Érzelmi intelligencia a Bibliában – 6.rész

A belső emberünk és az érzelmi világunk

(2 Korinthus 4:16 Protestáns fordítás) Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra.

Az alábbi fejezetek a belső emberünkkel foglalkoznak, illetve azzal, hogy hogyan fejlődnek ki az érzelmek bennünk.

Az észlelés

(2 Korinthus 5:7) Mert hitben járunk, nem látásban.

Az észlelés a bibliai EQ (érzelmi intelligencia) öt stádiumából az első, és messze a legösszetettebb. Ezért fordítunk két tejes fejezetet a megvizsgálására. Ebben a fejezetben úgy fogjuk megvizsgálni az észlelést, mint ami az élethez való hozzáállásunkból adódik, az életszemléletünkből, ahogyan a dolgokat látjuk és ahogyan a világot megmagyarázzuk önmagunknak. Ezek az észlelések, felfogások és magyarázatok válnak később a hitvilágunk alkotóelemeivé, és ebből a hitvilágból fognak eredni az érzelmeink. AZ utána következő fejezetben a legmélyebb szintjén fogjuk megvizsgálni az észlelést, az emberi lélekben, és azt, hogy hogyan alakítja a személyiségünk alapjait és felépítését. Logikai szempontból az a fejezet kellene hogy előrébb kerüljön, de úgy döntöttem, hogy az egyszerűebb anyagot hozom előrébb, és ezután mehetünk majd tovább a nehezebbre, és így jobb tanítási stratégiát alkalmazok. Most olvassunk tovább.

Hogyan láthatták az emberek Jeruzsálemet, Jézus idejében? Egy turista csak egy poros várost láthatott, egy gyönyörű templommal a közepén. Egy kereskedő üzleti lehetőséget látott benne. Egy pap a vallási közösséget látta és elmeneteli lehetőséget a templomi szolgálatban. Egy aggódó anya a „nagyvárost” láthatta, ahová a fia elmegy munkát keresni. Róma egy problémás helynek látta, amit szigorú ellenőrzés alatt kellett tartani. A tanítványok, másokkal együtt, egy veszélyes városnak látták Jeruzsálemet, ahol Heródes és mások meg akarták ölni őket (Lukács 13:30; János 11:16). Jézus úgy látta Jeruzsálemet, mint ami régóta ellenségesen viselkedett Isten küldötteivel.

(Lukács 13:34-35) 34„Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a tyúk a csibéit szárnyai alá, de nem akartátok! 35Íme, elhagyottá lesz a ti házatok. De mondom nektek, nem láttok addig engem, míg el nem jön az az idő, amikor ezt mondjátok: Áldott, aki jön az Úr nevében!”

Jézus egyedi szemléletével azt nézte az egyes városokban, hogy milyen lelki készségesség van bennük, és hogyan viszonyulnak a kapott világossághoz. Jézusnak, az apostoloknak és a prófétáknak egyedi szemléletük volt az emberekkel, helyekkel és eseményekkel kapcsolatban. Másképp látták a dolgokat, és lelki értelemben szemlélték a valóságot. A világ valójában nem egy kaotikus összevisszaság szinte véletlenszerű eseményekkel, hanem egy olyan hely, amit a szuverén és igazságos Isten tervezett meg. Jézus számára az elsődleges realitás nem gazdasági, hanem lelki avagy spirituális volt – hogy hogyan viszonyul Istenhez egy ember vagy egy hely. A lelki emberek másként látják a világot. A lelki emberekben mélyen bennük lakozó lelki szemléletmód található. A valóságot teljesen más szemüvegen keresztül látják, észlelik. Ők a jó oldalról szemlélve látják a világot.

Amikor az életfelfogásunk elromlik, akkor utána hamarosan minden más tönkre megy. Ha teljesen véletlenszerűnek látjuk a világot, akkor reménység nélkül maradunk. Ha szerethetetlennek tartjuk magunkat, akkor egyedül is fogunk maradni. Ha ellenségesnek látjuk az embereket, miközben valójában barátságosak, akkor fölöslegesen ellenségeket szerzünk magunknak. Ebben a fejezetben először egy világi anyagot nézünk meg arról, hogy hogyan alakul ki az ember életszemlélete. Majd megnézünk néhány bevált világi technikát is, amelyek arra szolgálnak, hogy gyakori hibákat helyrehozzunk, valamint optimisták és működőképesek legyünk. Miután ezt elértük, megnézzük, hogyan nyerhetünk bibliai, mennyei szemléletet, és hogyan ismerhetjük meg az életet és a békességet.

A megfelelő életszemlélet megszüntetheti a félelmeket, kiszabadít a depresszió alól, békességet és stabilitást ad, örömöt és békességet hoz, megértővé és együttérzővé tesz, és képessé tesz arra, hogy bölcsen és jól tervezzük meg a jövőnket. Először is, azt kell megértenünk, hogyan formálódik ki a szemléletünk, majd azt is, hogy hogyan lesz teljesen megváltva.

A valóság megmagyarázása a magunk számára

A szemléletünk kialakulásában kulcsfontosságú szerepet játszik az, ahogyan megmagyarázzuk a valóságot önmagunknak. Ezekből a magyarázatokból áll össze darabonként a saját világlátásunk, hogyan jött létre, és miért az ami. Hamarosan úgy is fogjuk látni a világot, amilyennek elképzeltük, a világról szóló magyarázatokból felépített látáson keresztül. Martin E.P. Seligman sokat kutatta az emberek „magyarázati stílusát”, és írt egy kiváló könyvet „Learned Optimism” címmel („A megtanult optimizmus”). Én így foglaltam össze tizenkét pontban a könyv alapvető tanítását:

1. Az optimizmus és az erőteljesség ellentétben van a pesszimizmussal és a reménytelenséggel.

2. Az optimizmust és a pesszimizmust az élet tapasztalatai által tanuljuk.

3. A tapasztalatok meggyőződéseket alakítanak ki (hitet, hiedelmeket). Majd ezek a meggyőződések, hiedelmek összeállnak, és életszemléletet produkálnak.

4. A tapasztalatokból szerzett meggyőződéseink jól megalapozottak és gyengén megalapozottak is lehetnek, attól függően, hogy hogyan magyaráztuk meg a tapasztalatainkat önmagunknak.

5. Magyarázhatjuk Személyes szinten a dolgokat (mindig miattunk vannak) vagy Külsődleges szinten (valami rajtunk kívül álló dolog az oka).

6. Magyarázhatjuk Áthatóan (mindenben és mindenhol jelen van) vagy Specifikusan (csak egy eset).

7. Magyarázhatjuk Permanensen (mindig így lesz) vagy Ideiglenesen (csak egy pillanatnyi üzemzavar).

8. A Személyes, az Átható és a Permanens magyarázati stílusok önromboló meggyőződéseket és negatív szemléletet szülnek.

9. A negatív szemlélet az önmagunkról való negatív beszédben tükröződik.

10. Az általunk kialakított önromboló meggyőződésekre lehet hatni észérvekkel, valamint a gondolatainkat (a negatív beszédet önmagunkról) vitatni lehet, vagy akár el is lehet terelni azokat.

11. Az önromboló meggyőződéseink ellen szóló bizonyítékok csatarendbe állítása és azok logikusan történő megtámadása lassan de biztosan elvezethet az optimistább szemlélethez.

12. Néha azzal is „külsődlegessé tehetjük” valamelyik hiedelmünket, meggyőződésünket, ha leírjuk egy papírra azt a gondolatot, vagy elbeszélgetünk róla egy barátunkkal.

Martin Seligman ezután bemutatja, hogyan vitathatjuk meg helytelen szemléletünket és hogyan tanulhatunk meg optimistának lenni azzal, hogy leírjuk gondolatainkat és logikusan végignézzük azokat, a Személyes az Átható és a Permanens stílus szemszögéből. Seligman kutatásai alapján az optimisták egészségesebbek és jobb életük van, mint a pesszimistáknak. Viszont, bármennyire furcsa, a pesszimisták szoktak pontosabbak lenni! A pesszimisták helyes következtetéseket vonnak le, de helytelenül élnek. Boldogtalanok, sikertelenek és betegek. A három fő dolog, amivel a pesszimisták önmagukat rombolják, a magyarázati stílusukban mutatkozik meg – lásd a fenti 5-8 pontokat. Például az, ahogyan megmagyarázzuk magunknak a dolgokat, meghatározza, milyen gyorsan jövünk ki a kisebb problémákból. Ha összeveszek egy barátommal, és azután azt gondolom, hogy „szörnyen viselkedem a barátságaimban, mindenkivel össze fogok veszni akivel csak megismerkedem, tiszta vesztes alak vagyok”, akkor boldogtalan leszek, és egy ideig az is maradok. Másfelől viszont ha a vita után azt mondom, hogy „Azt hiszem kimerült voltam, túlteszem magam ezen és holnap lesz egy jobb napom, és nem is szoktam mindig lerohanni az embereket”, akkor sokkal boldogabb leszek, és gyorsabban kiheverem a történteket.

A hit alkalmazása

A keresztényeknek is vannak magyarázati stílusaik – amelyek meghatározzák a hitük szintjét, a boldogságukat és örömüket. Ezek a magyarázatok lehetnek ilyenek is: „Isten büntet engem és mindig is büntetni fog, mert olyan gonosz vagyok” – de akár olyanok is, hogy „Az ördög vett rá, hogy ilyet tegyek”. Van egy megszokott hit-szemléletünk az életről, és a Seligman tanulmányában szereplő pesszimistákhoz hasonlóan minket is újra lehet tanítani egy hasznosabb és felszabadítóbb magyarázati stílusra és hitszemléletre. Ez egy három stádiumból álló folyamat.

Az első stádium az, amikor elismerjük, hogy lelki magyarázati stílusunk korrigálásra szorul.

A második stádiumban megkeressük, pontosan melyik területen kell korrigálni.

A harmadik stádium maga a korrigálás.

Korrigálásra szorul a magyarázati stílusod?

Próbáld ki az alábbi önismereti tesztet. Ez nem pszichológiai teszt, csupán egy kérdéssor, ami segít tudatosítani, hogy hogyan szoktad megmagyarázni magadnak az eseményeket. Ez egy egyszerű diagnosztikai eszköz, aminek a segítségével felismerheted a gondolataidat, és helyrehozhasd. Kélek, legyél őszinte.

Válaszolj az alábbi kérdésekre 0-tól 4-ig terjedő számokat melléjük írva, az alábbiak szerint:

0 – Soha nem gondolom így.

1 – Néha így gondolom.

2 – Elég sokszor szoktam így gondolni, de nem túl gyakran

3 – Gyakran gondolkodom így

4 – Megfogtál! Mindig ezt gondolom.

Ötven kérdés van két szekcióra bontva: Személyes magyarázatok (20) és Lelki magyarázatok (30). Sok teszttel ellentétben tudatosan úgy vannak sorba szerkesztve a kérdések, hogy láthatóak legyenek a minták, és így felismerhesd, hogyan gondolkodsz. A megvizsgált területek között van a három negatív stílus – a permanens, a személyes és az átható – valamint egy olyan tényező is, amit úgy nevezünk, hogy „az irányítás helye”, ami azt mutatja meg, hogy kit vagy mit tekintesz az életed irányítójának – magadat, Istent, más embereket, a szerencsét vagy az ördögöt. A teológiai szekció is megvizsgálja ezeket, de olyan kérdések is szerepelnek ott, ami az Istenben való bizalmunkra vonatkoznak, az ő jóságába vetet hitünkre és az Igéjében való meggyőződésünkre, mint ami a magyarázati stílusunk részét képezi.

Személyes magyarázatok

Permanens

 • Miután elkövetek egy hibát, hajlamos vagyok azt gondolni, hogy „ez a vég”
 • Úgy érzem, mintha soha nem változnék
 • Ha sikeres vagy, sikeres is maradsz, de ha kudarcokat vallasz, akkor mindig vesztes leszel.
 • Semmit sem lehet kezdeni a társadalommal – örökre csak a lejtőn fog tudni lefelé menni.
 • A csődből soha nem jön ki az ember.

Az irányítás helye

 • Abban hiszek, hogy sok szerencsére van szüksége az embernek a sikerhez. A siker leginkább véletlenszerűen jön.
 • A világ kiszámíthatatlan, kaotikus és zavaros, úgyhogy nem érdemes bármi nagyba is belekezdeni. Valószínűleg el lesz fuserálva úgyis.
 • Más emberek váltanak ki belőlem reakciókat. Az érzelmeim nem az én irányításom alatt állnak.
 • Nem tud mit kezdeni az ember a Kormánnyal
 • ha valamiben én nyerek, az csak azért van, mert a többiek nem próbálkoztak eléggé keményen.

Átható

 • A gonosz mindenhol ott van, és nem is akar elmenni. Minden embert és rendszert romba döntött.
 • Az egész személyiségem rosszul működik.
 • Alapvetően rossz vagyok, és ha az emberek megismernének engem, megvetnének vagy gyűlölnének.
 • gyakran gyanakszom az emberekre és gonosz motivációikra.
 • Minden politikus korrupt.

Személyes

 • Depresszióssá tesz a kudarc, mert arra mutat rá, hogy ki is vagyok én.
 • Azért követek el hibákat, mert semmit sem tudok jól csinálni.
 • Amikor az emberek elkésnek egy találkozóról, és azt mondják hogy nagy volt a forgalom, akkor csak hazudnak nekem. Valójában arról szól a dolog, hogy nem vagyok fontos számukra.
 • Amikor valaki nem hív vissza a telefonon, akkor szerintem megvet engem.
 • Ha megbukok egy vizsgán, az azt jelenti, hogy buta vagyok.

Most add össze a pontjaidat az egyes szekciókban:

Permanens ____ Az irányítás helye ____ Átható ____ Személyes ____

Felismertél valamilyen mintát? Hol voltak a legmagasabb pontszámaid?

Lelki magyarázatok

Permanens

 • A megrögzött bűneim egész életemre megmaradnak.
 • Nem lehet megváltoztatni a világot. Most már mindig ilyen lesz.
 • Könnyen bűnbe lehet esni, illetve el lehet véteni Isten akaratát, a következmények pedig életre szólóak.
 • Az vagyok, aminek Isten teremtett, és nem tudok megváltozni.
 • Mindennek vége, nekem annyi, teljesen cserben hagytam Istent. Ez a vég.

Az irányítás helye

 • A dolgok azért mennek rosszul, mert Isten nem igazán irányítja az életemet.
 • A sátán nagyon erős és irányítja a fizikai világot és a körülményeim nagy részét.
 • Nekem kel megmentenem a világot, nélkülem nem fog menni a dolog.
 • Nem vagyok felelős a tetteimért. Az ördög vesz rá, hogy vétkezzem.
 • Még szép, hogy pánikolnom kell a krízishelyzetekben. Valakinek cselekednie kell és aggódnia kell a dolgokért – és ez én vagyok!

Átható

 • A világmindenséget teljesen beszennyezte a bűn, és élvezhetetlen.
 • Isten még az imáimat is utálja.
 • Az életemet rejtélyessé teszik a következetlenségek. Reménytelen eset vagyok.
 • Minden egyház tele van kapzsi lelkészekkel.
 • Mindenhol teológiai tévelygések vannak.

Személyes

 • Az, hogy nem tudok igeverseket megjegyezni, azt jelenti, hogy egyáltalán nem vagyok lelki ember.
 • Még senkit nem vezettem Jézushoz, úgyhogy az életem egy teljes csőd.
 • A jó dolgok a jó emberekkel szoktak történni, a rossz dolgok pedig a rossz emberekkel. Amikor velem rossz dolgok történnek, az biztosan az én hibám.
 • Azért élek át kísértéseket, mert bűnös vagyok és gonosz.
 • Azért nem tért még meg a családom, mert rossz bizonyságtevő vagyok.

Transzcendens lelki irányultság

 • Szinte lehetetlen érzelmi biztonságra és boldogságra jutni, ha nem tudom befizetni a számláimat.
 • Amikor áldásról beszélek, akkor főleg az élet kézzelfogható dolgaira gondolok, mint például egy előléptetés, vagy egy új autó, vagy egy jó nyaralás.
 • Számomra az, hogy Isten elismer engem és hogy a lelkipásztor / a gyülekezet elismer engem, szinte ugyanazt jelenti.
 • Könnyen letaglóz, ha kritikát kapok a gyülekezetben.
 • Régóta volt már, amikor utoljára buzgón imádkoztam és nagy választ vártam.

Isten jósága

 • Az összes jó dolgot a rossz emberek kapják.
 • Az ima az imaharcosoknak lett kitalálva, az átlagemberek nem kapnak választ az imáikra.
 • Az életem nyomorult és bonyolult, de nem is kell erőlködnöm, hogy megváltoztassam, el kell fogadnom a bűneim miatt kapott jellemformáló büntetésként.
 • Attól félek, hogy ha teljes mértékben engedelmeskedni fogok Istennek, akkor egy szegénysorban szenvedő misszionáriust csinál belőlem, valahol Üzbegisztánban (vagy valami hasonló helyen).
 • A legbiztosabb az, ha keresztényként nem várunk túl sokat Istentől.

Most add össze a pontjaidat az egyes szekciókban:

Permanens ____ Az irányítás helye ____ Átható ____ Személyes ____

Transzcendens lelki irányultság ____ Isten jósága ____

Felismertél valamilyen mintát? Hol voltak a legmagasabb pontszámaid?

MEGJEGYZÉS: ez nem orvosi/klinikai teszt, és nem lehet annak használni, illetve kiválogatásra alkalmazni. Ez egy önismeretet segítő eszköz, ami úgy készült, hogy segítsen az egyéneknek tisztában lenni a saját magyarázati stílusukkal, és segítsen a felszínre hozni az azzal kapcsolatos problémákat.

Az eredmények értelmezése

Ha 10 vagy annál is magasabb pontszámod van bármelyik szekcióban, akkor lehet, hogy problémáid vannak azon a területen. Ez NEM azt jelenti, hogy megőrültél volna, vagy rosszul működnél. Azt viszont jelenti, hogy sok emberhez hasonlóan talán érdemes időt fordítani az életszemléleted megvizsgálásával, és megállapítani, milyen érzelmeket okoz ez neked. A szemléleted miatt úgy érzed, nem tudod irányítani az életedet? Nehézséget okoz hinni az állandóan jó Istenben? Használd a teszt eredményeit, hogy felhívhassák a figyelmedet azokra a területekre, amelyekkel foglalkoznod kell. A helyes szemlélet és meggyőződés erős alapot ad az érzelmi egészséghez. Erről többet fogunk szólni az ezt követő meggyőződésekről/hiedelmekről szóló részben.

Egy adag szemlélet-helyreállító

Amikor Pápua Új-Guinea Balimo városában voltam, az ottani orvos-misszionárius Dr. Kath Donovan mindig arról beszélt, hogy „be kell venni egy adag szemlélet-helyreállítót”, amikor valaki rosszkedvű volt a missziós állomáson. A szemlélet-helyreállító általában egy provokatív kérdés vagy állítás volt, aminek a hatására átgondoltuk a kínjainkat. Hasonló gondolattal szerepel itt néhány provokatív állítás és kérdés, ami segít próbára tenni a nem működő szemléleteket, amikről felismerted, hogy hatással van az életedre. Biztos vagyok benne, hogy gyorsan meg fogod érteni.

A Permanens gondolatok próba elé állítása

– A negatív körülményeid tényleg permanensek, folyamatosak, vagy pedig csak annak érződnek?

– Mennyire lehetetlen a lehetetlen? Istennel lehetetlen bármi is?

– Nem volt még olyan korábban, hogy kikerültél valamilyen nehéz helyzetből? Nem tudod újra megtenni?

– Nem volt még olyan korábban, hogy megtanultál valamit és megváltoztál? Nem tudod újra megtenni?

A reménytelenség soha nem Istentől van. Az egy hazugság és csalás. Ő a reménység Istene.

Az alacsony irányítás hely-érték próba elé állítása

– Van egyetlen olyan dolog, amit meg tudsz tenni, hogy megváltoztasd a dolgokat?

– Ki a felelős vezető? Te, más emberek, az ördög, vagy Isten?

– A szerencse a felkészültség és a lehetőség találkozása. Tedd szerencsésé magad azzal, hogy felkészíted a képességeidet, és keresed a lehetőségeket!

– Nem az ördög irányít. Állj ellen az ördögnek és el fog futni! (Jakab 4:7)

– Te nem vagy Isten – tehát nem kel mindenért felelősnek lenned! Mindazáltal te az vagy, aki vagy, és vannak felelősségeid is. Tégy eleget azoknak, és hagyd, hogy Isten kezelje a Világmindenség többi részét.

A mindent átható gonoszság próba elé állítása

– Nem vagy teljesen bűnös, ha aggaszt a bűnbeesés. A teljesen bűnös embereknek nem okoz problémát a bűnbeesés.

– Minden politikus korrupt? Gandhi korrupt volt? Abraham Lincoln korrupt volt? Tényleg nincsenek jó gyülekezetek? Egyetlen egy sem? Abszolút minden rossz a teológiájukban?

– Vajon Krisztus váltságműve semmit nem ért el 2000 év alatt? Nem alkotott semmi jót sem, valahol a világ egyik sarkában?

– Az ördög annyira erős, hogy mindent le tud rombolni? Vajon Isten nem tud megőrizni jó és szép dolgokat? Egy mezei virág sem tud csodálatos lenni?

– vajon Isten nem tud széppé tenni mindent a maga idejében? (Prédikátor 3:11) Vajon nem tud téged csodálatossá és dicsőségessé tenni? (Róma 8:28-31)

A „minden ami rosszul alakul az én hibám” gondolatának a próba elé állítása

– Észrevetted már, hogy néha, amikor azt hiszed, hogy az emberek elutasítanak téged, akkor igazából csak elfoglaltak, vagy rossz napjuk van? Lehetséges, hogy esetlen eltúlzod az elutasítás mértékét? Talán nem is annyira rossz a helyzet.

– Tényleg te vagy a hibás? Nem lehet véletlenül, hogy a körülmények, vagy más emberek?

– Amikor magadról gondolkodsz, beszélsz, akkor ne használj többé olyan abszolút kifejezéseket, mint például azt, hogy : muszáj, kell, mindig, soha, teljesen. Ezek ritkán igazak. Egyetlen hibától még lesz belőled „csődtömeg”.

– Amikor probléma adódik, írd fel magadnak azokat a dolgokat, amiket képes vagy irányítani, és azokat is, amiket nem. Amiket nem tudsz irányítani, azokat hagyd másokra, vagy magára Istenre. Ne érezd személyesen felelősnek magadat olyan dolgokért, amiket nem irányíthatsz. Ezután nyugodtan vállald fel felelősen és bölcsen azokat, amiket képes vagy irányítani.

– Ne tekintsd magadat többé a Világmindenség középpontjának, ahol annyi minden forog körülötted. Elégedj meg azzal, hogy csak egy vagy Isten teremtményei közül, aki az egyik fia vagy lánya, néhány feladattal megbízva.

A transzcendens lelki irányultság megújítása

– Hitben járunk és nem látásban. Ne hagyd, hogy csupán látható dolgok – számlák, kritikák – jelentsék a valóságot számodra.

– Nagy dolgokra számíts Istentől. Kísérelj meg nagy dolgokat Istenért. (Carey). Olvasd el a Zsidókhoz írt levél 11-et és a Máté 6-ot!

– A hitet gyakran könnyebb „elkapni”, mint „megtanulni” – úgyhogy tartózkodj olyan emberek társaságában, akik tele vannak hittel!

– Elsodródtál a hittől? Mélyen csalódtál Istenben? Talán segítene, ha beszélgetnél egy jó lelkipásztorral vagy lelkigondozóval?

– Őszinte kérdéseid vannak a Szentírás ihletettségével, a csodákkal, az evolúcióval kapcsolatban? Szerezz be ehhez kapcsolódó anyagokat, vizsgáld át a kételyeidet, és keress válaszokat az őszinte intellektuális kérdéseidre.

Az Isten jóságába vetett hit

– Nézd meg Isten jóságát, hogy hogyan gondoskodik a madarakról. Ahogy egy barátom szokta mondani, ő még soha nem látott „egyetlen vézna verebet sem”. Ha Isten jó a verebekhez, akkor mennyivel inkább fog jót tenni veled!

– Emlékezz meg mindenről, amit az Úr eddig tett veled! Készíts listát a jóságáról, és emlékeztesd magadat azokra, amiket tett. Jusson eszedbe a múltban tapasztalt szeretete, és ne feledd, hogy ő soha nem változik! Ő hűséges!

– Tölts el egy kis időt a 23- zsoltárral és a Róma 8-cal. Énekel dicséreteket, hallgass keresztény zenét.

– Vizsgáld meg a hátteredet a nélkülözés, a kegyetlenség és a csalódottság terén. Nem a tapasztalataidat vetíted ki? Különösen a szüleidről Istenre? Próbáld meg különválasztani a kettőt egymástól, hogy úgy láthasd Istent, amilyen igazából, állandó kegyelmében és hűségében. Állj ellen azoknak a leselkedő érzéseknek a múltadból, és dorgáld meg Jézus nevében! Esetleg tanácsadást is kérhetsz.

– Távolítsd el a középpontból az énedet! Néha azért kételkedünk Isten jóságában, mert követelünk valamit – egy partnert, a jólétet, az elvált házastárs visszatérését, stb., és Ő még nem válaszolta meg az imánkat, mi pedig haragszunk azért, mert Isten nem a mi menetrendünk szerint cselekszik. Isten jósága nagyobb annál, mint egyetlen fontos kérésed teljesítése. Túl szűk a látóköröd. Miközben a választ várod az mádra, figyeld meg azt is, hogy milyen gyönyörű napokat küld neked, jó barátokat és a mindennapi kenyeret. Munkáld ki a hálaadást az életedben mindazért, amid van, ahelyett, hogy arra koncentrálnál, amid nincs.

A kognitív terápia szakemberei kitaláltak egy általános folyamatot, amivel egy adag szemlélet-helyreállítót adhat be magának az ember. A kognitív terapeuták arról vannak meggyőződve, hogy a bonyolult érzelmeink alatt olyan gondolatok vannak, amelyek ezeket az érzelmeket táplálják.  Minden fájdalmas eseménynél van egy gondolat, ami fájdalmassá teszi azt, és ami folyamatosan fenntartja azt a fájdalmat. Ilyen gondolat például: „Ezen soha nem leszek túl, az életem örökre romba dőlt”. Amikor ezeket a gondolatokat korrigáljuk, az érzelmek erejüket vesztik, és ellenőrzés alá lehet vonni őket. Az emberek nagyon különbözőek tudnak lenni a mögöttes gondolataik terén. Ezért van, hogy egyes személyek nevetnek egyet és ezzel lerázzák a dolgot magukról, mások viszont a szívükre veszik. Az első esetben az emberben ez a gondolat van: „Ó, ez nem volt semmi különös…”, a másik esetben viszont ez a gondolat van az adott emberben: „Ez annyira igazságtalan, jogtalan és borzasztó”. A gondolatainkat mi irányítjuk és ellenőrizzük, és azzal, hogy megváltoztatjuk őket, az általuk keltett érzelmeket is megváltoztatjuk. Például ha megváltoztatod a gondolataidat arról, hogy „Ezen soha nem leszek túl”, arra, hogy „Egy napon majd visszaemlékezem erre és csak nevetni fogok rajta”, akkor optimizmust formálsz ki magadban és erőt adsz az életedhez. A legnagyobb fájdalmat okozó állítások többsége egyszerűen nem igaz. Tulajdonképpen, ha közelről megvizsgáljuk azokat, akkor még azt is látni fogjuk, hogy szinte soha nem is logikusak. Az önmagunkról szóló szavaink, mint például „Engem mindenki utál”, általában egyáltalán nem igaz. Fájdalmas, nem is igaz, és próbára kell tenni. A szemléleted az adott helyzetre vonatkozó gondolatod, és mint minden gondolatot, ezt is meg lehet változtatni. Ahogy megváltoztatod, azzal megváltoztatod az általa keltett érzelmeket is. Vagyis sok fájdalmas érzelemből ki tudod gyógyítani magadat, egyszerűen azáltal, hogy egy valóságosabb, kiegyensúlyozott és biblikus életszemléletet alakítasz ki. Hogyan tudjuk megtenni ezt? Az alábbi öt lépésből álló folyamat David M. Burns „Feeling Good – A New Mood Therapy” („Jól érezni magunkat – Új hangulat terápia”) című írásából van összegezve.

1. Emlékezz vissza egy nemrég történt eseményre, ami érzelmileg kellemetlen volt számodra.

2. Figyeld meg az érzést: nevezd meg, és írd fel valahová.

3. Próbáld megtalálni a mögöttes gondolatot, ami ezt az érzést kiváltotta – pl. „Olyan hülye vagyok.”

4. Vitasd ezt a gondolatot tényekkel, a Szentírással, a logikával és a józan ész segítségével, míg nem találsz egy működőképesebb szemléletet az eseményre vonatkozólag.

5. Írd le valahová az új érzést, amit az új magyarázat keltett benned.

Alkalmazzuk ezt a folyamatot most egy általános keresztény szituációra – elutasítás a gyülekezet bejáratánál:

Esemény: Robi odamegy a lelkipásztorhoz az istentisztelet után, hogy kezet fogjon vele, de  a lelkipásztor hirtelen elfordul, mert éppen akkor veszi észre a gyülekezeti pénztárost, aki alá akar íratni vele egy bizonylatot. A lelkipásztor a jól ismert őszintétlen „ál-mosollyal” aláírja. Robi úgy érzi, semmibe vették és megbántották, ezért lehangolt lesz és dühös. Viszont Robinak az is eszébe jut, hogy talán csak túlreagálja a dolgot, és arra gondol, hogy lehet hogy egy szemlélet-helyreállítóra van szüksége, úgyhogy előveszi lelki naplóját és jegyzetelni kezd…

Nevezd Meg Az Érzést: Robi ezt írja a naplójába – „Úgy érzem, elutasítottak, megsértettek, semmibe vettek, igen ez az igazi szó rá, semmibe vettek – mintha nem számítanék, mintha nem lennék fontos, pedig már öt éve vagyok ebben a gyülekezetben!”

Találd Meg A Mögöttes Gondolatot: Szándékosan semmibe nézett engem, és annak ellenére, hogy már öt éve vagyok a gyülekezetben, úgy kezelt mintha egy senki lennék.

Vitasd A Gondolatot: Igen, figyelmetlen és őszintétlen volt, de nem volt ennyire rossz a helyzet. Legtöbbször udvariasan bánik velem, és nem kell annyira magamra venni a dolgokat. Ez egy hiba volt a részéről, de ettől még nem leszek értéktelen vagy fölösleges. Én fontos vagyok – akár odafigyel rám a lelkipásztor, akár nem. Isten szerint elég fontos vagyok ahhoz, hogy szeressen, megváltson és hogy érdemes volt meghalni értem – és ez nekem elég. Jövő héten visszamegyek és újra megpróbálom.

Írd Fel Az Új Érzést: Sokkal nyugodtabbnak és kiegyensúlyozottabbnak érzem magam, és csodálkozom, miért reagáltam ilyen hevesen. Mennyire túlérzékeny tudok lenni időnként! Örülök, hogy bevettem egy adag szemlélet-helyreállítót! Jövő héten újra megpróbálom!

Nos, eddig tudnak elvinni minket a legjobb világi megközelítések. A kognitív pszichoterápia, mint amit Beck, Seligman, Burns, Ellis és még sokan mások dolgoztak ki, nagyon jó és általánosságban véve eléggé kompatibilis a bibliai megközelítéssel. Valódi enyhülést ad az érzelmi fájdalmakra, mindazáltal csak „ennyit tud”. Nem tudja megnyitni a szemünket spirituális valóságokra, és nem tudja a teljes személyiségre vonatkozó hirtelen változásokat előidézni, amit a Szentlélek és a Szentírás viszont meg tud tenni. hogy még mélyebbre menjünk a szemléletünk megváltoztatásában, ahhoz kell fordulnunk, ami egyedi módon lelki és bibliai.

Eredeti cikk: Biblical EQ

Érzelmi intelligencia a Bibliában – 1.rész

Érzelmi intelligencia a Bibliában – 2.rész

Érzelmi intelligencia a Bibliában – 3.rész

Érzelmi intelligencia a Bibliában – 4.rész

Érzelmi intelligencia a Bibliában – 5.rész

Érzelmi intelligencia a Bibliában – 6.rész

Érzelmi intelligencia a Bibliában – 7.rész

Érzelmi intelligencia a Bibliában – 8.rész

Érzelmi intelligencia a Bibliában – 9.rész

Érzelmi intelligencia a Bibliában – 10.rész


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük