Szívünk és gondolkodásunk szabadsága

Életünk alapja: gondolat, indulat – az emberi lélek (szív v. elme) szerepe

Luk 6:43-45: ” Nem jó fa az, amely romlott gyümölcsöt terem; és nem romlott fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fa az ő tulajdon gyümölcséről ismertetik meg; mert a tövisről nem szednek fügét, sem a szederindáról nem szednek szőlőt. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hoz elő jót; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő szája. „

A SZÍV meghatározása a Bibliában: az általános elképzelések szerint a szív az érzelmek központja. A Szentírás a szívet mindig mint az életének teljességét meghatározó szervet, az indulatok, gondolatok, döntések kiinduló helyeként említi.

Ami a szívünkben van, alapvetően meghatározza egész személyiségünket, irányítják és befolyásolják tetteinket, és azokon keresztül hogy mivé válunk.

Ha meg akarjuk érteni azokat a problémákat, amelyekkel szívünkben találkozunk, meg kell keresnünk gondolataink FORRÁSÁT.

Vizsgáljuk sorra e forrásokat:

1. A TEST. Az ember belső világa, a lélek (értelem, érzelem, akarat) az Úsz-ben. A test foglalja össze az emberi kielégüléshez szükséges valamennyi vágyat, gondolatot, kívánságot, szükségletet, hajtóerőt.

Róm 8:7 ” Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az az  Isten törvényének nem engedelmeskedik … ” ( a bűneset miatt )

Gal 5:16kk ” Mert a test a Lélek ellen törekedik … A testnek cselekedetei ezek: paráznaság, tisztátalanság … bálványimádás … versengések, ellenségeskedések, harag … irigységek. „

Jak 1:14-15 Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a saját kívánsága. Azután a kívánság megfoganván bűnt szül; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.

Minden bűn először a szívben bűn! Mert a testnek kielégüléséhez először a szívet kell foglyul ejtenie. Erről beszél Úr Jézus a hegyi beszédben.

@font-face { font-family: „Cambria Math”; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 10pt; font-family: „Times New Roman”,”serif”; }.MsoChpDefault { font-size: 10pt; }div.Section1 { page: Section1; }

2. SÁTÁN. Szívünket ( főképp gondolatainkat ) a kísértések beplántálására használja, a legalkalmasabb kapcsolódópontként.

Taktikái:

sugallat: amikor az elménkbe ültetett gondolatok végül bűnt szűlnek ( Spurgeon példája a fejünk felett elszálló madárról! )

beavatkozás: amikor a sátán ki akarja verni Isten ígéjét az ember szívéből ( magvető példázatában az útfélre esett magvak )

uralom: a végső cél, amikor az ember elméjét ( testét-lelkét ) foglyul ejtette. ( pl. szenvedélyek )

3. A VILÁG. Ez a világ magában foglalja az Isten ellen lázadó és a Tőle elidegenedett emberi magatartásformák egészét; az emberiség kúltúráját, szociális és gazdasági rendszerét, technikai képességeit, tudományát és politikáját.

1Ján 5:19 ” … az egész világ gonoszságban vesztegel. „

( megj.: ma a keresztyén emberek nem vizsgálják meg eléggé alaposan azt, amit látnak hallanak, vagy a világtól bármilyen más formában kapnak. Gondolkodásuk elferdülhet anélkül, hogy ezt észrevennék. )

4. MÚLT. Az ember nem csak a jelenből kap jelzéseket, hanem a múltból is, emlékek formájában. Ez lehet akaratos és akaratlan; és lehet hasznos vagy ártó, káros hatással.

5. EMBERI SZELLEM. Bár az emberi szellem Isten nélkül a halál állapotában van (Ef 2:1), mégis létezik és működik. Nevezhetjük lelkiismeretnek. Róm 2:15 ” a pogányok … igazolják, hogy a törvény teljesítése a szívükbe van írva, erről bizonyságot tesznek lelkiismeretük és gondolataik … „ Természetesen az ember lelkiismerete is torzult a bűneset során, s így nem Isten örök és tökéletes törvénye alapján hoz ítéletet, hanem az általános erkölcsi igazság alapján, melyre hatással van a kúltúra, az ismeret, az IQ, de még az anyagi helyzet is.

6. ISTEN. Az embernek minden bűne és lázadása elleneré sem sikerült soha kikerülni Isten hatóköréből.

Isten nem hallgat, mert Ő szereti a tőle elfordult teremtményét, hiányzik Neki minden egyes eltévedt juha, nem hagyja elveszni egyetlen bárányát sem. Jön utánnunk és szól hozzánk, hogy térjünk meg; szól a Biblián, egy hívő emberen, álmatlan éjszakákon keresztül, betegségek, nyomorúságok vagy épp érthetetlen jó által.

TEKINTÉLY

Az, aminek rendszeresen engedelmeskedünk, kötelező tekintélyt kap életünk felett. Tehát hogy hova tartozunk, kiderül abból, hogy kinek engedelmeskedünk.

A Megvakított lélek

Az ember tekintélyt adott:

1. A világnak. A világ a maga felborult értékrendjével, törvényeivel, szokásaival, szabályaival és erkölcsével belénk hatolt és fogva tart. Az óember nem tud szabadulni környezete befolyásától, és így élete, tettei mindig a világ szerinti módon változnak.

2. A testnek. Az ember az Isten elleni lázadása miatt bűnösen születik, olyan testtel ( itt most a lelket – értelem, érzelem, akarat – értjük ), amely veleszületett módon ellenáll az Isten dolgainak.

Önmagunk javát keressük, és önközpontúságunk alapján hozzuk döntéseinket és ítéleteinket.

3. A sátánnak. Amikor megadtuk magunkat e világ rendjének, valójában a sátán előtt hódoltunk be, aki ennek a világnak uralkodója (Ef 2:1-3). A sátán hatalmát és tekintélyét arra használja, hogy az ember szívét és életét bezárja Isten előtt. Így ebben az állapotban a szív vak az igazsággal szemben. 2Kor 4:4 ” … e világ istene – mármint a sátán – megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőságes evangyéliomának világosságát … „

A megvilágosodott lélek

Istennek Szent Lelke minden sátáni sötétség ellenére is képes behatolni szívünkbe, hogy megtérésre hívjon.

Megtérés = METANOIA, a szó alapjelentése: a gondolkodás megváltozása.

Attól a pillanattól kezdve, amikor a Szent Lélek bevilágított a bűnben haldokló sötét szívbe, és Isten kijelentette önmagát, megindul a szív tisztulása. Ami eddig egészen sötét volt, minden nappal egyre tisztul, mert az újjászületésig általában hosszabb-rövidebb időnek el kell telnie.

Istennek kegyelme, ha valaki ( mint Pál ) az Istent meglátta, abban a pillanatban át is tudta adni magát teljesen neki. Sajnos legtöbbünknek ez időbe telik, és sokszor még hónapokig is eltart, hogy élünk Isten mellett, de még nem döntöttünk.

Ezt nevezhetjük megvilágosodott, de még kettős szívnek, mert ugyan már hallottunk Istenről, tekintélyt is adtunk neki, de régi énünktől, a világtól, a bűntől még nem szabadultunk meg, vagyis még nem tudtuk eldönteni, melyikhez csatlakozzunk teljes szívvel.

HOGYAN SZABADULHATUNK MEG A SZÍVÜNKET LEURALÓ HATALMASSÁGOK ALÓL?

Győznünk nem nekünk kell – hisz önmagunk nem is tudnánk – Jézus Krisztus győzött helyettünk a kereszten. Nekünk csak elfogadnunk kell az Ő győzelmét – ez a belé vetett hit.

Megj.: nem kérhetjük Istentől azt, amit Ő tőlünk vár. Mert Ő azt várja, hogy egyedül Őt imádjuk, SZABAD VÁLASZTÁSUNKBÓL DÖNTSÜNK ŐMELLETTE, és minden mást vessünk ki életünkből, önmagunkból.

Ő nem tud megszabadítani, amíg ragaszkodunk a bilincseinkhez, és nem veszi el, amit mi meg akarunk tartani!

De mit kell tennünk?

Az első lépés: valljuk meg bűneinket, és fogadjuk el Isten bocsánatát, amit Krisztus keresztjén készített el nekünk.

A második : ismerjük el Őt egyedüli Urunknak, és törekedjünk akaratát megismerni és annak engedelmeskedni.

A harmadik pedig: tagadjuk meg és utasítsuk el a tekintélyt, az engedelmességet a világ, a test, a sátán felé.

Megújúlt (hús)szív:

A kereszt hatástalanná tesz minden szolgaságba taszító hatalmat:

1. A világot:

Kol 2:15 ” Lefegyverezvén a fejedelemségeket és hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtuk „

Gal 6:14 ” … nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak. „

2. A testet:

Gal 5:24 ” Akik pedi Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt „

Róm 6:6-7 ” … a mi óemberünk megfeszíttetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. „

3. A sátánt:

Zsid 2:14 ” és halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt. „

Ján 12:31 most vettetik ki e világ fejedelme .”

4. A múltat:

2 Kor 5:17 ” … a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden „

——-

Az új szív megőrzése

Az új szív, az új élet nem mentesít bennünket sem a nehézségektől, sem a kísértésektől. A kereszt megszakítja ugyan a tekintély vonalát, de nem szakítja meg a kommunikációs vonalat. Kísértések továbbra is lesznek, sőt talán még fokozottabban, de amíg Istenre figyelünk, hatalmuk nem lehet fölöttünk.

De ne felejtsük soha: A ENGEDELMESSÉG TEREMTI A TEKINTÉLYT, és rabul ejthet minket újra a magunk készítette kötelék. Ha mi engedjük, hogy a gonosz visszahódítson bennünket, Isten világossága NEM TUD megvédeni a sötétség uralmától.

Fel kell ismernünk, hogy szívünk megújulása nem egyszer és mindenkorra történik. Naponkénti feladat ennek a tisztaságnak megőrzése. Nem fordulópont ez, hanem folyamat; nemcsak megszabadulnunk kell, hanem meg kell tanulnunk használni a szabadságot.


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük