Hosszú távú terv az ifjúsági tanításban

Miért kell nekünk hosszú távú tanterv?

A tanulók ismereteinek az egész Szentíráson kell alapulnia, nem csak néhány kiválasztott részen vagy témán.

Hosszú távú tanterv nélkül könnyen abba a hibába esünk, hogy kizárólag azt tanítjuk, amit Isten a mi életünkben tesz, vagy ami minket érdekel, figyelmen kívül hagyva azt, hogy az ifjúságunk sok kulcsfontosságú bibliai témát egyáltalán nem ismer. Legtöbben szeretünk vissza-visszatérni azokra a tanításokra, amik nekünk magunknak sokat jelentettek, és közben elhagyunk más tanításokat, amik másokra ugyanolyan nagy hatást gyakorolhatnak. Efezusban töltött három évével kapcsolatban Pál apostol ezt mondta:

„Mert nem vonogattam magamat, hogy hirdessem néktek az Istennek teljes akaratát.” (ApCsel 20:27)

Emlékezzünk arra, hogy „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” (2 Tim 3:16-17)

Isten teljes akaratát hirdetjük, vagy csak egy részét? Részleges tanításunkkal nem azt fejezzük-e ki, hogy az Írásnak inkább csak egy része Istentől ihletett, és nem az egész?

Az előre tervezéssel kihasználhatjuk a lehetőségek adta előnyöket, így fokozhatjuk a sorozatok hatását. Dönthetünk például úgy, hogy a „Bölcsesség” sorozattal várunk nyárig tudván, hogy a tanulóknak ekkor több lehetőségük lesz a bölcsesség  gyakorlására saját kezdeményezéseikben, mint iskolaidőben. A „Kapcsolatok” sorozatot időzíthetjük a nyári táborra.

Tippek a hosszú távú tervezéshez

1)       Próbáljuk akkor tanítani az egyes témákat, amikor azokra igény jelentkezik. Bár nem mindig lehet egy témát az éppen aktuális igényekhez kötni – mikor lehet, tegyük meg. Tanítsunk a „Szenvedésről”, amikor a diákok valamilyen tragédiát élnek át. Tanítsunk a „Könyörületességről”, amikor motiválni szeretnénk a tanulókat, hogy vegyenek részt a közösségért végzett szolgálatban. Tanítsunk az „Evangélizációról”, amikor evangélizációt vagy missziós utat szervezünk. Kerüljük a „Hogyan memorizáljunk igeverset” témát vizsgaidőszakban, hiszen ilyenkor ez az utolsó dolog, amire hajlandók.

2)       Ne légy a terved rabja. Ificsoportod néhány éve alatt nem tudod átvenni az összes témát és igeverset. Ezt a javaslatot általános vezérfonalnak tekintsd, ne egy szűk kabátnak.

3)       Hadd járuljanak mások is hozzá a munkádhoz. Charles Spurgeon, akit a prédikátorok fejedelmének tartanak, egyszer azon csodálkozott, hogy azok, akik olyan magasröptűen beszélnek arról, hogy mit mondott nekik Isten, olyan keveset gondolnak azokról a dolgokról, amit másoknak mondott.  Emlékezz arra, hogy a tanácsadók sokasága biztonságot nyújt. Bill Hybels, a Willow Creek Church pásztora kikéri a gyülekezet többi vezetőjének véleményét is, amikor eltervezi, miről fog tanítani egész évben. Egyik évben valaki arra biztatta Hybelst, hogy tartson egy sorozatot a félelemről. Hybels ezt elutasította. De az illető azt mondta Hybelsnek, hogy ő azért nem akar a félelemről prédikálni, mert az számára nem okoz problémát. Nem volt ez számára érzékelhető szükséglet. Tehát Hybels úgy döntött, hogy ő fog prédikálni erről a témáról, és végül ez lett legsikeresebb sorozatainak egyike. Kérd más felnőtt vezetők és a tehetségesebb fiatalok hozzájárulását, hiszen Isten rajtuk keresztül éppúgy szólhat, ahogy rajtad keresztül.

4)       Ne érezz kényszert arra, hogy minden héten beszélj. Én néha megengedtem három istenfélő fiatalnak, hogy 10-10 percet beszéljenek arról, ahogy Isten szólt hozzájuk az Igéből. Felajánlottam nekik, hogy bármilyen segítségre van szükségük, rendelkezésükre állok. Nagyszerű lehetőség volt ez a diák vezetők képzésére, ráadásul a többiek is figyelemmel és tisztelettel hallgatták őket. Néha hívj meg olyan egyetemistákat vagy felnőtteket, akik hozzá tudnak szólni a témához.

5)       Nem minden héten kell szigorúan a tananyagra koncentrálni. Gyakran rendeztem evengélizációs találkozókat, ahová a diákok elhozhatták elveszett barátaikat. Nagyjából rendszeresen tartottam kérdezz-felelek alkalmakat is, amikor a diákok név nélkül adhattak be kérdéseket azokról a dolgokról, amik foglalkoztatták őket, vagy amikkel küzdöttek. Ha valamelyik kérdést nem tudtam megválaszolni, megígértem, hogy következő hétre utánanézek, és akkor beszélünk róla.

6)       Legyen változatosság az alkalmazásban. Ha a „Tanúságtételről” tanítottál 6 hétig, ne egy újabb gondolkodtató téma következzen, inkább például az „Isten szeretete” vagy a „Kapcsolatok”. Ha épp most tanítottad a „Hogyan tartsunk csendességet”, akkor utána kerülni kellene a „mit hogyan tegyünk” típusú témákat, mint pl. a „hogyan memorizáljunk igeverseket” címűt. A keresztény alaptanításokat nyújtsuk szét egy kicsit, hogy a tanulóknak legyen idejük mindegyiket megemészteni.

7)       Olyan témákat tanítsunk, amik megfelelnek a diákok lelki, értelmi és érzelmi fejlettségének. Hatodik osztályosoknak még nincs szüksége nehéz és részletes sorozatra arról, hogy hogyan viszonyuljanak a másik nemhez. Arra sem készek még, hogy bonyolult érveléssel megvédjék hitüket.

8)       Fontold meg, nem kell-e a hosszabb sorozatokat rövidebb részekre osztani. Megfigyeltem, hogy a gyerekek elfáradnak a hosszan tartó sorozatoktól akkor is, ha minden héten új anyagot veszünk. Ahelyett, hogy három hónapig vennénk egy témát, fontoljuk meg, nem lenne-e jobb 4 hét most, 4 hét néhány hónap múlva és az utolsó 4 hét valamikor később.

9)       Vedd figyelembe, hogy a tanulók valószínűleg a heti ificsoporton kívül is foglalkoznak a Bibliával. Lehet, hogy a pásztor prédikál némelyik témáról az istentiszteleten – ezeket nem kell megismételned az ificsoportban. Lehet, hogy néhány témát helyesebb kisebb, tanítványozó- vagy felelősségi csoportokon megbeszélni. Az evangélizációs képzés lehet az ificsoporton kívül, egy külön erre a célra szervezett alkalom vagy egy közelgő missziós út. Tehát nem minden témát kell az ifjúsági csoport találkozóin megbeszélni.

Vegyük figyelembe a következőket:

  • · Ebben a tervezetben csak témák szerepelnek, nem az egész Szentírás.

Feltételezzük, hogy a gyülekezet gyermekprogramja keretében a gyermekek sok bibliai történetet megismertek és tisztában vannak a Biblia alapvető tartalmával, mint pl. Noé vagy Jézus élete. Ha a te gyülekezetedben más a helyzet, akkor áldozz több időt a Biblia könyveinek tanulmányozására.

  • Ez csak egy tanterv, nem egy átfogó tanítványozási terv.

A tanítás mellett a teljes ifjúsági szolgálatban helyet kell, hogy kapjon a képzés, a tanácsolás, a felelősségérzet kialakítása, a szolgálati tapasztalatok (a gyülekezetben, a helyi közösségben, a missziókban).

  • Sok témát minden évben megismételek

Miért? Először is azért, mert nem minden tanuló van jelen minden alkalmon. Másodszor azért, mert a diákokat újra és újra emlékeztetni kell a fontos tanításokra (2 Pt 1:12). Harmadszor azért, mert ahogy egyre érettebbek lesznek, más-más szinten fogják fel az igazságokat. Az üzenetet nem pontosan ugyanúgy ismétlem meg, hanem más igeszakasz alapján, más szavakkal fejezem ki a lényeget, és rövidítek. Talán soha nem is veszik észre!

  • Sok téma más sorozatban is megerősítést nyer

Például a „Megbocsátással” magában is foglalkozunk, de előkerül a „Kapcsolatok” és az „Előítéletek” sorozatban is.

  • Ezt a tervet nekem Isten nem egy hegyen, kőbe vésve adta

Más szavakkal, nézd át a témákat, tedd hozzá, amit kihagytam, és változtasd meg az alapján, amit Isten veled akar átadatni a te diákjaidnak.

MINTA

Téma Hány hetet szánjunk rá, amikor először tanítjuk? Hányszor ismételjük egy 4 éves ciklus alatt?
1. Hitbizonyosság 2 3-szor, évente 1 hét
2. Hogyan tanulmányozzuk a bibliát? (motiváció, csendesség, hogyan tegyük) 4 3-szor, évente 2 hét
3. Hogyan imádkozzunk 4 3-szor, évente 1 hét
4. Dicsőítés 6 2-szer, évente 2 hét
5. Lelki ajándékok 4 3-szor, évente 1 hét
6. Egyéni evangélizáció 4 3-szor, évente 1 hét
7. Jó cselekedetek (jó cselekedetek által hatást gyakorolni világunkra) 2 3-szor, évente 1 hét
8. Hogyan bánjunk a bűnnel (és a kísértéssel) 4 3-szor, évente 1 hét
9. Kereszténynek lenni otthon 2 3-szor, évente 1 hét
10. A legtöbbet kihozni a gyülekezetből 1 3-szor, évente 1 hét
11. Jellemépítés (alázat, szolgálatkészség, fegyelem, stb.) 8 2-szer, évente 2 hét
12. A nyelv megzabolázása

(kommunikációs készségek)

2
13. Önmagam elfogadása 2
14. Siker és bukás 3
15. Magányosság 1
16. Bűntudat 1
17. Aggódás/depresszió 2
18. A gonosz ereje (a Sátán és a démonok) 3
19. Elhívás a szolgálatra 1
20. Misszió 2
21. Szekták és vallások (beleértve a humanizmust és a liberális teológiát is) 6
22. A tekintélynek való engedelmesség 2
23. Kapcsolatok (beleértve a klikkek problémáit) 8 3-szor, évente 3 hét
24. Materializmus és pénz 4
25. Csoportnyomás 2
26. Etika (erkölcsi döntések meghozatala, abszolút igazságok, abortusz, homoszexualitás) 5
27. A kétségek kezelése 1
28. Próbák (a gonosz, örömteli élet) 5
29. Teljes odaszánás (engedelmesség)
30. Az evangélium 1 6-szor, évente 2 hét
31. Kémiai segédanyagok (drogok, szteroidok, italozás, stb.) 2
32. A próféciák 4
33. Teremtés/evolúció 4
34. A keresztény hit bizonyítékai 10 3-szor, évente 2 hét
35. Hogyan állj meg nehéz helyzetekben (állhatatosság) 3
36. A stressz kezelése 1
37. A megbocsátás 1 3-szor, évente 1 hét
38. Úgy élj, ahogy beszélsz (következetesség) 1
39. A kereszténység elleni támadások 3
40. Társadalmi felelősség 1
41. A Menny 1
42. A Pokol 1
43. Élet a tükörben (jóváhagyott rögeszméink) 1
44. Időbeosztás 2
45. A testünk, Isten temploma 1
50. A hit hősei (híres keresztények élete) 6
51. Pál apostol élete 5
52. Isten akarata 5
53. Szellemi szemét (pornó, rossz filmek, Internet, stb.) 3
54. Szokások (Hogyan változtassunk rossz szokásainkon)
55. A bölcsesség űzése 10
56. Lelki sodródás 3
57. A keresztény élet öröme 2
58. Az én bizonyságtételem 1
59. Előítélet 2
60. Tudd, miért hiszel (alapvető teológia) 6
61. Kegyelem 7 3-szor, évente 1 hét

„Steve Miller is a former youth worker and pastor who currently writes web-based resources for youth workers and pastors ( www.youth-ministry.info ) and public school teachers ( www.character-education.info ).”

Steve Miller lelkipásztorként és ifjúsági munkásként dolgozott, most pedig nekik ír segédanyagokat az interneten (www.youth-ministry.info) ezen kívül állami iskolák tanárainak is (www.character-education.info).

Eredeti cikk: Long-Range Teaching Plan


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük