Éretté válás – 3.rész

3. rész

Nézzük meg A KÖNYVET!

Barkóba

Egy önként jelentkezőt kérj meg arra, hogy válasszon ki a Bibliából egy szereplőt, és mondja meg nevének kezdőbetűjét! (Ha idősebbek vagy a Bibliát jól ismeről játszanak, akkor nincs szükség erre a könnyítésre.) A többieknek kérdések segít­ségével ki kell találniuk, hogy ki az illető. Csak olyan kérdéseket tehetnek fel, amelyekre „igen” vagy „nem” válasz adható. Maximum húsz kérdést lehet a kitalálóknak feltenniük. Utána mindenképpen rá kell kérdezni. A helyes megfejtő választhaja ki az újabb kitalálandó személyt.

Bibliai kvíz

Oszd a jelen lévőket két csapatra! Szükség lesz egy pontozóra is. Adj az első csa­patnak egy kérdést! Ha helyes választ ad rá, akkor pont jár érte. Ha viszont rossz az általuk adott válasz, akkor a másik csapathoz kerül a megválaszolás lehetősége. A másik csapat ekkor dönthet, hogy megválaszolja-e a „megörökölt” kérdést vagy kér egy újat. Minden csapatnak legyen egy szóvívője. Csak a szóvívő mondhatja ki hangosan a csapata válaszát. A kérdés elhangzása után hagyj egy kis időt az adott csapatnak, hogy megvitathassák a választ!

LUKÁCS 8

(Érdemes felolvasnod a kérdések alapjául szolgáló fejezetet a játék előtt.)

• Hány démont űzött ki Jézus a Magdalai Máriából? (7)

• Mi történt az útfélre esett magokkal?

(eltaposták vagy megették a madarak)

• Hova nem bölcs a meggyújtott lámpást tenni?

(edény alá, ágy alá)

• Miért száradt el a sziklás földre esett mag?

(nem kapott elég nedvességet)

• Miért voltak a tanítványok veszélyben a tengeren?

(szélvihar, a hajójuk elkezdett vízzel megtelni)

• Miután Jézus lecsillapította a hullámokat, mit mondott a

tanítványoknak?

(Hol van a ti hitetek?)

• Hol lakott az örödög által megszállt ember?

(a gadaraiak földjén, sírboltokban)

• Mi volt az ördög neve?

(Légió)

• Hova mentek a démonok, miután elhagyták az embert?

(egy disznónyájba)

• Mit csináltak a disznók, amikor a gonosz lelkek beléjük szálltak?

(belerohantak a tóba, és belefulladtak a vízbe)

• A példázatban mit jelképez a mag?

(Isten Igéjét)

• A disznónyájas incidens után Gadara vidékének emberei mit kértek Jézustól?

(távozzon közülük)

• Kinek halt meg a 12 éves lánya?

(Jairus)

• Hogyan gyógyult meg a vérfolyásos asszony?

(megérintette Jézus ruhája szegélyét)

• Mennyi ideig volt beteg a vérfolyásos asszony?

(12 évig)

•Ki ment be Jairus otthonába Jézussal?

(Péter, János, Jakab és a lány szülei)

• Kit nevezett Jézus anyjának és testvéreinek?

(azokat, akik Isten Igéjét hallgatják és megtartják)

• A magvető példázatában kit jelképeznek a madarak?

(a sátánt)

• Miből lehet tudni, hogy a démonok álltal megszállt férfi erős volt?

(láncokat és bilincseket tudott eltörni)

Bibliai ábécé

Adj mindenkinek egy papírlapot és íróeszközt! Az a feladatuk, hogy az ábécé minden betűjével, ábécérendben, írjanak egy bibliai szereplőt, eseményt, helyet, stb. A végén mindenki olvassa fel, amit írt. A felolvasáskor haladhattok betűnként, és lehet bekiabálással megosztaniuk a megoldásaikat.

Kérdések a beszélgetéshez

1. Miért fontos a Bibliát tanulmányoznunk?

2. Az Isten irátni érdeklődés magába foglalja a bibliaolvasást?

3. Az emberek miért nem olvassák a Bibliát?

4. Szerinted a Bibliának van ma (a mai korra, a te életedre) aktuális mondani­valója?

5. Az egyéni életedben tud segítséged adni a Biblia? Milyen módon?

6. Miért adta nekünk Isten a Bibliát?

7. Mindig izgatott leszel, amikor leülsz Bibliát olvasni?

8. Mi a különbség a bibliaolvasás és a bibliatanulmányozás között? Mindkettőre szükség van?

9. Mi segítene neked abban, hogy jobban érdekeljen a bibliatanulmányozás?

10. Te milyen módokon szoktad tanulmányozni a Biblilát?

Bibliatanulmányozás

A tanulmányozás célja:

Lukács 2:52 Jézus gyarapodott bölcsességben (itt: ismeretben)

2 Timóteus 3:16-17 Hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra,

az igazságban való nevelésre

Róma 15:4 Tanításunkra és vigasztalásunkra íratott meg

2 Péter 1:20-21 A Szentírás Isten gondolatait és nem emberek

gondolatait tartalmazza

A tanulmányozás eredménye:

Zsoltárok 119:105 Megvilágítja előtted azt az utat, amelyen járnod kell

Zsoltárok 119:11 Isten beszédét a szívedbe zárja

Zsoltárok 1:1-3 Az Úr törvényéről elmélkedhetsz éjjel-nappal

Ézsiás 55:11 Isten Szava elvégzi azt, amiért Isten elküldi

Jób 22: 21-22 elfogadhatod Isten szájából a tanítását,

és megszívlelheted azt

Zsidók 4:12 Mivel a Szentírás olyan, mint a kétélű kard, belevág a

gondolataidba és szándékaidba

Zsoltárok 12:7 Tiszta és megtisztított

Zsoltárok 119:162-168 Nagy békességük van azoknak, akik szeretik

Isten Igéjét

Illusztrációk és idézetek

1. Az Újszövetséget ki kell nyitni, és olvasni, méghozzá lassan kell olvasni, min­den egyes észrevételnél (felfedezésnél) megállva … egész egyszerűen úgy, hogy nézhessük és csodálhassuk Jézust. Titokzatos módon ha ezt tesszük, megismer­jük Őt. Amikor valamilyen felfedezést teszünk (és ez nem egy mindennapos es­emény lesz), akkor megköszönhetjük ezt Neki, hiszen a felfedezéseink nem a mi nagyszerűségünk miatt születnek meg, hanem amiatt, hogy Ő megajándékoz velük minket. (Charles Francis Whiston)

2. „Azután ezt mondta Józsué Izrael fiainak: Jöjjetek ide, és hallgássátok meg Isteneteknek, az Úrnak beszédét!” (Józsué 3:9)

3. „Azután ezt mondta nekem: Emberfia, minden szavamat, amelyet elmondok neked, fogadd szívedbe, és hallgasd figyelmesen! Menj oda fogságban élő néped fiaihoz, szólj hozzájuk, és mondd nekik: Így szól az én Uram, az ÚR!… – akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele.” (Ezékiel 3:10-11)

4. „Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.” (Márk 13:31)

5. Figyelmesen olvassátok a Szentírást, ami a Szentlélek hamisítatlan kinyilat­koztatása. Figyeld meg, hogy semmi igaztalan vagy hamis tollvonás sincs abban. (Római Kelemen)

6. A Szentírást Isten ihlette, és ezt állítják róla az Istenhez hű apostolok is. Az Írás a Szentlélek fogalmazványa. Hiszen a célja tőle ered, de hasznot az embereknek hoz. Ezért mondja: „A teljes Szentírás Isten inspirálására adatott, és hasznos.” (Nisszai Gergely)

7. Az Úr volt az, aki elültette a fejemben azt a tényt, hogy lehetséges innen Indiába hajózni … Nincs kétség azt illetően, hogy ez az ihletés a Szentlélektől való, mert meggyőzött engem a Szentírásból áradó számtalan fénysugárral; erőtljes és tiszta bizonyságtétellel az Ószövetség 44 könyvéből, a négy evangéliumból és az áldott apostolok 23 leveléből. Arra bátorított folyamatosan, hogy haladjak tovább a megkezdett úton, és ők most minden pillanatnyi habozás nélkül arra bátorítanak, hogy siessek. …Jézus azt mondta, hogy minden el fog múlni, de nem az ő csodála­tos szava. Azt is megerősítette, hogy szükséges minden általa és a próféták által elmondott próféciának beteljesednie. (Kolumbusz Kristóf)

8. Hisszük, hogy ezek a szent iratok teljes mértékben tartalmazzák Isten akaratát … Mivel megírásuk óta meg van tiltva, hogy hozzáadjanak vagy elvegyenek Isten Szavából bármit is. Ezért egyértelmű, hogy a hittételek minden vonatkozásban tökéletesek és teljesek. (Belga hitvallás)

9. Az igaz egyház alapvető fontosságú jellemvonása a Próféták szavára való odafigyelés … A fejedelmek, királyok és hercegek tekintélye emberi. A tanácsok, zsinatok, püspökök és presbiterek tekintélye emberi. A Próféták tekintélye Istentől való, és magába foglalja a vallás összegzését. Mózest és az apostolokat is a pró­féták közé számolva elmondhatjuk, hogy ha egy mennyei angyal lenne is az, aki más evangéliumot hirdet, mint amit ők mindannyian, akkor legyen az átkozott.

Az ő írásaik tartalmazzák Isten és emberei szövetségét a szövetség megtartására irányuló parancsokkal együtt; Isten ítéletgyakorlásának példáit; és eljövendő dolgok előrejelzését. Amíg Isten népe megtartja a szövetséget, Isten népe marad­hat. Amikor megszegi, akkor megszűnik Isten népe vagy egyháza lenni.

(Isaac Newton)

10. A Szentírásban Isten akaratának minden tanácsa kijelentetett, közelebbről az a hitben való utasítás és az a gyakorlati előírás, amely bölccsé tehet minket az üdvösségre… És valóban a Szentírás tökéletessége, teljessége, és értelme igazán ámulatba ejtő. (John Locke)

11. A keresztény hit kinyilatkoztatás. A természeti ember nem ismerheti meg … A keresztény hit kinyilatkoztatás, és ez a kinyilatkoztatás az Isten Igéje. Isten ígérete értelmében ez az Ige a világ egészének küldetett. Minden elhívás és minden ígéret szabadon szól mindenkihez, akihez elér az Ige … Egyedül csak a szövetség Igéjében, az Isten Szavában lesz meg az, hogy az ember azt az új és élettel teli utat találhatja meg örvendezve, amely Krisztus királyságába vezet.

(Michael Faraday)

12. Minden tanítást, minden igazságot és minden hittételt a Szentírás fényében kell megvizsgálni. (Martin Lloyd-Jones)

Csoportos bibliatanulmányozás

Annak érdekében, hogy a fiatalok megtanulhassák a Biblia üzenetének értelmezé­sét és alkalmazását közösen fognak gyakorolni. Válassz ki a következő igesza­kaszok közül egyet a csoport számára!

Márk 6:34-51 Jézus 5000 embert megvendégel, elmegy imádkozni, vízen jár

Lukács 15:11-32 Tékozló fiú

Máté 5:13-16 Ti vagytok a világ világossága, a föld sója

János 1:35-51 Jézus elhívja első tanítványait (követőit)

Használj táblát vagy nagyalakú papírlapot, hogy minden ifisnek lehetősége le-gyen a saját ötletét megosztani a többiekkel! Írd fel a következő kérdéseket!

Megfigyelés: Mit mond a szöveg?

Értelmezés: Ez mit jelent?

Alkalmazás: Hogyan alkalmazhatom mindezt a saját életemre?

Az igeszakasz elolvasása után az ifisek dolga, hogy megosszanak néhány olyan verset, amely különösen megragadta a figyelmüket. Ezeket a „megfigyelés” rész alá írd! Majd megoszthatják az „értelmezésre” vonatkozó gondolataikat (szerin-tük mit jelen). Végül ötleteket adhatnak arra nézve, hogy mindezt, hogyan al­kalmazzák az életükben. Ezeknek az ötleteknek praktikusnak kell lenniük.

PÉLDA:

Megfigyelés:

“… miután elbúcsúzott tőlük, felment a hegyre imádkozni.”

Értelmezés:

Jézus látta annak a szükségességét, hogy megszökjön a hétköznapok gondjaiból és töltsön időt Istennel négyszemközt.

Alkalmazás:

Szorgalmasabbnak kell lennem az imádságban. Célkitűzés: Ezen a héten minden napomat imádsággal fogom kezdeni ______ órától _________ óráig.

Témához kapcsolódó gondolatok

Fontos emlékeznünk arra, hogy a Biblia Isten számunkra elmondott Szava, ame­lyen keresztül bemutatkozik nekünk. Ahogyan olvassuk és tanulmányozzuk az oldalait, növekszünk Isten ismeretében. A János 1:1-5 úgy írja le az Igét, mint Isten maga, aki emberré lett Jézus Krisztusban. Éppen ezért a Biblia ismerete új jelentőséget nyer, segít nekünk egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá válni. Emi­att úgy kell Isten Szavára válaszolnunk, mintha magával Istennel beszélgetnénk személyesen.

Izgalmas belegondolni abba, hogy minél jobban ismerjük az Igét, annál jobban fogjuk ismerni Istent, és annál inkább fogunk Őrá hasonlítani. A 2Timóteus 3:15-17 mutatja, hogy az Ige úgy tanít minket, úgy mutat nekünk utat, mintha Isten személyesen lenne itt velünk. Az Ige segít hibáink felismerésében, és megmu­tatja, hogyan korrigálhatjuk azokat. Emellett igazságra nevel minket. A Zsoltárok 1:1-3 azt mondja, hogy az igaz ember Isten Igéjén elmélkedik éjjel és nappal.

Isten Igéjének ismerete és az azzal való egyetértés ígéretet ad nekünk a békességre (Zsoltárok 119:165), és a reményre (Róma 15:4). Isten Szava örök érvényű, nem fog megsemmisülni soha (Máté 24:35), és nem fog üresen, azaz dolgavégezetlen visszatérni Hozzá (Ézsaiás 55:11). Ezért bizalommal állhatunk az Igéjére, és tud­hatjuk, hogy nem fog minket cserben hagyni. Isten Igéje az igazság, és mentes minden hazugságtól (2 Sámuel 22:31).

Úgy tűnik, hogy nincs jobb módja közelebb kerülni Istenhez, mint az Ő Igéjé­nek az olvasása. Segítség lehet a számunkra, ha az igeolvasásunk a korábban kipróbált három lépést magába foglalja. Először megkérdezzük „Mit mond a szöveg?”. Ekkor megnézzük a tényeket, és a szakasz hátterét. Megpróbáljuk a dolgokat az író szemével nézni. Ezután megkérdezzük „Ez mit jelent?”. Hogyan kapcsolódnak egymáshoz a különböző tények? Azonban emlékezz a 2 Péter 1:20-21-re, és ne téveszd szem elől, hogy a szövegértelmezésedet a Szentlélek kell, hogy irányítsa, és a szöveget a Biblia egészének összefüggésében kell nézned. Időnként elérhet minket az a kísértés, hogy kiragadjunk bizonyos részeket a Bib­liából, kicsit elferdítsük azokat, hogy azt mondják, amit mi akarunk. Végül fontos alkalmazni az olvasottakat saját életünkre; „Hogyan alkalmazhatom mindezt a saját életemre?”. Ez a tanulmányozás legfontosabb része, mert ez segít abban, hogy személyesebben láthasd Istent, és hogy felfedezhesd, mit akar Ő benned megváltoztatni. Ismétlem, ebben nagyon fontos Isten vezetését kérni, hogy tisz­tán láthassuk Ő mit akar bennünk megváltoztatni.

Ne felejts el a gyakorlatba átültetni, amit megértettél a tanulmányozás kapcsán! Ne legyél olyan, mint az az ember, aki megnézi magát a tükörben, majd elfordul és már el is felejti amit látott. Annak megfelelően kell cselekedned, amit meg­tanulsz magadról egy Ige(szakasz) tanulmányozásakor (Jakab 1:22-25).

Éretté válás – 1. rész
Éretté válás – 2.rész
Éretté válás – 3.rész
Éretté válás – 4.rész


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük