A hozzáértő keresztény lelkigondozó

Mik a hatékony pásztori lelkigondozó alapvető kompetenciái és belső tulajdonságai?

Bevezetés: a pásztor, mint lelkigondozó

Az, hogy a pásztorok jelentős időt töltenek lelkigondozói szerepben, elég jól dokumentált tény. Annak ellenére, hogy a mentál-higiéniás rendszerek, központok száma egyre növekszik (pl. keresztény pszichológusok, tanácsadók, emberi kapcsolatokra specializálódott szakemberek, coach-ok, stb.), a legtöbb ember még mindig a pásztorát tekinti elsődleges forrásnak, ahol tanácsot és lelki törődést kaphat. Ennek az oka nagyon egyszerű. A pásztor természetes összeköttetése az emberekkel – prédikációkon, születésen, gyermeknevelésen, tinédzserkoron, diplomázáson, jegyességen, házasságon, második házasságon, krízisen, ünnepélyeken, kórházi tartózkodás idején, halál és temetés idején – nyilvánvalóan a tanácsadás első számú jelöltjévé teszik a nehéz időkben.

A pásztor egyedi pozícióban van ahhoz, hogy egy összetett lelkigondozást tudjon végezni, mivel hétről hétre (vagy napi szinten) követi emberei életét. Sok szakképzett terepeutával szemben a pásztor (a kifejezés a szó szoros értelmében „juhászt” jelent) szellemi, lelki eledellel eteti a nyáját, és ügyel, hogy a juhok védelmet kapjanak minden szellemi veszéllyel szemben.

A pásztor-tanító sokféle módon gondozza nyáját, hosszú távon, gyakran a bölcsőtől egészen a sírig. Ahogyan az EMERGE Ministries alapítója, Dr. Richard D. Dobbins is mondja: „A pásztor egy olyan egyedi helyzetben van, amelyen keresztül hatalmas módon befolyásolhatja az emberek Istenről alkotott, sokszor borzasztó képét, a magukról alkotott nyomorúságos képet, romboló szokásaikat és múltbéli sebeiket.”

Mindent egybevéve, az emberek lelkük gondozásával bízzák meg a pásztort. A problémák, amelyeket előhoznak a pásztornak, nem különböznek azoktól, amelyeket szakképzett pszichológusok, tanácsadók előtt szoktak elmondani. A lista csúcsán a jegyességi előkészületek, a házassági problémák, a szülő-gyermek kapcsolat, a szorongás, a bűntudat, a depresszió, az elhivatás, szexuális problémák, különféle függőségek (beleértve a pornográfiát is), és hitbéli kérdések állnak.

A lelkigondozói szolgálat legfontosabb kompetenciái

Vannak bizonyos személyiségbeli és szakmai tulajdonságok, amelyek gyakorta megjelennek olyan pásztoroknál, akik hatékony lelkigondozónak bizonyulnak. A pásztor felhasználja saját világképét, élettapasztalatát, személyes élettörténetét, jellemét, tisztaságát és a másokkal kapcsolatos gondolatait a lelkigondozás szent helyén.

Ahogyan Egan megjegyzi1, a siker-hányadosok közti különbség inkább a lelkigondozótól, és a gondozói kapcsolattól függ, mint a kezelés típusától. A gondozó és a gondozott közti kapcsolat a lehető legjobb előre vetítője a kezelés kimenetelének.

Nézzünk egy listát a hatékony lelkigondozói munkát végző pásztor legfontosabb kompetenciáiról és tulajdonságairól:

 • Jézus iránti mélységes szeretet, és a Szentlélek erejére való támaszkodás, valamint az a képesség, hogy az Igét és a bibliai alapelveket gyakorlatiasan alkalmazza
 • Képes úgy meghallgatni a gondozott problémáit, hogy e közben a Szentlélek szavára is figyel
 • Képes a figyelmét a gondozott személyre fókuszálni
 • Pozitív érzelmek: személyes boldogságot és optimizmust sugároz
 • Interperszonális készségek: képes szeretni, értékelni, táplálni másokat, és képes megbocsátani
 • Személyes felelősség: bátor, állhatatos, alázatos és mérsékletes
 • Jövő-orientált: látja másokban azt a lehetőséget, szerepet, melyet az Isten országában tölthetnek be
 • Eredeti, kreatív és bölcs
 • Türelmes: kiváltképp olyan gondozottal, aki nem rég tért meg. Sok gondozott küszködik megtérés előtti szokásaival
 • Magabiztos: képes kihívás elé állítani, konfrontálni és kiigazító visszajelzést adni mely eredményeként a gondozott végül meg fogja tudni őrizni tisztaságát
 • Öntudatos: tudatában van azoknak az érzéseknek, melyeket bizonyos gondozottak ébresztenek
 • Felismeri, hogy a segítség mikortól nem számít segítségnek, és mikor kell egy lelkigondozói kapcsolatot befejezni
 • Képes a titoktartásra

DONALD A. LICHI, Ph.D., Akron, Ohio

Jegyzetek

1. Lásd Gerard Egan, The Skilled Helper, („A képzett segítő”) 8th ed. (8. kiadás) (Pacific Grove, California: Thomson Brooks/Cole, 2007).

Míg nagyobb gyülekezetekben előfordulhatnak külön pásztori gondozói alkalmak, a legtöbb esetben egy tipikus Assemblies of God pásztor lelkigondozói szerepe egy a sok felelősen ellátott feladatai közül. De hogyan lehet egy pásztor hozzáértő keresztény lelkigondozó?

Milyen a hozzáértő keresztény lelkigondozás?

Nem sokkal megtérésük után az emberek rájönnek, hogy szívükben sok olyan szokás van, amelyek még megtérésük előtti életükből erednek. Sajnálatos módon, a megtérés utáni problémák miatt az ilyen gyülekezeti tagok gyakran elkezdenek kételkedni üdvösségükben.

A hívők magukban hordozzák azokat az általános hatásokat, amelyek érték/érik őket, a családi háttér hatásait, és az életük során meghozott döntések hatásait. Ezek a hatások pedig nagyrészt életük szokás-struktúrájában testesül meg. Végülis mindenkinek megvan a maga története, amelyben ott szerepel a „jó, a rossz, és a csúf”. A tragédia és a depresszió olyan helyzeteket teremtenek, melyekben a gyülekezeti tagok rendre meg szokták kérdőjelezni Isten szeretetét és törődését. Gyakran mennek is emiatt pásztorukhoz megerősítésért, védelemért és gyógyulásért.

A hozzáértő keresztény lelkigondozás megkívánja, hogy tovább lépjünk a bűnrendezés szintjénél3 vagy a viselkedésbeli változtatások elérésénél. Az ilyen lelkigondozásnak utat kell mutatnia és olyan eszközöket illetve lehetőségeket kell felkínálnia, amelyeken keresztül a gondozott elkezd egy betervezett, tudatos szellemi fejlesztő programot, amely elsődlegessé teszi a Krisztus iránti szeretetet. Ennek az lesz a hatása, hogy olyan szellemi átformálódás fog beindulni a gondozott életében, amely idővel jellemformáló lesz, hatással lesz az elmére, és olyan szent szokásokat fog kialakítani a személy életében, amely a Krisztus életét fogja visszhangozni. Röviden, Isten megáldja az egyházat különféle szolgálati hivatallal (apostolok, evangélisták és pásztor-tanítók) azzal a céllal, hogy tökéletessé tegye, és éretté tegye a szenteket a szolgálatra.4

Egyetértek Dr. Gary Collins-szal, a keresztény mentál-higiéniás terület egy úttörőjével és vezetőjével, aki a következőképpen fogalmazza meg a keresztény lelkigondozás definícióját: „A keresztény lelkigondozás definíciójára tett kísérletek olyan dolgokat hangsúlyoznak ki, mint a segítséget nyújtó személy, a felhasznált készségek vagy technikák, illetve az a cél, mely a gondozás fókuszává válik. Ilyen szemszögből tekintve, a keresztény lelkigondozó:

 • Jézus Krisztus mélyen elkötelezett szolgája, aki a Szentlélek vezetése alatt áll (Szentlélekkel által betöltött)
 • Alkalmazza Istentől kapott képességeit, készségeit, előzetes ismereteit és tanulmányait, és meglátásait
 • A mások segítését úgy fogja fel, hogy a gondozott ember eljuthasson a személyes teljességre, képes legyen kapcsolatokra, mentálisan stabil és szellemileg érett legyen.”5

Gerard Egan így ír erről: „egy segítő akkor tud hatékony munkát végezni, ha gondozottai – a vele való interakciókon keresztül – jobb helyzetbe kerülnek saját problémáik megoldásában és/vagy hatékonyabban fejlesztik ki életük eddigi felhasználatlan erőforrásait és lehetőségeit.”6

A hozzáértő keresztény lelkigondozás végig asszisztálja a problémák megnevezését, meghatároz elvárásokat, meghatározza a gondozott erősségeit, valamint olyan kezelési stratégiákat fejleszt ki, melyek mind lehetővé teszik a gondozott számára, hogy felismerje az Isten országában rejlő lehetőségeit. Ezeket lentebb részletesen fogjuk taglalni.

A keresztény lelkigondozás célja

Isten milyen célból áldotta meg a gyülekezeteket pásztorokkal, akiknek talán legfontosabb feladata a (lelki)gondozás? A választ az Efézus 4:12-ben találjuk: „hogy felkészítse a szenteket a szolgálatra.” Ez az Ige a katartismon kifejezést használja, amelyet máshol nem találunk az Újszövetségben, bár ezzel rokon értelmű igéket találhatunk más Igékben is: Máté 4:21 „valaminek a javítása” [a Ref. Fordításban „rendezték” – a ford.], Gal. 6:1 „igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel.”.

Ne feledd, hogy az egyház evangelisztikus küldetése az, hogy Krisztushoz vezesse az elveszetteket, míg a pásztori küldetés (ide tartozik a lelkigondozás is) arra hívatott, hogy segítsen a hívőknek felfedezni az Isten szerinti, az Ő országában betölthető szerepet. A jó hír az, hogy Isten meg tudja menteni a bűnös embert, és át tudja változtatni Krisztus képmására. Isten szelleme dolgozik azon, hogy a teljes embert átformálja. Kiterjeszti gyógyítását a testre, az elmére, az érzelmekre, a kapcsolatokra és a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatunkra. Csodás kiváltság és felelősség egy pásztor számára, hogy a Krisztusba vetett bizalomra bátoríthat minden lelkigondozott személyt.

Az a személy, aki pásztori segítséget keres, ideális esetben eljut egy olyan érettségre, hogy Krisztus Testében elkezdhesse végezni saját feladatát. Más szavakkal élve, egy személy gyógyulása sosem csak saját magáért történik. Isten sokszor azért is gyógyítja meg egy személy életét, hogy mások javára lehessen.

A hozzáértő keresztény lelkigondozás tervezése és folyamata

Sok pásztor valamiféle idealizált, tündöklő képet dédelget a lelkigondozásról. Igazából, az emberek azért fordulnak hozzád, hogy bölcsességet és útmutatást kapjanak az élet nagyobb kérdéseiben. Randy Alcorn így fogalmaz Building Your Church Through Counsel and Care,7 [„Gyülekezeted építése lelki tanácsadáson és gondozáson keresztül” – a ford.] című könyvében: „messziről nézve a lelkigondozás nagyon szépnek látszik – rejtélyesnek, ösztönzőnek, és kihívásokkal telinek. Közelről viszont meglátod a szépséghibáit is. Mivel a lelkigondozás bonyolult, kimerítő és néha frusztráló is tud lenni, könnyen elveszti a varázsát. … A lelkigondozást én a pásztori szolgálat csupán egy fázisának tartom. Már tudom, milyen könnyen beárnyékolhatja egy pásztor szolgálatát – sőt, egész életét is. Olyan, mint a teve a közmondásban, mely bedugja az orrát a sátorba, és miután erre engedélyt kapott, bedugja a vállait, a lábfejeit is, és addig furakszik, míg nem marad hely a sátorban semmi másnak.”

Tehát még egyszer: azt tanácsolom minden pásztornak, hogy lelkigondozói szerepét próbálja meg kb. 4-6 óra időtartamra szűkíteni, valamint, hogy ez személyenként ne jelentsen többet 3-5 alkalomnál. Ha ennyi idő alatt nem történik változás, az alkalmakat tanácsos beszüntetni.

Ne minimalizáld prédikációid hatását azzal, hogy azokban mindig a gondozottaid problémáit taglalod. Ne feledd, a személyes lelkigondozás felemésztheti az idődet. Ez csak egyike a sok szerepnek és felelősségnek, melyek pásztorként a válladon nyugszanak. Ahhoz, hogy elvárásaid realisztikusak maradjanak, fogalmazz meg egy írott programot, amelyben lefektetsz néhány alapvető lelkigondozói szabályt.

Amint egy pásztor elmagyarázza az elvárásait, onnantól meg kell szabnia a lelkigondozói kapcsolat struktúráját is. A következőkben láthatunk egy rövid mintát erre, amelyet általában a lelkigondozói kapcsolat kialakításakor használok:

A lelkigondozói folyamat három részből áll: a te részed, az én részem, valamint azok a dolgok, melyeken együtt kezdünk el dolgozni.

 • A te részed az, hogy nyitott és őszinte légy, amikor megosztod velem a problémáidat.
 • Az én részem az, hogy meghallgatlak, és megpróbállak megérteni. Emiatt teszek fel kérdéseket, és jegyzetelek a lelkigondozói alkalom alatt.
 • A harmadik része egy közös felelősség, mely bizalmat, titoktartást, döntéshozatalt, valamint tanulást vesz igénybe. A titoktartás annyit jelent, hogy senki mással nem fogok arról beszélni, ami köztünk elhangzik. (megjegyzés: erre kivétel, ha öngyilkosság, gyilkosság, gyermek bántalmazásának/elhanyagolásának a kockázata áll fent.) Keményen fogunk dolgozni, hogy döntéseket hozhassunk, de a döntések meghozásának felelőssége a tiéd. Végül, az a vágyam, hogy számos dolgot megtanulhass a lelkigondozói alkalmak alatt, melyeket életed más területeire is át tudsz majd ültetni.

E struktúrát követve, jó dolog úgy kezdeni az egész lelkigondozási folyamatot, hogy feltesszük ezeket a kérdéseket: „Miért vagy itt?”, „Hogyan tudok feléd legjobban szolgálni?”, „Milyen probléma hozott ide hozzám?”. Ezután engedem, hogy a személy röviden elmagyarázza a baját. Aztán, a megoldás-központú megközelítést követve, megkérem a lelkigondozott személyt, hogy képzelje el, milyennek tűnne ez a probléma, ha ő maga meg tudná azt oldani. Hihetetlen, de a válaszokból az jön le, hogy az emberek gyakran nem is gondolnak megoldásokra, vagy megoldási forgatókönyvre, mert állandóan csak a problémáikra fókuszálnak.

A célok megtervezése a következő lépés. Arra késztetek minden gondozottat, hogy alakítsanak ki világosan megfogható, és kezelhető célokat, amelyek probléma megoldáshoz, és döntésekhez vezetnek. Ezzel egyidejűleg együtt dolgozom a gondozott személlyel azon, hogy teste, elméje, érzelmei és kapcsolatai visszanyerjék az egészséges egyensúlyt, és különösen, hogy Jézus Krisztussal való személyes kapcsolata helyre álljon. Így általában minden egymást követő alkalom elején kérdéseket teszek fel öt területen: fizikai (étkezés, alvás, mozgás és pihenés), intellektuális (gondolati világ, naplóvezetés, mániák, olvasás), érzelmi (hangulat, energia), társas (fontosabb kapcsolatok, munka, családi élet, barátok), valamint a szellemi (áhítatok, imádság, Biblia olvasás, szellemi alapelvek) területeken.8 Együtt dolgozok a gondozott személlyel azon is, hogy mérhető célokat sikerüljön felállítani mind az öt területen.

Emlékeztesd a lelkigondozott személyt, hogy míg az akaraterő szükséges alkotóeleme a lelkigondozásnak, a bűnös szokásokkal szemben önmagában nem elég. Az emberi akaraterő soha nem képes elérni azt, amit Isten kegyelme. Ha Isten kegyelmének ösvényén élünk és járunk, az alakítja ki bennünk a hajlandóságot, hogy tegyük azt, ami az Ő tetszésére van. (Filippi 2:13)

Minden alkalom végén adj házi feladatot! Ezzel azt kommunikálod, hogy elvárod a gondozottól, hogy magáénak tudja az egész lelkigondozói folyamatot. A házi feladat a bizalom jele részedről, hogy képesnek tartod őt az életében elvégzendő egészséges változás tekintetében, melyeket Isten segítségével tehet meg. Idővel, a kiegyensúlyozott egészség visszafordítja az egészségtelen élet több hatását is, és Isten szerint való szokás-struktúra kialakítását fogja eredményezni a gondozott személy életében.

A lelkigondozói alkalom imádsággal fejeződik be, ahol a Szentlélek segítségét kérjük, hogy juttasson a lelkigondozott személy eszébe dolgokat, vigasztalja, megítélje, vagy épp állítsa kihívás elé őt. Az imádság arra is alkalmat ad, hogy összegezze a lelkigondozói alkalom fontosabb pontjait.

A hozzáértő keresztény lelkigondozással járó fájdalmak

A jó, keresztény lelkigondozás kockázatokkal jár. Sokszor fájdalmas is. Egyike a legnagyobb csalódásoknak, amellyel szembesülnie kell egy pásztornak az, amikor változás és fejlődés után a gondozottak elesnek, visszaesnek, vagy egyszerűen elutasítják a munkát, amit értük végez.

Pál apostol is hasonlóan érzett, amikor, miután életét és szívét öntötte ki a galáciabeli gyülekezetekért, rájött, hogy elhagyták a csak Krisztusba vetett hit által való üdvösség egyszerű igazságát. Mélységesen elszomorodott, mikor látta, hogy a gyülekezeti tagok visszaesnek, és visszatérnek az „erőtlen és szegény elemekhez”, melyek megtérésük előtti életüket határozták meg. (Galata 4:8-9) Fájdalmait így írta le: „gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök meg, amíg kiformálódik bennetek a Krisztus.” (Galata 4:19) Talán érezted már magad te is így, miután a szívedet fektetted be egy ember lelkigondozásába a gyülekezetedből, és végül azzal kellett szembesülnöd, hogy teljesen elutasította Isten bölcsességét, és visszatért előző életmódjához.

Nyugodj meg ilyenkor Isten Igéjének és útjainak igazságában. Ösztönözd, fedd, figyelmeztesd és tanácsold tovább a személyt, és vázold föl előtte döntéseinek lehetséges következményeit. Tudasd vele, hogy ha továbbra is az „óembert” táplálja, az el fogja szakítani végül az Istennel való kapcsolattól és más negatív következményekkel is szembesülnie kell majd. (lásd Galata 5:16). Másfelől, ha a gondozott személy bölcsen Isten Igéjének veti alá magát, és a Szentlélek vezetése szerint jár, életében teremni fognak a Lélek gyümölcsei. (Galata 5:22).

A hozzáértő keresztény lelkigondozás kiértékelése

A hozzáértő keresztény lelkigondozás kiértékelésekor a pásztornak ellenőriznie kell, hogy a gondozott személy elérte-e az elvárt eredményeket. Fontos megvizsgálni, amiket elvártál. Mi működött és mi nem? Tett-e lépéseket a gondozott személy abban az irányban, hogy elérje céljait? Nyomon követhető az életében egy változás, és kialakított az életében új, Isten szerint való szokásokat? Lehet látni rajta a Szentlélek gyümölcsét (Galata 5:16-26)? Látsz olyan változást a személynél, hogy fokozatosan elhagyja régi énjének cselekedeteit, és felöltözi az új embert? Kerüli az erkölcstelenséget, az önközpontúságot és a függőségeket? Kezdi kialakítani magában a mások felé való szeretetet? Bővölködik az élete, és tisztaság jellemzi? Látsz benne hajlandóságot az Isten dolgaihoz való ragaszkodásra? Van szívében könyörület? Röviden: látni, hogy a lelkigondozott személy elkezdte szeretni azokat a dolgokat, amelyeket Isten szeret, és gyűlölni, amiket Isten is gyűlöl? Elszomorítják olyan dolgok, amelyek a Szentlelket is megszomorítják?

Mivel a pásztor a Szentlélekre hagyatkozik, számítania kell természetfeletti áttörésekre is a nehezebb lelkigondozói szituációkban. A hozzáértő keresztény lelkigondozás a Szentlélekre hagyatkozik, és tőle várja az erőt, a vigasztalást és az útmutatást. A pásztor egy fő csatorna, akin keresztül a Szentlélek hatékonyan tud szolgálni a lelkigondozott személy felé, múltbéli sebeinek bekötözésében, akin keresztül a lelkigondozott képes lesz megbirkózni az élet nehézségeivel, és akin keresztül reménységet kaphat egy dicsőséges jövőre.

Donald A. Lichi, Ph.D., okleveles pszichológus, aki az EMERGE Ministries, Inc. alelnöke is Akron-ben, Ohio államban.

A szerkesztő megjegyzése: A szerző négy cikket írt az Enrichment számára a keresztény lelkigondozás témájában az 1999-2000 közti időszakban. Az írás címe: „A lelkigondozás biblikus modellje a 21. században.”

Jegyzetek

1. Lásd a következő cikkemben: „The Many Roles and Demands of the Assemblies of God Pastor” „Az Assemblies of God pásztorainak szerepei és kötelességei” az Enrichment, 1. évadában, 2. szám (1996. tavasz): 88–93.

2. Lásd az általam írott következő fejezetet: “Personal Counseling in the Power of the Spirit” („A Lélek erejével végzett személyes lelkigondozás” a Thomas E. Trask, Wayde I. Goodall; és Zenas J. Bicket által szerkesztett The Pentecostal Pastor, („A pünkösdi pásztor”) című könyvben (Springfield, Missouri: Gospel Publishing House, 1997).

3. Lásd Dallas Willard, The Divine Conspiracy („A mennyei összeesküvés”) (San Francisco: HarperCollins Publishers Inc., 1998). Willard 2. és 9. fejezetei kiválóan taglalják sok keresztény felszínes életét, valamint a „szent szokások” szükségességét.

4. Francis Foulkes, The Epistle of Paul to the Ephesians, („Pál levele az Efézusbeliekhez”) Tyndale New Testament Commentary (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1978), 120.

5. Gary Collins,The Biblical Basis of Christian Counseling for People Helpers. („A keresztény lelkigondozás bibliai alapjai segítők számára”) (Colorado Springs: NavPress, 1993), 21.

6. Lásd Gerard Egan, The Skilled Helper, („A képzett segítő”) 8. kiadás. (Pacific Grove, California: Thomson Brooks/Cole, 2007). Ez egy kiváló bevezető könyv az alapvető lelkigondozói készségekről, valamint a pozitív, megoldás-központú megközelítésről. Gyakran használják szemináriumi képzések alkalmával, hivatásos tanácsadók képzésénél, valamint pásztori lelkigondozói képzésénél.

7. Lásd Building Your Church Through Counsel and Care („Gyülekezeted építése lelki tanácsadáson és gondozáson keresztül” (Minneapolis: Bethany House, 1997).

8. Azt a fontos tanácsot szeretném adni, hogy minden lelkigondozott személy próbáljon meg kialakítani alapvető szellemi alapelveket, melyek egy személyes, és átformáló kapcsolatba hozhatják őket Jézus Krisztussal. Kedvenceim közé tartoznak Richard Foster Celebration of Discipline: The Path to Spiritual Growth („A jellemformálás öröme: Út a szellemi növekedéshez”), (New York: HarperCollins, 1998); valamint Dallas Willard’s, Renovation of the Heart: Putting on the Character of Christ („A szív renoválása: Krisztus jellemének felöltözése”) (Colorado Springs: NavPress, 2002) című könyvek.


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük