A sejt-gyülekezet modellje

Az első századi kereszténység helyreállítása a 21. század számára

AZ ALAPIGAZSÁGOK:

1. Az EGYHÁZ nem szervezeti felépítésű, hanem kapcsolati felépítésű!

2. Az Egyház nem organizációs szervezet, hanem egy organikus, élő szervezet (organizmus), amelyet a Szentlélek köt össze és nem egy emberi szervezet működtetése.

3. Amikor az Egyház ORGANIZÁCIÓS SZERVEZETként működik, ahelyett, hogy ORGANIKUS, ÉLŐ SZERVEZET lenne, mindig eltér az eredeti iránytól, valamint eltérít és megtéveszt másokat is szellemi bűvészkedéssel, a lényeget a külsőséggel helyettesítve.

Jézus ezt mondta: „ÉN fogom felépíteni az ÉN egyházamat…!” Máté 16:18

Mi az EGYHÁZ?

Az Egyház hívők összessége és közössége minden fajból, nemből, vagy helyről az egész történelemből, akik:

– szájukkal megvallják az Úr Jézust és

– szívükben hiszik,hogy Isten feltámasztotta Jézust a halottak közül.
(Róma 10:9-10)

Az „Egyház” („Gyülekezet”) szó JELENTHETI:

– a keresztények sejt-csoportját, akik házaknál jönnek össze.

Példa erre: „Köszöntsétek Priszcillát és Akvilát… És köszöntsétek azt a gyülekezetet, mely az ő házukban van.” (Róma 16:3-5)

– a hívők összességét egy földrajzi területen.
Példa: „Az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van…” (1Kor 1:2)

– a hívők összességét az egész világon.
Példa: „Felépítem az Én gyülekezetemet és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.” (Máté 16:18)

A SEJT illetve HÁZI SZOLGÁLAT ELŐSEGÍTI A JÉZUSI MODELL SZERINTI TANÍTVÁNYSÁGOT

Hogyan állíthatjuk fel a keresztény tanítványság modelljét egy cinikus világban?

Jézus modellje:

1. Ő cselekedett, és hagyta, hogy a tanítványok figyeljék

2. Ő cselekedett, és hagyta, hogy a tanítványok segítsenek

3. Hagyta, hogy a tanítványok cselekedjenek, és Ő figyelt

4. Felszabadította a tanítványokat arra, hogy cselekedjenek

Itt az ideje, hogy Isten népe bemutassa és elmondja!

Kövessük a Jézus-modellt:

1. Tanuld meg, hogyan cselekedj

2. Cselekedj!

3. Hagyd, hogy mások is lássák ahogy cselekszel

4. Hagyd, hogy segítsenek neked cselekedni

5. Hagyd, hogy cselekedjenek, és segíts nekik

6. Szabadítsd fel őket arra, hogy cselekedjenek

„… amiket tőlem hallottál …, azokat bízzad hív emberekre, akik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek.” 2Timóteus 2:2

A sejt csoport az alapvető keresztény közösség

Mi az a „Sejt” vagy „Házi” Gyülekezet?

A „sejt” vagy „házi” gyülekezet a korai egyházi élet mai reneszánsza, korunk ébredési hullámaival került újra előtérbe. A „sejt” szót azért használjuk, hogy segítsünk elkülöníteni a századok során kialakult és megszokott gyülekezeti formáktól. Hogy érthető legyen ez a különbségtétel, az alábbi táblázatban bemutatjuk a gyülekezeti szolgálat szempontjait, ahogyan a mai tradicionális egyházban megszokott, illetve ahogyan a korai gyülekezetekben – illetve a sejt-gyülekezetekben láthatjuk:

SZEMPONTOK Gyülekezeteink megszokott gyakorlata szerint Az eredeti, újszövetségi gyülekezeti modellben
A szolgálat helye Gyülekezeti épület: templom, imaház a gyülekezeti tagok otthonai
A szolgálatok hangsúlya a „falakon belül” – tehát a tagok felé a „falakon kívül” – tehát a még nem tagok felé
A szolgálatok módszere jellemzően programok emberek
A szolgálat fókusza az adott helyi gyülekezetet, mint szervezetet felépíteni Krisztus Testét felépíteni
Szolgálati filozófia A pásztor támogatása a szolgálatban A laikusok felkészítése a szolgálatra
Szolgálati perspektíva Az emberek megtartása Az emberek felszabadítása és kiküldése (szolgálatba állítása)
Szolgálati hierarchia inkább diktatórikus: fentről lefelé inkább demokratikus: lentről felfelé
A szolgálat mércéje („Feléd” szolgálunk)
Tagokká tenni
(„Veled” szolgálunk)
Tanítványokká tenni
A szolgálat hatása Elszigetelés Közösségbe integrálás
A tanítás módja Jellemzően elméleti: a TANra koncentrál Gyakorlati és alkalmazás-orientált
Szolgálati ajándékok Kevesen gyakorolják Mindenki gyakorolja
Szolgálati források Külső „szakértők” Belső utánpótlás
Szolgálati képzés Formális szeminárium Szolgálva és mentorálva
Szolgálati feladat Biztosítani a program hatékonyságát Felkészíteni és szolgálatba állítani a tanítványokat
Szolgálat kifelé Evangélizációs programok Vendégszeretet és az otthon illetve az élet megosztása
Szolgálati támogató rendszer Lelkészek és presbiterek által Mindenki részt vesz benne különböző szinteken
Pénzkezelés és misszió Hangsúlyosan az épületekre és a rendszer-fenntartásra Hangsúlyosan az emberek elérésére és valós szolgálatukra illetve szükségeik betöltésére
Szolgálati „tevékenységek” Hetenkénti imádat – munka az épületen belüli programok támogatásáért Gyakori közösség – Életüket és idejüket az épületen kívüli emberekbe fektetik be
Elvárások a tagoktól – Az alkalmak látogatása

– Programokon való részvétel

– A szervezethez tartozás

– Tanítványság

– Személyes ajándékok gyakorlásában való kiteljesedés

– A közösség megélésében való aktív részvétel

Szolgálati képesítések Tudás és pozíció alapján A szolgálni vágyó szív és az ajándék alapján
Szolgálati kapcsolatok Gyakran felületesek és ritkán nyíltak illetve elszámoltathatóak Bensőséges, elszámoltatható, kielégítő és teljes
Szolgálati elégedettség Csalódottság a pásztoroknál és az embereknél Beteljesülés a pásztoroknál és az embereknél

© Charles Crismier III

Miért szükséges a „sejt” illetve „házi” szolgálat?

A sejt-szolgálat erővel ruház fel

A keresztényeknek az a legnagyobb parancsuk, hogy keressék meg az elveszetteket és képezzenek tanítványokat. Ezt úgy valósíthatjuk meg leginkább, ha a személyes kapcsolataink szintjén érintjük meg az életüket, a hétköznapi kapcsolataink és a mindennapos tevékenységeink szférájában. A sejt-gyülekezet természetes, kapcsolati struktúrák által ruházza fel erővel az embereket az evangelizálásra és a tanítványképzésre, és ezzel valódi szolgálókká formálja át őket.

A sejt-szolgálat táplál

Minden emberi lény vágyik a szeretetre, hogy szükségük legyen rájuk másoknak, és hogy tartozzanak valahová. A mai gyülekezetek azonban program-központú szervezetekké váltak. Ezzel szemben a korai egyház ember-központú volt. Az emberek sóvárognak megérezni Isten érintését – Isten éppen ezért rendezte úgy, hogy a gyülekezet, (te meg én, a valóságos személyek benne, és nem az intézmény) legyünk az Ő kinyújtott kezei. Ez csak bensőséges közösség által valósulhat meg, amelyben a bizalom elősegíti az egymás felé és Isten felé való nyitottságot.

Milyen előnyök származnak a sejt-szolgálatból?

1. A sejt-gyülekezet visszafordítja a szolgálat figyelmét a gyülekezeti épületekről az otthonra.

2. A sejt-gyülekezet visszafordítja a szolgálat fókuszát a programokról az emberekre.

3. A sejt-gyülekezet átfordítja a szolgálat működését a pásztorokról az emberekre. A végső szabadságot és beteljesedést biztosítja a pásztornak és a gyülekezet tagjainak egyaránt, miközben együtt töltjük be a Nagy Küldetésünket.

Mi a sejt?

A sejt az emberi testben az élet alapvető egysége. Ugyanígy, a „sejt” csoport az „alapvető keresztény közösség”.

A sejt-csoport általában öt-tizenöt keresztényből áll, akik szövetségi elkötelezettségben állnak egymással, együtt munkálva üdvösségüket a közösség gyakorlásában, az imádságban és a kenyér megtörésében házanként, miközben a hitetlenek felé szolgálnak. Ezt látjuk az ApCsel 2. részében, a jeruzsálemi gyülekezetben is.

A sejt-csoport célja, hogy törődjünk egymással, és hogy tanítványokká, majd vezetőkké váljunk, akik majd még több tanítványt képeznek. Ezt inkább gyakorlati alkalmazást megcélzó imával, buzdítással és tanítással lehet elérni, mintsem az informálással, példaadással és külső szolgálattal (evangelizációval). Egy megfelelően működő sejt-gyülekezet képessé tesz minden résztvevőt, hogy mindaz legyen és mindazzá váljon, amivé Isten akar minket tenni. Ebből adódóan, a megfelelően működő sejtek egy egészséges Testet alkotnak és tartanak fenn.

Miben különböznek a sejt-csoportok a kiscsoportoktól, a bibliatanulmányozó csoportoktól, a támogató vagy gondoskodó csoportoktól?

A sejt-csoport minden más közismert csoportélmény legjobb tulajdonságait kombinálja, aktív evangelizációval és tanítványképzéssel. Ez a szellemi érettséget támogatja, ami erővel ruházza fel az embereket a szellemi vezetőségre. Ugyanakkor életerőssé teszi a testet, ami nagy sebességgel tudja reprodukálni önmagát, ahelyett, hogy belterjessé válna.

Ki a sejt-gyülekezet vezetője?

A sejt vezetője az, aki előmozdítja az evangelizációt és a test életét a sejt csoportban. A vezető irányt ad, tanít, törődik, buzdít, szóban és példamutatással. A vezető képez, bátorít, látást hirdet és a szeretetre és jó cselekedetekre ösztönöz.

A sejt-csoport vezetője egy olyan elkötelezett és tapasztalt tanítványképző, aki mindig azt keresi, hogyan tudná „többszörözni” magát, sőt hogy lecserélje magát a Test építése és a Királyság terjedése érdekében. A sejtvezető tulajdonképpen egy alapszintű keresztény kisközösség „kis” pásztora – csak éppen nem a teológiai képesítés vagy a közegyházi kinevezés tette őt azzá, ami.

Ki vezeti a sejtvezetőket?

– Természetesen a lelkipásztor

Egy sejt-alapú gyülekezet kezdeti időszakában egy pásztor felügyeli és irányítja a sejtcsoport fejlődést. A pásztor előmozdítja a tanítványságot, a sejtek és sejtvezetők megszilárdítása és irányítása során. A pásztor elsődleges feladata a sejt-vezetőség fejlesztése és tanítványozása.

A szekcióvezető

Ahogy a sejtek szaporodnak, a szekcióvezetők vállalják a pásztori vagy tanítványság elősegítői szerepeket, irányítva és bátorítva a sejtvezetőket a „fej” vagyis a helyi gyülekezetek pásztorai felügyelete alatt. A „főség” (vezetőség) minden szintjén igaz, hogy nem a „nyáj fölött uralkodást” jelent, hanem minden férfi és nő felé végzett szolgálatot, hogy „a szolgálat munkáját végezhessék”.

A sejt-gyülekezet „szektás dolog”?

A sejt-csoport szolgálati modellje természetesen megváltoztatja a hozzáállásunkat, a módszereinket és az elképzelésünket az egyházi szolgálattal kapcsolatban, de az üzenetünket nem! A „szekta” attól szekta, hogy valahogy módosítja az evangélium biblikus üzenetét – és nem attól, hogy formailag másképpen szolgál, mint a többség vagy a tradicionálisan kialakult gyakorlat.  Nagyon szomorú, hogy manapság a szektát a megszokottól való eltérés felcímkézésére használják a legtöbben! Arról már nem is beszélve, hogy a sejt-szolgálat a gyülekezeti élet újszövetségi módszerét hozza vissza a 21. századba! A Bibliát átolvasva egészen bizonyos, hogy ez lesz annak a bizonyos „eljövendő Egyháznak” a modellje, ami által Krisztus felkészíti az Ő Menyasszonyát, az Egyházat, az Ő második eljövetelére.

Miért támogassuk tehát a sejt-gyülekezeteket?

1. Mert ez bibliai modell!

Mi vagyunk Isten temploma. „Élő kövek” vagyunk, és szent lakóhellyé válunk, ahol Isten lakik.

A korai egyháznak nem voltak gyülekezeti épületei három évszázadon át – és ez volt a leggyorsabb növekedési időszaka! Elgondolkodtató! Gyakran jöttek össze csarnokokban tanításra és ünneplésre, de az egyház élete és missziós szolgálata az otthonokba volt „kódolva”.

„Minden nap folyamatosan összejöttek a templom udvarán. Megtörték a kenyeret az otthonaikban, és örömteli, egyszerű szívvel ettek együtt…” (Apcsel 2:46).

„Napról napra a templomban és házanként szünet nélkül tanítottak és hirdették a jó hírt, hogy Jézus a Krisztus” (Apcsel 5:42).

2. Mert ez a legtermészetesebb gyülekezeti modell

Ha az otthon az a hely, „ahol a szívünk van”, akkor a szolgálat természetes módon az otthonunkból kellene, hogy fakadjon, ahol a szívünk és az életünk összpontosul. Vajon el kellene mozdítani a vendéglátó szívet a családi otthonból, ami Krisztus melegségét és szeretetét szüli?

3. Mert otthon-központú

Az újszövetségi gyülekezet hívők otthonából indult ki. Imaösszejöveteleket tartottak. A kenyértörés az Úrra való emlékezés középpontja lett.

A bibliai megbízatás azt tanítja, hogy az otthon az a hely, ahol a gyermekeket tanítják és képzik: „És tanítsátok meg azokra a ti fiaitokat, szólván azokról, mikor házadban ülsz, mikor úton jársz, mikor fekszel és mikor felkelsz. És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire és a te kapuidra” (5Mózes 11:19-20).

4. Mert alapvető szükségeket tölt be

Sok belépési pont van a Testbe.

A vezetők természetesen vannak képezve.

Az elszámoltathatóságot a kapcsolatok segítik elő.

Az otthonok szaporítják a szolgálati központokat, hogy meg lehessen tartani a közeledő lélekaratást.

A „földalatti gyülekezet” készen áll a nehéz időkre, még az üldözésre is.

Az otthonok vissza vannak hódítva Krisztus számára.

A belvárosokat visszanyerjük bennszülött sejtek által.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Miért nő az érdeklődés a sejt szolgálat és a házi gyülekezetek iránt?

Az idők változnak. A jó megfigyelő nem tudja figyelmen kívül hagyni a mostani idők nyilvánvaló jeleit: Krisztus második eljövetele közeleg. Az emberek szíve, különösen Nyugaton, egyre hidegebb Isten irányában. Egyre növekvő szétválás történik a hitünk és a családjaink között, ami a család és házasság masszív leromlását eredményezi, amelyek az Egyház legközpontibb és legkisebb elemei. Egyre növekvő, mély frusztráció van a keresztények között, hogy „valami hiányzik” abban, ahogyan a gyülekezeti életet megéljük. Egyre növekvő kiáltás hangzik a hitelességért és az egyszerűségért a hitünk megélésében és továbbadásában.

Nagy szükség van Isten karakterének a kiteljesedésére Krisztus által, hogy megmutatkozzon a családjaink által az egyre szkeptikusabb, cinikusabb és hitetlenebb világ előtt, hogy elkészítse az utat a történelem utolsó órájára és Krisztus Második Eljövetelére. Isten, az Ő nagy szeretetében, kegyelmében és irgalmában, jól tudva az óra sürgősségét és a mi időnk állapotát, sokakat indít az Ő Szentlelke által arra, hogy térjenek vissza a biblikus utakra, helyreállítva a gyülekezetet az otthonokban és az otthonokat a gyülekezetben, hogy bemutassa az Ő igazságát, szeretetét s dicsőségét, a bibliai vendégszeretet visszahozatala által, helyreállítva az 1. századi kereszténységet a 21. század számára.

Miért válik egyre több ember számára kapcsolódási ponttá a házi gyülekezet?

Mivel „az otthon az a hely, ahol a szívünk van”, ezért az otthon a legtermészetesebb központja és epicentruma a szolgálatnak.

Az otthon választ ad az egyszerűségért és hitelességért szóló kiáltásra – otthon nem öltözünk ki, nem viselkedünk, ott lehetünk önmagunk – és pontosan erre a természetességre van nagy szüksége a mai Istent kereső embereknek!

Az otthon a legegészségesebb menedékhely a hit helyreállítására a családokban, az atyák szívének visszafordítására a gyermekeik felé, és az olyan királysági kapcsolatok építésére és fenntartására, amelyek Krisztus igazi Testét mintaszerűen mutatják be.

Miben különbözik a házicsoport a sejt-gyülekezettől?

1. A legalapvetőbb értelemben, a „sejt” egy teljes gyülekezeti modell és egy gyülekezet-építési szemlélet, míg a ház a kapcsolódási pont, ahol a szolgálati elvet a legtermészetesebb környezetben alkalmazzuk. Végtére is, „az otthon az a hely, ahol a szívünk van”.

A házicsoport sokszor nem több, mint a gyülekezeti istentisztelet vagy bibliaóra házaknál megtartott kicsinyített változata. Tehát nem teszik magukévá a sejt-szolgálat alapelvét a szívükben, és egy idő után ugyanolyan belterjessé válnak, mint a „nagy” gyülekezet.

2. Látni kell azt is, hogy bizonyos gyülekezetnövekedési mozgalmak a sejteket eszközként és mechanizmusként használják arra, hogy hatalmas gyülekezeteket, megachurch-öket fejlesszenek. Sajnos ezekben az esetekben a sejt-gyülekezet alapelveinek tisztaságát különböző mértékben elferdítették a pragmatizmusmuk és a megalománia követése által (bármi működik), ezáltal átfordítva a fókuszt a „hasonlósági/vonzódó csoportok”-ra, jobban helyt adva a testi érzéseknek és törekvéseknek, mint az őszinte szellemi hitnek, ami közösséggé formál.

(Ez leginkább az USA gyülekezeteire jellemző probléma!)

Mivel az egyszerűséget és a hitelességet nagyra értékelik az emberek, a sejt-gyülekezetek sokszor meglepő mértékben elkezdenek növekedni, ami aztán sokkoló hatással van a „nagy” gyülekezet vezetőire, akik konkurenciát és nem partnereket látnak az így felnövő vezetőkben.

Összegezve tehát a sejt-gyülekezet nem a hagyományos gyülekezeti modell egy növekedési módszere, hanem egy alapvető szemlélete a teljes gyülekezet felépítésének!

3. A sejt-gyülekezetek most már drámai mértékben nőnek hálózatokká, „apostoli módon” történő plántálás által, csak úgy, mint az első, második és harmadik századokban. Tehát míg a házicsoportok a helyi gyülekezet szervezeti egységébe tartoznak, a sejt-gyülekezetek teljesen önálló és teljes értékű gyülekezetek, amelyek kapcsolatban vannak egymással.

4. „Minden politika végső soron helyi szintű” – tartja a mondás, és ugyanígy minden szolgálat lényegében helyi szintű. Az otthon a „helyi” legvégső pontja, ezért tudja potenciálisan elérni a hitelességet kereső helyi embereket. és pontosan ez a „helyi” és a „személyes” a Krisztusban való élet bemutatásának és továbbadásának leghatékonyabb eszköze a mai posztmodern világban. Az otthon lehetővé teszi, hogy a hitünk a valóságban gyökerezzen meg, az egyszerűségben mutatkozzon meg, és a hitelesség által terjedhessen.

5. Az otthon az a találkozóhely a kereszténység megélésére, amely a legáthatolhatatlanabb a társadalmi ellenállás és az állami korlátozások számára, és így a legnagyobb eséllyel tudja megőrizni a bibliai értékeket illetve a közösséget a pragmatizmussal, a közönnyel vagy az elnyomással szemben.

6. Az otthonok önmagukban elég kicsik az együtt gondoskodáshoz és a kapcsolatokhoz, de együttesen elég erőteljesek ahhoz, hogy hatással legyenek egy újjáéledő „Római” világra, Krisztus Második Eljövetelének a küszöbén!

A SEJT-SZOLGÁLAT A JÉZUSI MODELLT KÖVETI!

Ő cselekedett, és hagyta, hogy a tanítványok figyeljék

Ő cselekedett, és hagyta, hogy a tanítványok segítsenek

Hagyta, hogy a tanítványok cselekedjenek, és Ő figyelt

Felszabadította a tanítványokat arra, hogy cselekedjenek

Végezetül egy szemléletes mozaikszó a S E J T meghatározására:

SERKENTENI

a Jézussal és egymással való kapcsolatra

ELŐKÉSZÍTENI

a szenteket a szolgálat munkájára

JÓT CSELEKEDNI

a vendégszeretet és a szolgálatra odaszentelt otthon által

TANULNI

hogy Krisztus tanítványává legyünk és másokat is tanítvánnyá tegyünk

Eredeti cikk: The „CELL” CHURCH


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük