A konfliktuskezelés keresztény szemlélete

Ha te is olyan vagy, mint én, akkor te sem szereted a konfliktusokat, és úgy gondolod, hogy ha átugrod konfliktuskezelési készségek megtanulását, akkor megúszhatod azt is, hogy egyáltalán foglalkoznod kelljen velük. Pedig a konfliktus annyira elkerülhetetlen a keresztények életében, hogy Pál egyenesen azt mondja Timóteusnak, hogy: „De mindazok is, a kik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.” (2Timóteus 3:12). Sok keresztény úgy veszi, hogy ha konfliktusba kerül, akkor bűnbe esik. Nem tekintik a keresztény élet normális részének. Pedig Jézus elég terjedelmesen tanított minket arra, hogy hogyan kezeljük a konfliktusokat, sőt a Példabeszédek könyvének kifejezetten erről szóló szakaszai vannak. A konfliktusok három ok miatt elkerülhetetlenek:

a.) Az ismereteink hiányosak és tökéletlenek, úgyhogy még egy tökéletes világban élő bűntelen emberek is másként látnák ugyanazt a helyzetet, a saját ismereteik és szemléletük alapján.

b.) A Sátán megszervezi a konfliktusokat, amikor és ahol csak lehetséges, különösen a keresztények között. A Sátán konfliktusba sodor minket önmagunkkal, Istennel és másokkal is.

c.) Tudatosan kerülünk konfliktusba, sőt kezdeményezzük is azt, amikor az evangéliumot hirdetjük, a szentséget prédikáljuk, kiállunk a bűn ellen a társadalomban, a szekták és kultuszok ellen tanítunk, vagy Krisztusról tanúskodunk ebben a világban, ami nem akar változni. Így hát a konfliktusok maradnak, és nekünk meg kell tanulnunk keresztényi, „királyságos módon” kezelni azokat, míg Krisztus vissza nem jön értünk, hogy hazavigyen a mennybe, ahol nem lesz többé sírás, betegség és fájdalom. Ez a cikk tizenkét gyakorlatias ötletet nyújt számodra, arról, hogy hogyan kezeld keresztény módra a konfliktusokat az életedben.

1. Járulj Isten elé, míg meg nem kapod az ő rálátását a konfliktusra. Ne cselekedj vagy szólj elhamarkodottan, haragból vagy az igazságtalanság érzete miatt. Mózesnek is meg kellett tanulnia ezt, heveskedése a konfliktushelyzetben 40 évébe került, amit a pusztában kellett töltenie, másik alkalommal pedig azzal járt, hogy nem mehetett be az Ígéret Földjére. Amikor viszont Isten szemszögéből látta a helyzeteket, akkor képes volt hatalommal közbenjárni, és még a legnehezebb helyzeteket is meg tudta oldani, olyanokat, mint a nemzeti szintű hitehagyás és bálványimádás, a vallásos lázadás és „hatalom-átvételi” kísérletek.

2. Ne feledd, hogy Isten nagyobb, mint a probléma. Az az Isten, aki az eget és a földet teremtette, képes elbánni az ígéret földjének az óriásaival, erődített városaival és Góliát nevű hatalmas harcosaival. Imádkozd végig a problémát, mígnem hitben jársz és nem látásban, és úgy látod a problémát, mint egy kis kavicsot a Mindenható Isten kezében.

3. Cselekedj ellentétes módon. Ha valaki zsugori, legyél jótékony vele! Ha valaki bántóan agresszív, akkor fordítsd oda a másik orcádat is! Ha köteleznek valamire, tegyél meg még többet, mint amennyit kérnek! Fizess szeretettel a gyűlöletért, és imádsággal az üldöztetésért. Ez valóban működik, és láttam, ahogy teljesen átformálódik emberek élete ezáltal! Mindkét fél életét átformálja! Ahelyett, hogy gonosszal fizetnél a gonoszért, amivel csak tovább fokoznád a problémát, megtanulod, hogyan győzd le a gonoszt jóval. Amikor a jó cselekvésben való kitartással van kombinálva, akkor ez egy erőteljes életformáló fegyver a gonosszal szemben. Mély harmóniát tud kialakítani a dühöngő konfliktusból.

(Máté 5:38-48) „Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért. Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem a ki arczul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orczádat is. És a ki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is. És a ki téged egy mértföldútra kényszerít, menj el vele kettőre. A ki tőled kér, adj néki; és a ki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól. Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekeszik-é? És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedők is nem azonképen cselekesznek-é? Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.”

(Róma 12:17-21) „Senkinek gonoszért gonoszszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. 18. Ha lehetséges, a mennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. 19. Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. 20. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjuhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. 21. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.”

4. Olvasd a Példabeszédek könyvét addig, amíg nem tudod oda-vissza. Olyan sok tanács van a problémamegoldásra és az emberi természetre nézve ebben az egyetlen bibliai könyvben, ami már bámulatos. Például, amikor egyszer egy munkahelyi vitában kérték a segítségemet, imádkoztam előtte, és ez az ige jutott eszembe: (Példabeszédek 22:10) „Űzd el a csúfolót, és elmegy a háborgás is, és megszűnik a patvarkodás és a szidalmazás.” Pont erre volt szükség az adott helyzetben, és egy szigorú, de igazságos fegyelmi döntés a problémás személlyel szemben békességet hozott a munkahelyre. A Példabeszédek könyve egy felbecsülhetetlen bölcsesség-forrás, amely a történelem során mindig igazolta önmagát. Derek Kidner kommentárja a Tyndale sorozatban kitűnő ebben a témában.

5. Tanuld, hogyan kell mondani egyes dolgokat. Ahogy fogalmazunk, az létfontosságú. (Példabeszédek 25:11-13) „Mint az arany alma ezüst tányéron: olyan a helyén mondott ige! Mint az arany függő és színarany ékesség: olyan a bölcs intő a szófogadó fülnél. Mint a havas hideg az aratásnak idején: olyan a hív követ azoknak, a kik őt elbocsátják; mert az ő urainak lelkét megvidámítja.”

Bármit mondasz, annak egyértelműnek, kedvesnek, igaznak és helyénvalónak kell lennie. Megvan a megfelelő ideje és módja annak, ahogy mondunk dolgokat, amit gyakorlat által és az emberek megfigyelése által lehet megtanulni. Soha ne hazudj, soha ne ködösíts, soha ne feledd, hogy egy embertársaddal beszélsz, akinek érzései vannak, és gondosan válogasd meg az időt, a helyet és a módot. Teljesen más tud lenni tőle minden.

6. Ne használj érzelmi vagy erőszakos szóhasználatot vagy „törvényes” szavakat. Az olyan kifejezések, mint a „beszüntetni”, fellengzősnek tűntethet fel és basáskodónak. Add alább azt a vágyadat, hogy a saját kedved szerint akard kifejezni a mondanivalódat, hogy tisztán és hasznos módon kommunikálj, és elérhesd az eredményt, amit szeretnél. Soha ne fenyegess jogi lépésekkel hívő testvérrel szemben: (1Korinthus 6:1-8) „Merészel valaki ti közületek, ha peres dolga van a másikkal, az igaztalanok előtt törvénykezni, és nem a szentek előtt? Nem tudjátok-é, hogy a szentek a világot ítélik meg? És ha ti ítélitek meg a világot, méltatlanok vagytok-é a legkisebb dolgokban való ítéletekre? Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk ítélni, nemhogy életszükségre való dolgokat? Azért ha életszükségre való dolgok felől van törvénykezéstek, a kik a gyülekezetben legalábbvalók, azokat ültessétek le. Megszégyenítéstekre mondom: Hát nincs ti köztetek egy bölcs ember sem, a ki ítéletet tehetne az ő atyjafiai között? Hanem atyafi atyafival törvénykezik, még pedig hitetlenek előtt? Egyáltalán már az is gyarlóság ti bennetek, hogy törvénykeztek egymással. Miért nem szenveditek inkább a bántalmazást? Miért nem tűritek inkább a kárt? Sőt ti okoztok bántalmazást és kárt, még pedig atyátokfiainak.”

7. Ne legyél túl kemény vagy abszolutista. (Példabeszédek 15:1) „Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a megbántó beszéd pedig támaszt haragot.” Ne úgy vonulj be, mintegy dogmatikus elefánt a porcelánboltba. (Példabeszédek 12:17) „Van olyan, a ki beszél hasonlókat a tőrszúrásokhoz; de a bölcseknek nyelve orvosság.” (Példabeszédek 25:15) „Tűrés által engeszteltetik meg a fejedelem, és a szelíd beszéd megtöri a csontot.” Legyél szelíd, méltányos, irgalmas és tiszta, valamint jó gyümölcsökkel teli. (Jakab 3:16-18) „Mert a hol irígység és czivakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, a kik békességesen munkálkodnak.”

8. Cselekedj hamar és ne hagyd, hogy elhatalmasodjon a dolog. (Példabeszédek 17:14) „Mint a ki árvizet szabadít el, olyan a háborúság kezdete; azért minekelőtte kihatna, hagyd el a versengést.” Ennek érdekében lehetséges, hogy kulturális változáson is keresztül kell menned, ami azt jelenti, hogy ne fogod többé gyűjtögetni a haragodat, amitől aztán egyszer csak kirobbansz. Amíg nem szembesül az ember a rossz szokásaival, nem szokott megváltozni. És a legvalószínűbb az, hogy egy-egy szelíd emlékeztetés segítségével tudunk tanulni, mint egy tüzes veszekedésből, ami miatt szükségesnek érezzük minden védekező technikánkat igénybe venni. Ha gyülekezetbe vagy valamilyen keresztény szervezetbe tartozol, vezesd be azt a szokást, hogy szelíden és rendszeresen kiigazítjátok egymást, a „közösségi kultúra” részeként, ami így az élet természetes velejárója lesz. Ne vonj be másokat, csak ha be kell vonni őket. Ez az alapvető bölcsesség található a Máté 18-ban található folyamat mögött, ahol Jézus arra int, hogy „menj el és dorgáld meg őt négy szem között: ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát”. Ha már mások is be vannak vonva, akkor már nehezebb meggondolni magadat anélkül, hogy elveszítsd a becsületedet. Emellett az ember hajlamos a tényeket is elferdíteni, hogy támogatást szerezzen.[1]

9. Kerüld a haragos és könnyen felháborítható embereket. Amennyiben lehetséges, ne kerüljenek bele az ügybe. (Példabeszédek 29:22) „A haragos háborgást szerez; és a dühösködőnek sok a vétke.” (Példabeszédek 15:18) „A haragos férfiú szerez háborúságot; a hosszútűrő pedig lecsendesíti a háborgást.”

10. Figyelj oda az érintettek erkölcsi karakterére, és csak az alázatos, becsületes és hűséges emberek segítségére támaszkodj a béketeremtő folyamatban. (Példabeszédek 28:25) „A telhetetlen lélek háborúságot szerez; a ki pedig bízik az Úrban, megerősödik.” Sokan, akik részt szeretnének venni, nem alkalmasak rá, ugyanis pletykálkodók, vagy pedig más miatt megbízhatatlanok. (Példabeszédek 16:28-30) „A gonosz ember versengést szerez, és a susárló elválasztja a jó barátokat. Az erőszakos ember elhiteti az ő felebarátját, és nem jó úton viszi őt. A ki behúnyja szemeit, azért teszi, hogy álnokságot gondoljon; a ki összeszorítja ajkait, már véghez vitte a gonoszságot.” (Példabeszédek 11:12-13) „Megútálja felebarátját a bolond; az eszes férfiú pedig hallgat. A rágalmazó megjelenti a titkot; de a hűséges lelkű elfedezi a dolgot.”

11. Ne feledd, hogy keresztény körökben sok konfliktusnak az elsődleges okozója az atyafiak Vádlója. Ilyen esetekben „nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak…” A csúfoló, akit „el kell űzni”, maga a Sátán is lehet. Ezért túl kell néznünk az embereken és meg kell látnunk a spirituális erőket, amelyek kihasználják azok gyengeségeit és előfeltételezéseit, ahogy a Sátán kihasználta Péter előfeltételezését Jézusról, mint Messiásról, Cézárea Filippinél (Máté 16:21-23). Amikor ez történik, akkor még a jó embereket is fel lehet használni rossz célokra. Ezért lelki éberségben kell lennünk, és buzgón meg kell tartanunk a „békesség kötelékét”. A jó tanítások, a Lélekben való imádkozás mindenkor és szent életmód áthatolhatatlan fegyverzetet biztosítanak az ilyen ördögi tervekkel szemben (Efézus 6:10-21).

12. Erősen és bátran állj Isten Igéjén. Mielőtt Józsué belekezdett volna Palesztína katonai leigázásába, ezt mondták neki: (Józsué 1:8-9) „El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, a mint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz. Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, a miben jársz.” Az istenfélő bátorság sok-sok óriás méretű problémát megold.


[1] Ennek ellenére ennek a Jézusi tanításnak az engedelmes megvalósítása még mindig várat magára az Egyházban – becsületesen, krisztusi jellemmel, szeretettel. (A fordító megjegyzése)

Eredeti cikk: A Christian Approach To Conflict Resolution


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük