy szál cigarettát a dobozból, majd a mozdulatsor átváltott a következő kérdésre: „Amilyen az apja, olyan a fia?

Amellett, hogy ebből megláthatjuk, hogy a világban vannak nagyon kreatív em­berek, még sok mást is tanulhatunk. Nem kívánod, hogy bárcsak mi is a kisfiúhoz hasonló erősséggel kívánnánk azt, hogy Istent utánozzuk? Ahogyan a kisfiú oly­anná akart válni, mint az apukája, mi is olyanná akarjunk válni, mint a mennyei Apukánk, azon keresztül, hogy tanulunk tőle, időt töltünk vele. Így ugyanaz a ragadós Isten irátni izgalom minket is eláraszthanta a vele való kapcsolat teljes­ségével. Ez a fontos szerepe van az imádságnak az életünkben. Ez nem más, mint hogy megosztjuk magunkat a mindenható, törődő, szerető Istennel. Egyszerűen az Apukánkkal való kommunikálás. Mélyíti a kapcsolatunkat, vagy a felé való elkötelezettségünk egy nyílvánvaló jeleként közelebb von minket.

Voltál már olyan csoportban, ahol valamilyen döntést kellett hoznod? Lehetsé­ges, hogy azt tapasztaltad, hogy megközelítőleg annyi vélemény volt ott jelen a várható következményeket illetően, mint ahány személy, de az is lehet, hogy még annál is több. Ugyanakkor, az a folyamat, amely során a csoport közösen dolgozta fel az adott témát fontos volt. Olyan végkövetkeztetésre segített eljutni, amely valószínűleg jobb volt, mint amire önmagadban jutottál volna. Ugyanez az alapelv látszik Istennel való kapcsolatunkban is megvalósulni, azzal a különb-séggel, hogy az ő forrása minden igazság forrása. A lezajló folyamatban össze­hangolódunk az ő igazságával. Ez az imádság egyik fontos alkotóeleme – a saját akaratunkat a Mesteréhez igazítjuk! A reklámban a kisfiú számára az apukájával töltött idő biztosította azt, hogy azzá váljon, amivé igazán akart, az általa csodált édesapjához hasonlóvá, de mégis csak egy másik teremtményhez hasonlóvá. Ez Isten lekicsinyített változata bennünk! Újra mondom, az alapelv nyilvánvaló lehet számunkra, ha látjuk, a kisfiú apja iránti nagyfokú odaszántságát, ami a tetteiben visszatükröződött. A mi tettünk az imádság és az eredmény nem más, mint hogy Isten útmutatást ad a szívük és az értelmünk számára (Filippi 4:6-7).

Egy másik kérdés: „Mindez hogyan történik?”. Ismét hangsúlyozni szeretném, Krisztusnak szerepe van az egész folyamatban. Krisztus maga kezdeményez imádságot a számunkra. Arra hív minket, hogy imádkozzunk, akarja, hogy imád­kozzunk és parancsolja is nekünk, hogy imádkozzunk (Filippi 4:6-7, Máté 6:9-13, 1 Thesszalonika 5:17).

A földi életében példát láthatunk az imádságot illetően. Láthatjuk, hogy számára fontos volt egyedül elvonulnia, hogy imádkozhasson. Sokszor hangsúlyozta, hogy a szavai az Atya szavai (János 14:10).

A folyamat másik részének kulcsa az, hogy naponta. Mivel emberek vagyunk szükségünk van a rendszerességre és gyakran arra is, hogy helyes irányban tartsuk a figyelmünket és a jövőképünket; ezért a naponta történő megvalósítás fontos idő-intervallum a számunkra, mert az életünk is gyakran ennek az időmennyiségnek a körforgására épül.

Az általános iskolában éveket töltünk azzal, hogy megtanuljuk a kommunikáció alapelemeit és módjait. A nyelvtan, fogalmazás és más hasonló tantárgyak vannak a segítségünkre ebben. Az imádság elsajátításában is vannak ilyen segédeszköze­ink; az imádság különböző fajtáinak kategóriákba sorolása. Imádás, könyörgés, közbenjárás, bűnbánás és hálaadás.

Ezeket az elemeket jó ha belevesszük az imádságainkba. Az imádás vagy dicsőítés az az imádság, amikor Istent az Ő tulajdonságaiért dicsérjük. A hálaadásban megköszönjük Istennek a ránk árasztott áldásait, a múltat, a jelent és a jövőt. A bűnbánati imában megvalljuk Istennek bűneinket (tetteket, szavakat, gondolato­kat, mulasztásokat). A könyörgésben feltárjuk Istennek kéréseinket (és aláren­deljük azokat neki). A közbenjáró imádság annak az ideje, amikor másokért, má­sok szükségeiért könyörgünk Istenhez.”

EGY ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉG – A MIATYÁNK

Ez a feladat lehetőséget ad arra, hogy közelebbről megvizsgáljuk a Jézus által rendelkezésünkre bocsátott ima-modellt. Jézus ebben az imában, szinte minden sorban adott egy témát, amihez kapcsolódóan imádkozhatunk. Adj a fiataloknak egy-egy példányt a Miatyánk lapra gépelt változatából (Máté 6:9b-13)!

A Miatyánkban rejlő imatémák – egy alkalmazási ötlet:

Hétfő: „Mi Atyánk, add meg, kérlek, hogy ma tudatosulhasson bennem, hogy Te az én mennyei Atyám vagy, Aki igazságos vagy, mindent tudsz rólam, határtalan mértékben törődsz velem, és nyugodtan rád bízhatok minden helyzetet, tudva, hogy a javamra fogod fordítani.” (Minél konkrétabb az imádság, annál jobb.)

Kedd: „Szenteltessék meg a te neved.” Atyám szeretnék ma neked azzal örömöt szerezni, hogy problémáimban, tanácstalanságomban, sikereimben, elégedettsé­gemben a lényem legmélyéig Benned bízom, és a Te nevednek dicsőséget szer­zek.

Szerda: „Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod.” Atyám, kérlek ur­alkodj életem minden területe felett! Segíts felismernem az akaratodat, és annak megfelelően cselekedni haladéktalanul és örömmel, a nap minden pillanatában.”

Csütörtök: „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.” Atyám, te jól ismered a testem és a szívem éhségeit. Ismered a lelkem vágyódásait, álmait, olyan fokon, ahogyan senki más sem. Kérlek, töltsd be a szükségeimet! Erősíts engem! Láss el ma mennyei kenyérrel.

Péntek: „Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.” Atyám, kérlek segíts nekem abban, hogy őszinte és igazságos legyek Veled és másokkal. Különösen akkor, amikor feszültségek vannak kap-csolataimban. Add, hogy a Te feltétel nélküli és örökké tartó elfogadásod felszabadítson minket, bűnösöket, hogy megbocsássunk és szeretni tudjunk!”

Szombat: „Ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!” (Az ördögtől.) Atyám, őrízz meg minden félrelépéstől! Védj meg az ellenségtől! Add, hogy minden próbából megerősödve és egyre érettebben kerüljek ki, a Te célod felé haladva! Szabadíts ki a csüggedésből, és őrízz meg a Te békességedben!

Vasárnap: „Tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség.” Atyám, ma dicsérlek Téged, mindazért, amit az életemben teszel. Elkezdted bennem a jó munkát. És nem is fogod feladni, amíg el nem készülök a Te dicsőségedre. Ámen.

Éretté válás – 1. rész
Éretté válás – 2.rész
Éretté válás – 3.rész
Éretté válás – 4.rész


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük