Amiért ne házasodj össze hitetlennel

Azután, hogy Jézust Megváltódnak elfogadtad, életedben a legfontosabb döntés/választás az, hogy kivel kötsz házasságot. Hatással lesz boldogságodra vagy boldogtalanságodra, arra, hogy milyen könnyen tudod Istent szolgálni, hogy hogyan nőnek fel gyermekeid. Hatással lesz békességedre, boldogulásodra és sok egyéb dologra is. Míg a legtöbb házasságnál azt látjuk, hogy egy kezdeti jó választással igyekszenek nagyszerűvé tenni, sokan azt látják a legfontosabbnak, hogy kitartson az élet harcaiban. A keresztyén ember számára fontos dolog tudni, hogy életünk társa Isten országához tartozik, és a mi sorsunkban osztozik. Fontos, hogy ugyanazokat az értékeket, erkölcsi mércét vallják, ugyanazt tartsák lényegesnek, és ugyanazt a példát adják gyermekeiknek, mint mi. Már csak ezen okok miatt is fontos, hogy a keresztyének csak keresztyénnel kössenek házasságot. A Biblia hét komoly okát adja, amiért nem szabad hitetlennel házasodnunk. Az elejétől a végéig, Ábrahámtól Pál apostolig utal arra, hogy azokban a hívő családokban és gyermekeikben, akik a keresztyén értékrendet látják szüleiktől, Isten tükröződik vissza. Amint olvasod ezt a cikket, lehet, hogy meglepődsz (ahogy én is tettem) azon, hogy Isten számára milyen fontos kérdés az, hogy kivel kötsz házasságot. Fontos, komoly következményekkel. Lesznek egy páran, akiknek ez az írás fájdalmat okoz. Ráébredhetsz, hogy egy babusgatott kapcsolatnak véget kell vetni, és egy gyönyörű álom nem valósulhat meg. Ez szörnyű megdöbbentést, fájdalmat és zűrzavart okozhat. Ezalatt imádkozz másokkal és keresd hívő férfiaknak, nőknek a tanácsát. Szánj rá időt és alaposan tanulmányozd át ezt a cikket. Az Úr kegyelmes és jó, és meg fogja mutatni, hogy mit kell tenned.

A hét ok, amiért ne házasodj hitetlennel:

Mert:

 1. – nem vagy „immunis”. Hitetlen társak még a legintelligensebb, legbölcsebb embereket is elcsalhatják Istentől (l. Kir. 11:1-12),
 2. – létezik egy alapvető lelki összeférhetetlenség /kibékíthetetlenség (2.Kor. 6:14 – 7:1),
 3. – a gyermekek eltávolodhatnak Istentől (Deut. 7:3,4, Neh. 2:1-3)
 4. – életre szóló bukáshoz vezet (Józs. 23: 11-13),
 5. – javítgatása drasztikus és fájdalmas elválást hozhat (Ezsdr. 9:1-12),
 6. – fájdalmat okoz a többi családtagnak (Gen. 26:34.35 , 28:6-9),
 7. – miután Isten megítéli, a család megoszlik/széthullik (Luk. 17:32-34; Gen. 19: 12-26).

Tekintsük át részletesen az egyes okokat:

Az első ok – Nem vagy immunis – még a legértelmesebb és legbölcsebb embereket is elcsábítják Istentől a hitetlen társak

(l. Kir. 11:1-12) Salamon király pedig megszerete sok idegen asszonyt, még pedig a Faraó leányán kívül a Moábiták, Ammoniták, Edomiták, Sidonbeliek és Hitteusok leányait. {2} Olyan népek közül, akik felől azt mondotta volt az Úr az Izráel fiainak: Ne menjetek hozzájok, és őket se engedjétek magatokhoz jőni, bizonyára az ő isteneik után hajtják a ti szíveteket. Ezekhez ragaszkodék Salamon szeretettel. {3} És valának néki feleségei, hétszáz királynéasszony és háromszáz ágyas; és az ő feleségei elhajták az ő szívét. {4} És mikor megvénült Salamon, az ő feleségei elhajták az ő szívét az idegen istenek után, úgy, hogy nem volt már az ő szíve tökéletes az Úrhoz az ő Istenéhez, amint az ő atyjának, Dávidnak szíve. {5} Mert Salamon követi vala Astoretet, a Sidonbeliek istenét, és Milkómot, az Ammoniták útálatos bálványát. {6} És gonosz dolgot cselekedék Salamon az Úr szemei előtt, és nem követé olyan tökéletességgel az Urat, mint Dávid, az ő atyja. {7} Akkor építe Salamon templomot Kámosnak, a Moábiták útálatos bálványának a hegyen, amely Jeruzsálem átellenében van, és Moloknak, az Ammon fiai útálatos bálványának. {8} És eképpen cselekedék Salamon mind az ő idegen feleségeivel, akik az ő isteneiknek tömjéneztek és áldoztak. {9} Megharaguvék azért az Úr Salamonra, hogy elhajlott az ő szíve az Úrtól, Izráel Istenétől, aki megjelent volt neki kétszer is, {10} És azt parancsolta volt néki, hogy ne kövessen idegen isteneket, és mégsem őrizte meg az Úr parancsolatját. {11} Monda azért az Úr Salamonnak: Miután ez történt veled, és nem őrizted meg az én szövetségemet és az én rendelésimet, amelyeket parancsoltam néked: elszakasztván elszakasztom tőled az országot, és adom a te szolgádnak. {12} Mindazáltal míg élsz, nem cselekszem ezt Dávidért, a te atyádért; hanem a te fiadnak kezétől szakasztom el azt.

Az Ószövetség korában minden népcsoportnak megvolt a maga istentiszteleti módja. Idegennel házasodni azt jelentette, hogy más vallásúval kötsz házasságot. Amikor Salamon a szomszédos népek asszonyait vette el (pedig Isten kétszer is mondta neki, hogy ezt ne tegye!) olyan emberekkel kötötte össze életét, akik nem hittek az Úrban, Ábrahám, Izsák és Jákób Istenében. Azt olvassuk róla, hogy ő volt a legértelmesebb és legbölcsebb ember az akkor élők között (1. Kir. 4:29-34). Isten nagy bölcsességet és áldást adott neki, sőt még álmában is megjelent. Ennek ellenére hitetlen feleségei elfordították szívét az Úrtól, úgy, hogy öregkorára bálványimádó lett. (4-8. versek).

Amikor valakivel összeházasodunk, vele „egy testté” válunk, és általa változunk is. Egyre inkább elkezdünk hasonlítani egymásra. Ez kis dolgokban, mint pl. a gesztusok vagy az arckifejezés, de a lélek mélyebb dolgaiban egyaránt megnyilvánul. Hitetlennel házasságra lépni olyan, mintha lelki „influenzát” kapnánk el. Folyamatosan „fertőződünk” lelkileg, és mivel olyan közel áll hozzánk a párunk, újra és újra megbetegszünk. A jóság és az erények sajnálatos módon nem olyan fertőzőek, mint a bűn és a lelki érzéketlenség. Salamon nem tette jobbá feleségeit, hanem az ellenkezője történt –  ő lett bálványimádó és elvesztette királyságát is. Még nála is bölcsebb lehetsz, ha hívő házastársat választasz.

A második ok – A lelki összeférhetetlenség

(2.Kor. 6:14 – 7:1). Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? Vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? {15} És mi egyezsége Krisztusnek Béliállal? Vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? {16} Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek templomai vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek. {17} Annakokáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, {18} És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr. {1} Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket.

Ennek a szakasznak van egy negatív és egy pozitív mondanivalója. Először láttuk a negatívumot. A keresztyén ember teste a Szentlélek temploma, ahol Isten lakozik. (Lásd a „Tested a Szentlélek temploma” c. cikket). Ebből következik, hogy nem helyes fizikailag egy hitetlennel testileg is eggyé válni. Olyan lenne ez, mint folyosót építeni Isten és a Gonosz temploma között. A hitetlenek lelkileg nem semlegesek!

(Efézusi levél 2:1-3) Titeket is megelevenített, akik holtak  valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, {2} Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; {3} Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is.

A hitetlenek lelkileg halottak (1. vers). Ennek a világnak a rendje szerint haladnak (2.vers) – lefelé vezető úton. Irányított emberek, akiket a háttérből a „levegőbeli hatalmasság fejedelme” rángat kötélen. Komoly kérdésekben a Sátán a „háttérből irányítja a dolgokat” – lehet, hogy épp amikor hittanra (Vasárnapi Iskolába) akarod küldeni a gyerekeket, vagy az éppen mindig a templomba indulás előtt kirobbanó vitákban. Lehet, hogy valaki olyan által irányít, aki melletted él, a családodban, befolyásolva még gyerekeid sorsát is. A hitetlenek magatartása/viselkedését egy alacsonyabb rendű gondolkodásmód befolyásolja: a „test” (3. vers). Egykor mindnyájunkat a testi kívánságok irányítottak, betöltve test és az akarat vágyait. (Gal. 5:16,17). A test ellentétben áll a lélekkel, és azok a vágyak, amiket a hitetlen be akar tölteni, ellentétes a te legnemesebb céljaiddal. Így életre szóló huzavonában leszel! Valószínűleg kimaradsz majd a csodálatos és Isten-adta eredmények betöltéséből.

Bár emberileg szeretheti egymást hívő és hitetlen, olyan ez, mint amikor két vonal egy ponton érintkezik, vagy egy hajó átszeli a tengert. Olyan alapvetően más elvek vezérlik őket, amik nem szólhatnak egy egész életre. Ez az igazságosság és törvény nélküliség, a világosság és sötétség különbsége. Krisztus és Beliál, Isten temploma és a bálványtemplomok közti kibékíthetetlenség. Végérvényes, alapvető és hatalmas.

A Biblia, ahol Isten akarata és Igéje található, ebben nem ismer kompromisszumot. Elkülönülésre, szétválásra szólít fel.

A pozitív oldal az, hogy azok, akik elkülönülnek, áldottak lesznek. Ahogy Isten mondta:  „Lakozom bennök és közöttük járok. És leszek nékik Istenök és ők én népem lesznek”. (16.vers) Éppen ezért: „…menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket” (17. vers) „És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá és leányaimmá, ezt mondja a mindenható Úr”. „Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket” (1. vers). Minden, a bűntől való elszakadásra szóló felhívás egyben az Istennel való megújulás ígérete is, és a „fiakká és leányokká” fogadásé. Látszik, hogy Isten komolyan méltányolja azt, amikor az emberek így is kiállnak Érte. Nem hideg és követelődő istenség. Ha távol maradsz a hitetlentől, megkapod jutalmát, áldását és lehetőséget ad, hogy még tökéletesebben járj vele.

A harmadik ok – Mert Isten gyermekeit elfordíthatják Tőle

(Deut. 7:3 – 4)Sógorságot se szerezz ővelük, a leányodat se adjad az ő fioknak, és az ő leányukat se vegyed a te fiadnak; {4} Mert elpártoltatja a te fiadat én tőlem, és idegen isteneknek szolgálnak; és felgerjed az Úrnak haragja reátok, és hamar kipusztít titeket.

(Nehémiás 13:23-27) „Ugyanazon napokban meglátogatám azokat a zsidókat, akik asdódi, Ammonita és Moábita asszonyokat vettek feleségül {24} És fiaik felerésze asdódi nyelven beszél vala, és nem tudnak vala beszélni zsidóul, hanem egyik vagy másik nép nyelvén. {25} Annakokáért feddődém velök, és megátkozám őket, és megverék közülök néhányat, és megtépém őket, és megesketém őket Istenre: Bizony ne adjátok leányaitokat az ő fiaiknak, és ne vegyetek leányaik közül feleséget fiaitoknak és magatoknak. {26} Avagy nem ebben vétkezett-é Salamon Izráel királya? Noha nem volt sok nép között hozzá hasonlatos király, akit szeret vala az ő Istene és királlyá tette vala őt Isten egész Izráel fölött; őt is bűnre vivék az idegen asszonyok: {27} És nektek engedjünk-e, hogy cselekedjétek mindezen nagy gonoszságot, vétkezzetek Istenünk ellen idegen asszonyokat vévén feleségül?!”

Az Úr teljes szívvel törődik gyermekeivel. Tudja, hogy szüleikről veszik a példát. Nemcsak elmélet, hogy a gyermekek eltévelyednek, mindörökre elvesznek a nevelés miatt. Nehémiásnál látunk egy teljesen összekevert nemzedéket, amelyik még beszélni sem tudott sem héberül, sem arámul, és mégis adoptálta a szomszédos nemzetek nyelvét, kultúráját és meggyőződését. Ez egyértelműen vallásos hitüket is magába foglalta. Amikor gyermekei elfordultak Tőle, Isten haragja lángra lobbant és így szólt: „lerombollak gyorsan”. Isten eljövendő haragját látjuk a következő szavakban: „Annakokáért feddődém velök, és megátkozám őket, és megverék közülök néhányat, és megtépém őket és megesketém őket Istenre: Bizony ne adjátok leányaitokat az ő fiaiknak, és ne vegyetek leányaik közül feleséget fiaitoknak és magatoknak”.(25. vers)

Isten törődik gyermekeivel és mérges lesz, ha hitetlennel házasodsz.

A negyedik ok – Életre szóló bukáshoz vezet

(Józs. 23:11-13). Azért igen vigyázzatok magatokra, hogy szeressétek az Urat, a ti Isteneteket! {12} Mert, ha elfordulván elfordultok tőle és ragaszkodtok e népek maradékaihoz, amelyek itt maradtak ti közöttetek; és sógorságot köttök ővelök és összeelegyedtek velök és ők veletek: {13} Bizonnyal megtudjátok majd, hogy az Úr, a ti Istenetek ki nem űzi többé e népeket ti előletek; sőt inkább lésznek ti néktek tőrré és hurokká, oldalaitokban ostorrá, szemeitekben pedig tövisekké, míglen kivesztek erről a jó földről, amelyet az Úr, a ti Istenetek adott ti néktek”

Sok keresztyént láttam, akinek az élete azért ment tönkre, mert hitetlennel élt házasságban. Nagyon sok ilyen van. A gyászos véghez 3 lépcső vezet:

Először: Isten többé már nem hatalommal teljes jelenlévő személy, aki győzelmet és csodákat ad. „Bizonnyal megtudjátok majd, hogy az Úr, a ti Istenetek nem űzi többé e népeket ti előletek”. Aztán jön a keserű csalódás és a céltalanság ideje, annak érzése, hogy csapdába csaltak. „Sőt inkább lésznek ti néktek tőrré és hurokká, oldalaitokban ostorrá, szemeitekben pedig tövisekké”. A fájdalom olyan hasító lehet, hogy úgy érzed, mintha tüske ment volna a szemedbe. Végül minden, amiért dolgoztál, füstté válik rossz anyagi döntések vagy esemény, alkoholizmus, hitetlen gyerekek, sőt még csalódás/csalás miatt is. Visszanézel egy életre, amelynek virágzónak és eredményesnek kellett volna lennie, és e helyett „kivesztek erről a jó földről”.  Nézz körül és láthatod. Ez nem üres fenyegetés Isten részéről. Valóban megtörténhet.

Az ötödik ok –  A helyreállítás drasztikus és fájdalmas elszakadással végződhet

(Ezsdrás 9:1-12) „Minekutána ezek elvégeződének, jövének hozzám a főemberek, mondván: Izráel népe és a papok és a Léviták nem különíték el magokat e tartományok népeitől, amiképpen pedig azoknak, a Kananeusoknak, Hitteusoknak, Perizeusoknak, Moábitáknak, Egyiptomiaknak és Emoreusoknak útálatos vétke szerint el kellett volna; {2} Mert ezek leányai közül vettek vala feleséget magoknak és fiaiknak, és megelegyedett a szent mag e tartományok népeivel; éspedig a fejedelmek és főemberek valának elsők e bűnben.” Akkor Ezsdrás a pap fölállt és ezt mondta nekik:  {10:10} „Ti vétkeztetek, hogy idegen feleségeket vettetek magatoknak, hogy ezzel is többítenétek Izráel vétkét. {11} Annakokáért  tegyetek vallást az Úr előtt, atyáitoknak Istene előtt, és cselekedjetek az ő akarata szerint, elkülönítvén magatokat e föld népeitől és az idegen feleségektől. {12} És felele az egész gyülekezet, és monda felszóval: Ekképpen, a te beszéded szerint kell minékünk cselekednünk!”

A helytelen házasságok nagymértékben törvényszerű válással végződtek. Elküldték idegen feleségeiket és gyermekeiket (Ezsdr. 10:3). Ezeket a válásokat Isten helyeselte abban az időben, amikor két fájdalmas lehetőség közül kellett választani. A válás látszott a kisebb rossznak, bár bizonyára minden érintettnek nagyon fájdalmas lehetett. Ha hitetlennel jársz vagy jegyese vagy, akkor Ezsdrás példája rád illik. El kell szakadnod tőle. Tökéletesen, véglegesen és mihamarabb. (2. Kor. 6:14-7:1) Pál azoknak az embereknek címzi a problémát, akik házasként tértek meg a keresztyénség első napjaiban. Ha hitetlennel vagyunk házasok, megtérésünk idején, és ők maradni akarnak, nem válhatunk el. Mert megölni egy házasságot valóban rossz dolog. Mindamellett ha véget ér, nincs miért fenntartani azt. Benne van az is, hogy jósága miatt Isten nem kéri az újonnan megtértektől, hogy azonnal váljanak el, Ő tolerálja a házasságot. Tudja, hogy nem volt szándékos a hitetlennel való házasság. Mindkét fél az volt, aztán az egyikük megtért. Ezzel ő nem akarja szándékosan megsérteni Isten törvényét.

( 1. Kor. 7:12-16) „Egyebeknek pedig én mondom, nem az Úr. Ha valamely atyafinak hitetlen felesége van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt. {13}És amely asszonynak hitetlen férje van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt. {14} Mert meg van szentelve a hitetlen férj az ő feleségében, és meg van szentelve a hitetlen asszony az ő férjében, mert különben a ti gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek. {15} Ha pedig a hitetlen elválik, ám váljék el; nem vettetett szolgaság alá a keresztyén férfiú, vagy asszony az ilyen dolgokban. De békességre hívott minket az Isten. {16} Mert mit tudod, te asszony, ha megmentheted-e a férjedet; vagy mit tudod, te férfiú, hát megmentheted-e a feleségedet?”

Hívő és hitetlen közti válás esetében hagyni kell, hogy a hitetlen menjen. „Ne reménykedjetek! Hadd menjenek! Mert nem biztos az üdvösségük!” hangzik Pál nyers üzenete a hitetlen társához. Itt van ez a borzasztó ellentmondás, és „mi békességre hívattunk el”. Az Újszövetségben Isten nem kéri a keresztyénektől, hogy váljanak el a pogány párjuktól, de ha azok menni akarnak, el kell engedni őket. Legfőképpen nem kellene eleve összeházasodni velük.

Ez a lelki kibékíthetetlenség gyakran okoz makacs problémát, mert Isten sosem ígéri, hogy a hitetlen társak megváltottak lesznek. A vallási konfliktusok gyakran hoznak fájdalmas elhidegülést, néhányat már a házasság előtt, néhányat a házasság után. Ha a szívet tépő elszakadást el akarod kerülni, akkor csak hívő emberrel randevúzz és házasodj!

A hatodik ok – Fájdalmat okoz a többi családtagnak

(Gen. 26:34-35) „És a mikor Ézsau negyven esztendős vala, feleségül vevé Jehudithot, a Khitteus Beéri leányát, és Boszmátot a Khitteus Elon leányát, {35} És ők valának Izsáknak és Rebekának lelke keserűsége”.

Ézsau idegen feleségei megkeserítették az életet szülei számára, a csöndes, istenfélő és nem viszálykodó Izsákét és Rebekáét. Épp amikor unokáiknak kellett volna örülni, akkor kapták a legnagyobb sebet. A hitetlen társak gyakran okoznak komoly fájdalmat a keresztyén társ családjának. Mert ők nem a keresztyén utat járják, és a Sátán mint egy marionett-figurát, kötélen ráncigálja életüket, ezzel fájdalmat, sebeket és viszályt  okozva általuk. Ézsau saját magát is megsebesítette, látta, hogy rossz házasságai bántják szüleit, és hogy Jákób Isten szerinti házasságai megörvendeztették őket. Ezért még hívő feleségeket is vett magának. Szomorú kísérlet, hogy a szülői áldást elnyerje! (Gen. 28:8,9). Így első feleségeit bántotta meg. Oktalan házasságai úgy értek véget, hogy fájdalmat okoztak szüleinek, saját magának és asszonyainak is. Sőt még politikailag sem voltak megfontoltak. Azzal fejezte be, hogy Izmáel, Izsák nyílt riválisának a családjából vett feleségül egy hívő lányt. Azok a gyerekek, akik esztelenül hitetlennel házasodnak, fájdalmat okoznak szüleiknek.

A hetedik ok –  Amikor Isten megítéli, az vízválasztó a család számára

(Luk. 17:32-34) Emlékezzetek Lót feleségére! {33} Valaki igyekszik az ő életét megtartani, elveszti azt, és valaki elveszti az, megeleveníti azt. {34} Mondom néktek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban; az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik”.

Ketten egy ágyban – a hívő arra törekszik, hogy Urával legyen a mennyben, a hitetlen itt marad, hogy Isten ítéletét tapasztalja meg. Hogy miért vettem bele az előző verseket? Mert a felemás házasság olyan, mintha igyekeznéd bebiztosítani az életedet. Vagyis: „Összeházasodtam egy hitetlennel, még akkor is, ha ez engedetlenség Istennel! Vagy elveszem/hozzámegyek még akkor is, ha ez engedetlenség Istennel szemben. Végül is az örökkévalóságért veszíted el azt a társat. A te biztonságod, valójában nagyon bizonytalan. De az, aki egyedül marad addig, amíg nem az „Úrban” házasodik, még mindig képes lesz társával az örökkévalóságban együtt lenni (bár a mennyben nincs házasság, de biztosan több szeretet lesz).Aztán van egy furcsa utalás Lótra és vegyes családjára. Lót családja sok időt töltött Sodomában, úgyhogy sok tagja magába szívta annak szokásait. (Gen. 19:12-26). Az Újszövetség elmondja, hogy amit látott, az Lót lelkét éjjel és nappal gyötörte. (2. Pét. 2:7,8). Világos, hogy családjáról mindez nem pergett le. Felesége sóbálványként végezte, emlékeztetve a jelen világ szeretetének következményeire. Két lánya hitetlennel kötendő házasság előtt állt. Ezek gúnyolódtak az angyalokon, és a romokban pusztultak. A lányok olyan sok időt töltöttek Sodomában, és úgy lezüllöttek hitetlen barátaik hatására, hogy később leitatták Lótot és fajtalankodtak vele (Gen. 19:30-38). Ennek a közösülésnek a leszármazottai az ammoniták és a moábiták, Izráel örök ellenségei. Amikor az ítélet eljött, a család darabokra esett szét, mert hitetlenekhez csatlakozott és átvette azok istentelen értékrendszerét.

Konklúzió

Íme a hét egyértelmű érv, amiért nem kéne hitetlennel házasodnod

 1. Nem vagy immunis – még a legértelmesebb, legbölcsebb embereket is kárhozatba vihetik a hitetlen partnerek
 2. Állandóan fennáll egy kibékíthetetlen lelki ellentét
 3. Mert a gyermekek eltávolodhatnak Tőle
 4. Életre szóló elbukás lehet
 5. Javítása gyökeres és fájdalmas elkülönülést eredményezhet
 6. A többi családtagnak okozott fájdalom
 7. Mert amikor Isten ítélete eljön, a család szétszakad.

Hitetlennel házasodni nem „szürke köd”. Nem olyasvalami, amit az egyik keresztyén megtehet, a másik nem. Isten nemet mondott erre, ezért nincs más választásod. Ha hitetlennel randevúzol, (jársz), imádsággal, gyengéden és finoman véget kell vetned ennek a kapcsolatnak. Ha vonzalmat érzel egy hitetlen irányába, ismerd be, valld meg neki, hogy szereted Istent, aztán győződj meg róla, hogy a kapcsolat nem fejlődik. Ha szükséges, kerüld a személyt, amíg érzéseid lelohadnak. Házasodj, akivel akarsz, de csak az Úrban!

Eredeti cikk: Why You Should Not Marry An Unbeliever 22. oldaltól


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük