Éretté válás – 1. rész

1. rész

Egy újfajta elkötelezettség

Hajlandó vagy követni valakit?

Oszd a jelenlévőket két csoportra! Jelölj ki mindegyik csoportban egy vezetőt! Az egyik vezetőt kérd meg arra, hogy legyen nagyon szögletes, és főnökösködő – olyan vezető, aki nem tudja megnyerni a rábízott csoport bizalmát! A másik vezetőtől azt kérd, hogy legyen szeretetteljes, megértő vezető, akinek a kisug­árzása azt mutatja, hogy meg lehet benne bízni! (Ezeket az utasításokat úgy mondd el a két kijelölt vezetőnek, hogy félrehívod őket!) A csapatoknak mondd meg, hogy van az épületben (vagy helyiségben) valamiféle kincs, amit meg kell találniuk! De a csapattagoknak csak azt szabad megtenniük, amire utasítást kap­nak a vezetőjüktől! Adj a vezetőknek egy-egy papírlapot, amin három megoldási kulcs van felírva! Az első csapat vezetőjének figyelmen kívűl kell hagynia mind­azt, ami a lapon szerepel. A második csapat vezetőjének pedig meg kell osztania a lapon feltüntetett információt minden csapattagjával. Miután előkerül a kincs, vitassátok meg a következő kérdéseket!

• Milyen érzéseket váltott ki belőled ez a játék?

• Hogyan éreztél a vezetőddel kapcsolatban?

• Követni akartad a vezetődet a játék alatt? Miért vagy miért nem?

Ha túl kevesen vagytok az ifin ahhoz, hogy két csapatot lehessen létrehozni, ak­kor válasz ki két vezetőt, és az egész csoport dolgozzon mind a kétféle vezetővel; először az egyikkel, majd a játék folytatásaként a másikkal!

Repülőszerencsétlenség

A repülőgépetek lezuhant a sivatagban. Öt túlélő van. Mindannyiótoknak össze kell fognotok, és el kell köteleznetek magatokat egy feladat elvégzése és egy vezető követése mellett!

Adj minden csapattagnak egy „túlélési kártyát”! Ezen a kártyán van leírva a karak-tere és a személyisége. (Ezeket a lapokat előre készítsd el az alább olvasható infor­mációk felhasználásával!) Adj időt az ifiseknek, hogy elolvashassák a szerepüket, és hogy elmondhassák ők miért vagy miért nem lennének alkalmasak a vezető szerepére! Ezután bocsássátok szavazásra a dolgot. Mindenki írásban szavazzon arról, hogy kit szeretne vezetőjének ebben a helyzetben. (Lehetséges, hogy még további szereplőket is ki kell találnod, ha nagyobb létszámú csoporttal dolgoztok, vagy azok, akiknek nem jutott kártya lehetnek átlagos polgárok.)

Pávakakas tábornok:

A légierő nyugalmazott tábornoka. A második világháborúban vadászrepülőgép parancsnok volt, hősiességéért kitüntetésben részesítették. Legénységének két emberét mentette meg. Olyan ember, aki felemelkedését önmagának köszönheti. Erős, hajthatalan, „mindig nekem van igazam” típusú vezető. Kiegyensúlyozott.

L’oreal Virág:

A Hunnia Filmstúdió munkatársa már öt éve. A szövegszerkesztői csoportban dol­gozik. Odaszánt, könnyű vele kijönni, jó a humorérzéke. Negyedik legjobb ered­ménnyel diplomázott a Passzátszél Karrier Akadémián. Ő szervezi a cég évenként megrendezésre kerülő piknikjét.

Mezőgazdász János:

Cukorrépa termelő a Dél-Alföldön. Éppen most utazik vissza az EU központból, ahol azért járt, hogy szót emeljen a magyar gazdálkodók érdekében. Erős, szor­galmas, individualista. A szívén viseli a gazdálkodók megélhetési gondjait. Em­beri kapcsolataira az őszinteség jellemző.

Megfontolt Erzsébet:

Egy Bibliaiskolában (főiskola) a nők dékánja. Lelkigondozás szakon szerzett egyetemi diplomát. Nyaranta ő szervezi a főiskola túlélő táborát. A nehéz hely­zeteket jól és eredményesen tudja kezelni.

Bors Sámuel:

Saját vállalkozást indított, és azt egész láncolattá fejlesztette. (Több városban is nyitott irodát.) Az alkalmazottait magabiztosságra és bizalomra sarkallja. Az emberekkel szemben könyörületes. Nyitott az új ötletekre, de a maga ura. A tettek embere, nem ijed meg a saját árnyékától.

Miután megszületett a vezetőválasztás eredménye, kérj meg néhány csapattagot, hogy indokolja meg döntését! Milyen erények alapján döntött az adott személy mellett? (Hangsúlyozd, hogy itt most élet-halál kérdéséről van szó!)

Kérdések a beszélgetéshez

1. Miért kötelezik el magukat emberek valamilyen ügy mellett? Miért nem?

2. Definiáld az „elkötelezettség” szót!

3. Szerinted egy lelki/szellemi vezetőnek mik a nélkülözhetetlen vonásai?

4. Miért szükséges, hogy az emberek engedelmesekdjenek a vezetőiknek?

5. Kik azok a vezetők a te életedben, akiknek fontos, hogy engedelmeskedj?

6. Mikor könnyű engedelmesnek lenni?

7. Milyen szerepe van a szeretetnek az elkötelezettségben?

8. Nehéz a hosszútávú elkötelezettség? Miért vagy miért nem?

9. Te milyen dolgok (vagy személyek) mellett kötelezted el magad? Miért?

10. Volt már olyan az életedben, hogy megszegted vagy visszavontad az elkötelezettségedet? Miért?

11. Mi jön előbb elkötelezettség vagy engedelmesség?

Bibliatanulmányozás

Az elkötelezettség és engedelmesség hozzávalói:

A szív (érzelmek értelem) teljességéből fakad:

Róma 6:17 (szívből fakad)

Róma 12:1-2 (teljes odaszánás)

Máté 6:24 (nem lehet két urat szolgálni)

Példabeszédek 3:5-6 (teljes mértékben Istentől függeni)

Lukács 14:28 (a költségek felmérése)

Fenntartás nélküli készségesség:

Ézsaiás 1:19-20 (következmények)

Mikeás 6:6-8 (amit Isten kér tőlünk)

Márk 8:34 (vegyük fel a keresztünket)

Lukács 14:26 (kit szeretek az első helyen;

gyűlölni= Isten után a második helyen szeretni)

Máté 10:37-39 (az elsődleges szeretet)

Lukács 9:57-62 (vonakodó követő)

Szándékában kitartó:

Filippi 2:12 (mindig)

János 15:10 (megmaradni)

1Péter 1:14-15 (folyamatosan megújulni)

Hitből fakad:

Zsidók 11:6

Az engedelmesség eredményei – amit Isten fog értünk megtenni

Filippi 2:13 (munkálkodik bennünk)

János 14:27 (békességet ad)

2Krónikák 16:9a (támogat minket az erejével)

Filippi 1:6 ( befejezi elkezdett munkáját benned)

1János 4:19 (megtanít minket szeretni)

Zsoltárok 37:3-5 (áldás)

Máté 11:29 (megnyugvás)

Példabeszédek 3:5-6 (útmutatás)

János 14:26 (nekünk adja a Szentlelket, hogy tanítson minket)

Engedelmességgel kapcsolatos események és példabeszédek

Márk 4:1-20 (a magvető példázata)

Jób 1:1, 2:7-10 (Jób elkötelezettsége a nagy nehézségek ellenére)

Jónás 1 (mi történik, amikor engedetlen vagy)

Máté 21:28-32 (két fivér a szőlőben)

Dániel 3:8-30 (Dániel három izraelita barátja – elkötelezettség)

Idézetek és illusztrációk

1. Milyen képmutató dolog azt állítani magunkról, hogy tanítványok vagyunk, és közben engedetlennek lenni. Amikor valaki engedetlen, akkor éppen nem tanít­ványként viselkedik. Hiszen a Biblia teljes mértékű engedelmességet kér; Isten Igéje és Jézus Krisztus iránti engedelmesség a tanítványság szükséges előfeltétele. (J. D. Pentecost: A tanítványság megélése)

2. A tanítványnak nem adatott meg a vitatkozás előjoga; a mester által adott parancsokat teljesíteni kell. Nem a tanítvány felelőssége, hogy meghatározza a vezetés irányát. Ez annak a joga és felelőssége, aki a tanítvány mestere.

(J. D. Pentecost: A tanítványság megélése)

3. A mi (a sátán és démonai) ügyünk soha nem kerül fenyegetőbb veszélybe, mint amikor egy ember már nem szeretné, mégis megcselekszi Ellenségünk (Isten) akaratát, amikor ez az ember körülnéz a világon, és úgy látja, hogy számára min­den nyomvonal szertefoszlott, azt kérdezi, hogy miért lett visszautasítva, és mégis engedelmeskedik.

(C. S. Lewis: Csűr-csavar levelei)

4. Az első századi keresztényeknek sok üldöztetésben volt részük hitük miatt. E szenvedések egyik példája a karthágói Perpetua és Felicitas mártírhalála. Per­petua nemesi családól, Felicitas viszont rabszolgasorból származott. Perpetua 22 éves, férjezett asszony volt, egy gyermek édesanyja. Az édesapja már koros nemesember. Amikor keresztény hitre tért, minden lehetséges módon megpróbál­ták eltéríteni Krisztustól, annak érdekében, hogy elkerülje a keresztény hitért ak­koriban járó kivégzést. A férje könyörgött neki, hogy adja fel kereszténységét férje és gyermeke kedvéért. Az édesapja így rimánkodott neki: „Az ősz hajamért és a családodért sem vagy hajladnó feladni ezt a hitet?” Amikor a bírák elé vezették, a bíró ezt mondta neki: „Nézz koros apádra. Nem vagy hajlandó elfordulni ennek a hitnek az útjától?” „Mi lesz így a gyermekeddel?” De rendíthetetlen maradt Krisztus iránti hűségében. A haláluk napján három keresztényt küldtek az aréná­ba. Mind a hárman prédikáltak a nézőközönségnek „Krisztus feltámadt! Krisztus él!” Leopárdokat, medvéket és vaddisznókat uszítottak árjuk, és azok hamarosan halálra sebezték őket. Ezután Perpetuát és Felicitas-t kiszolgáltatták egy vad bika dühének. Amikor megsebesültek, akkor a feltüzelt közönség kérésére a kor­mányzó egy kivégzőt küldött az arénába, aki karddal vetett véget szenvedésüknek. Sok éven át, mártírhaláluk évfordulóján hithű keresztények tömege gyűlt össze Karthágóban. Ezeknek az asszonyoknak Krisztushoz való hűségük dicsőséget

szerzett annak a kornak is, amelyben szenvedtek és meghaltak. Cselekedetük an­nak a hitnek a tanúbizonysága, amely legyőzte ezt a világot. Elhordozták kereszt-jüket. (G.E. Thomas: Jézus és tanítványság)

5. Hiszem, hogy vágyakozásunk egész egyszerűen Isten eredeti tervének az ered­ménye. A saját képmására alkotott minket. Úgy alkotott meg minket, hogy képesek legyünk a legnagyobb fokú élvezet befogadására. Képessé tett minket arra, hogy élvezzük őt! Ennél nincs nagyobb élvezet. Mert Istennél senki sem nagyobb.

(Eugenia Price: Már korán keresni foglak)

6. Jézus semmi olyat nem kér tőlünk, amihez ne adna erőt. Parancsa soha nem az élet pusztítását keresi, hanem felnevelést, erősítést és gyógyulást.

(Dietrich Bonhoeffer, A tanítványság ára)

7. Vannak, akiknek Isten iránti elkötelezettségük és engedelmességük olyan, mint annak az embernek a háza, aki homokra építette azt. Amikor jött a vihar és nekifeszült a háznak, az nem tudott ellenállni a nyomásnak, összeomlott és telje­sen elpusztult. Ha valaki sekélyes elkötelezettségre építi engedelmességét, akkor az engedelmességéből fakadó tettek nagyságától függetlenül az elkötelezettségét megtámadó viharok megérkezésekor az engedelmesség önzetlen cselekedetei össze fognak omlani, és az illető remény nélkül marad. (Máté 7:24-27. alapján)

Témához kapcsolódó gondolatok

Istennel való kapcsolatod hasonlítható a házassághoz. A férj és a feleség magát 100 százalékosan átadja a másiknak, és teljes mértékben szem előtt tartja a másik kívánságait és érdekét. Amikor valóban 100 százalékot adnak magukból, kev­esebb a köztük lezajló csata, és szívvel-lélekkel arra törekszenek, hogy a másik­kal összhangban legyenek. Ez szeretetből fakad.

Amikor odaszánod magad Istennek, Ő száz százalákosan neked adja Magát (Efézus 5:25.), és a javadat tartja szem előtt. Nem lenne tisztességtelen, ha mi magunkat csak félig-meddig adnánk Neki cserébe? Az a keresztény, aki teljes mértékben átadja magát Istennek, meg fogja tapasztalni, hogy sokkal gyümölcsözőbb, ha mindenek előtt Isten országát (Isten legjobb tervét) keresi.

Valakinek engedelmeskedni, azaz saját akartodat valaki másénak alárendelni nem mindig könnyű. Ehhez teljes mértékben biztosnak kell lenned Isten irántad való szeretetében, és abban, hogy aminek a megtételére kér, az a javadat szolgálja. Isten még az engedelmeskedésedben is segít azáltal, hogy az Iránta való enge­delmesség utáni sóvárgást is a szívedbe adja, majd segít az engedelmes lépések megtételében is. (Filippi 2:13)

Jézus Krisztus iránti elkötelezettséged nem egy egyszeri alkalom, hanem napi önátadást jelent. Naponta oda kell magad szánni arra, hogy Isten iránti engedelm­ességben fogsz cselekedni. Isten teljes lényedet és életedet kéri, de cserébe Ő is teljes egészében neked adja Magát. (Filippi 2:5-11)

Engedelmességi teszt

Lent négy engedelmességgel kapcsolatos pontot találsz. Osztályozd magadat 1-től 10-ig a skálán, annak megfelelően, hogy szerinted hol tartasz ezeken a terül­eteken:

Engedelmes vagyok Istennek teljes szívemmel.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ellenállás nélkül engedelmeskedem Istennek.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Engedelmességem állandó.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Engedelmességem Istenben való hitemből fakad.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Most menj vissza a lista elejére, és válaszd ki azt a területet, amelyikben a leg­gyengébb vagy!

1. Miért érzed úgy, hogy ezen a területen gyenge vagy?

2. Mit tehetnél annak érdekében, hogy fejlődj ezen a területen?”

Elkötelezettségi munkalap

Válassz ki az itt felsorolt területek közül egyet vagy többet! Olyan területeket válassz, amelyeken valamilyen elkötelezettséget vállaltál! Írd le, hogy mi­lyen kötelezettséget vállaltál az adott személlyel vagy dologgal kapcsolatban! Írd le, hogy mit szeretnél tenni annak érdekében, hogy eleget tegyél ennek az elkötelezettségednek! Imádkozz naponta azért, hogy Isten segítsen neked kivi­telezni ezeket a célkitűzéseket!

Ki felé kötelezem el

magam?

Mi az, amire elkötelezem magam? Hogyan fogom

megvalósítani?

Isten

A családom

A legjobb barátom

Iskola / tanulás

Egyéb:

Éretté válás – 1. rész
Éretté válás – 2.rész
Éretté válás – 3.rész
Éretté válás – 4.rész


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük