A halott gyülekezet újraélesztése

A Granada Hills Gyülekezet, Los Angeles viruló völgyében, San Fernandoban, alig egy maroknyi közösséggé apadt. Végül úgy döntöttek, hogy a gyülekezetnek el kell halnia. Átírták az épületet a szövetségre, illetve átengedték a gyülekezet vezetését egy irányító bizottságnak, amelyben más gyülekezetekből is voltak tagok, sőt más lelkipásztorok és szövetségi vezetők is. Amióta ez az irányító bizottság meghívta Steven Hasper lelkipásztort, akire a gyülekezet újraindítását bízták, a vasárnapi alkalmak látogatóinak száma 70-re növekedett.

Amikor tényleges „újraindításról” beszélünk, nem a tipikus, kicsi, küszködő gyülekezetekre gondolunk, amelyek felfrissülnek, és újból növekedésnek indulnak, még csak azokról a már létező gyülekezetekről sincs szó, amelyek összeolvadnak, vagy máshova költöznek. Az a gyülekezet, amely az újraindítás alanya lehet, már feloszlott vagy jó úton halad efelé. Az ilyen gyülekezetből már csak egy maroknyi túlélő maradt, akik túl fáradtak ahhoz, hogy tovább lépjenek. Ennek a gyülekezetnek külső forrásokra és vezetésre van szüksége. Tehát azokat a gyülekezeteket tekintjük „újrainduló gyülekezeteknek”, amelyeknek Isten már csak a körzeti vagy a szövetségen belüli társközösségek révén tud segíteni, hogy újból életre keljen.

„Elképzelésem szerint kell hagyni meghalni az ilyen gyülekezetet”, mondja Dr. Fred Wymore, a Foursquare Church nyugati körzetének igazgatója (Észak Kalifornia). „Ahhoz, hogy egészséges, jóra vezető változás következzék be, az ilyen gyülekezetnek szüksége van a szellemi elhalásra. Nem kell bezárni, de újra kell élednie lelkiségében.”

Mégis hogyan élesztenek fel egy halott gyülekezetet? Sok újraindítással foglalkozó pásztorral és szövetségi vezetővel beszélgettem országszerte, és a következő elvek hangzottak el többször is:

1. Légy biztos abban, hogy a gyülekezet elhelyezése lehetővé teszi a növekedést

Nem minden gyülekezet jó alany az újraindításhoz. A falutérség, amely amúgy is fokozatosan veszít népességéből, az etnikai összetételében változó térség és a hanyatlásnak induló negyedek nagyon nehéz helyzet elé állítanak. Egy újraindítható gyülekezetet olyan térségnek kell körülvennie, amelyen jól meghatározható, megfelelő létszámú célcsoportot lehet feltérképezni, amely elérhető azzal a típusú szolgálattal, amit a közösség nyújtani tud.

2. Ünnepeld meg a régi gyülekezet múltját

Mielőtt a régi gyülekezetet „elhalálozna”, ünnepeljétek meg győzelmeit és dicsőséges múltját. Ahogyan a South Park Gyülekezet Buffaloban (New York) elkészült a bezárásra, egy idősebb tagot felkértek, hogy írja meg a gyülekezet történetét, s ezt az utolsó istentiszteleten mindenkinek átadták. „Az örömteli, közös emlékezés ideje lett ez az alkalom”, emlékszik Jan Mahle pásztor. „Négy olyan ember osztotta meg emlékeit, akik több mint 40 éve a gyülekezethez tartoztak.” Ezt követően felkérték azokat a tagokat, akik több mint 50 éve jártak ide, hogy álljanak fel, és egy-egy gyertyát nyújtottak át nekik, s ugyanezt tették minden taggal, egészen azokig, akik 10 éve, vagy még kevesebb ideje tartoztak a gyülekezetbe. „Azért tettük ezt, hogy érezzék: számított a szolgálatuk, értékeljük.” Az istentiszteletet a Hűséged végtelen című énekkel és úrvacsorával zártuk. Ezután következett az „új kezdetek” időszaka, amit már az ügykezelő pásztor irányított.

3. Zárd be egy időre a gyülekezet ajtaját

Steve Hasper lelkipásztor azon tűnődött, hogy vajon segített-e volna a Granada Hills Gyülekezeten az, ha egy időre bezárják a kapuit. „Nem vagyok biztos abban, hogy egyáltalán meghaltunk mint gyülekezet”, mondta. „A régi gyülekezetet sose zártuk be. Az istentiszteletek folytatódtak egy átmeneti bizottság vezetésével. Az idősebb tagok benyomása az volt, mintha egy betegségen, egy nagy megrázkódtatáson mentünk volna át, amiből mostanra sikeresen kilábaltunk. Ha azonban bezártuk volna a gyülekezetet,” merengett tovább a pásztor „és átneveztük, átszerveztük volna, a közösség talán rájött volna, mi történik valójában. Az üzleti világban ilyenkor ki szoktak tenni egy hirdetőtáblát, amin ez áll: »Új vezetés alatt«. Mi elmulasztottuk a lehetőséget, hogy ezzel üzenjünk valamit a közösségnek.”

Mark Emerson, aki szintén gyülekezetek újraindításával foglalkozó lelkipásztor, és aki jelenleg az American Baptist Fellowship közösség újraindításának korai szakaszán dolgozik Littletonban (Colorado), kétségeiről beszélt. „Vajon ténylegesen elvágtuk a múlthoz kötő szálakat? Ha bezártuk volna a gyülekezetet, sorsára hagytuk volna az épületet, és csak éppen a jelzálogot fizettük volna tovább, talán nagyobb sikerrel vettük volna az akadályokat.”

4. A helyiek engedjék át a vezetést egy főleg kívülállókból álló vezetői bizottságnak

Az a növekedés egyik leggyakoribb akadálya egy halódó gyülekezetben maga a vezetés, amely nyitott a hitbeli lépésekre, a jövőre vonatkozó látásra. Gyakran ezek a vaskalapos, régmúlt időkben megrekedt vezetők éppen azokat üldözik el, akik létfontosságú szolgálatokat vállalhattak volna a közösségben.

Egy ilyen vezetőség leváltására tett kísérlet kudarca eredményezte egy régi, városi gyülekezet újraindításának kudarcba fulladását Bostonban, a Bunker Hill negyedben. „A régi szép időket képviselők magja továbbra is a gyülekezet látásának meghatározására törekedett, a változások teljes figyelmen kívül hagyásával” emlékezik a szövetség vezetőségének egyik tagja. „Amikor néhány új ember színre lépett, megfélemlítették őket az idősebb oszlopos tagok. Éppen ezért fontos rögtön az elején” tanácsolja az illető vezető „megbizonyosodni afelől, hogy a gyülekezet tagjai nyitottak az együttműködésre. Itt azonnal látni lehetett, hogy az emberek csak kénytelen-kelletlen járultak hozzá a munkához.”

Az East Baptist gyülekezet (Philadelphia) nem igényelte az ideiglenes vezetői bizottság munkáját. „Mi nem követtük az újrakezdés irányvonalait, és úgy gondolom, hogy ez végzetes hiba volt,” meséli Rachel Lee, az újraindító lelkipásztor. „Soha nem zártuk be a gyülekezetet. Az elöljárók soha nem cserélődtek ki. Ez volt az egyik legnagyobb akadály a növekedés útjában.”

Egy külső vezetői bizottság feloszlathatja azt a hatalmi magot, amely lefojtotta a növekedést, s ezzel lehetővé teszi egy új elképzelés kialakulását. „A megbeszélések nagyon célratörőek” mondja Jan Mahle lelkipásztor. „Nem maradt meg a már megszokott beszédmód, a sok jól ismert konfliktus, az ismétlődő vita a jól bejáratott témák körül. Sokkal inkább látás-orientáltak a gyűlések.”

Azonban még egy ideiglenes vezetői bizottság sem tudja lezárni az összes hatalmi harcot. Az egyik lelkipásztor ennek okát így világította meg: „az újraélesztendő gyülekezet tagjai, akik bekerülnek az ideiglenes bizottságba a régi hatalmi körnek a tagjai.” Mások ezt így kommentálják: „Volt egy-két olyan kulcsember, aki nagyon tartózkodó volt minden változással szemben, s ezek az emberek nagyon kemény befolyást gyakoroltak a környezetükre. Többnyire dominánsak és bármilyen új ötletet le tudnak építeni. Az emberek ugyan leszavazzák néha őket, de hiába, alulmaradunk a szurkálódásban.”

5. Változtasd meg a gyülekezet nevét

A South Park gyülekezet Buffaloban úgy döntött, hogy megváltoztatja nevét, ahogy az újjáélesztési folyamatot elindították. A mai nevük Jópásztor Gyülekezet. Kathryn Baker, a Niagara Határmenti Amerikai Baptista Gyülekezetek ügyvezető lelkipásztora, ezt így értékelte: „úgy gondolom, a névváltoztatás volt az egyik legmélyebb értelmű jelképes mozzanat ennek a gyülekezetnek az életében, identitása feladásában. Így a helyi közösségben láthatják, hogy már nem ugyanaz a régi embercsoport vonszolja tovább magát, hanem egy új gyülekezet jött létre.”

Egy másik fontos jelképes értékű cselekedet az épület tulajdonjogának átadása a szövetségnek egy időre. Mivel ez nagyon drasztikusnak tűnik, a gyülekezet elhalása is ezzel együtt azzá válik. Azonban helyes indítékok kell ezt a lépést motiválják. Ugyanis az a védelem, amit a gyenge és sebezhető gyülekezet így az őt átvevő külső csoportoktól kap, másodlagos a gyülekezet jelképes halálához, és hatalmi leépüléséhez viszonyítva.

6. A közösségnek friss látásra van szüksége

Ha a gyülekezetnek nincs a saját újjáélesztésén túl semmiféle küldetéstudata, az újraindított közösség nem is újul meg, és nem is lesz életképes. „Az újraindítás szó nem a legmegfelelőbb” mondja Mark Emerson (Littleton, Colorado). „Nem az a cél, hogy újraindítsuk a régi szolgálatot. Azért vagyunk itt, hogy újat kezdjünk. Új nevünk van, új céljaink vannak.”

A Jópásztor Gyülekezet (Buffalo) megvizsgálta a környező közösséget, és a felmérések alapján információkat gyűjtött. „A gyülekezet ráérzett egy új misszió-értelmezésre,” meséli Mahle pásztor, „amikor a Buffalo Community Food Table szervezetnek átengedte az épületet, hogy legyen hol tálalni az ennivalót a rászorulóknak.” A East Baptist Church (Philadelphia) életrevalósága egyértelműen megmutatkozik gyermek- és felnőtt missziójában, amint a környékbelieket igyekeznek elérni egy új módszerrel: Marketplace 29 A.D. VBS (Piactér Kr.u. 29 – Vakációs Bibliaiskola). A foglalkozás során a szervezők és tanítók a bibliai időkre jellemző viseletet öltenek magukra. „Be tudtunk vonni másokat is a helyi közösségből, akik a műhelyeket vezették,” mesélte Lee pásztor „s ez jó volt, még ha nem is tudtak tanítani.”

7. Kell hívni egy új, dinamikus és hitelvű lelkipásztort

Egy gyülekezet újbóli elindítása nagyon sok erőt és Isten erejébe vetett hitet követel, hiszen ki kell védeni a csüggedést. Az egyik leggyakoribb gyengeség, amely az újraindítás pillanatában felütheti a fejét, az emberek megfáradása. „Hozza helyre a dolgokat a lelkipásztor” mintha ezt sugallnák. Viszont, ha egy lelkipásztor mindent maga próbál rendezni, rövid időn belül kiég.

Azonban a lelkipásztor energiája a növekedésre kell irányuljon. „Ha a gyülekezet nem hal meg,” mondta az egyik újraindító pásztor, „az új élettől, amit egy új lelkipásztor hoz magával, a régi szokások feléledését várják, és nem marad semmi energia arra, hogy valami újat kezdjenek el.”

Egyetlen dolgot hangsúlyoznak ismételten az újraindítással foglalkozó lelkipásztorok: bizonyosodj meg afelől, hogy a gyülekezet tényleg meg akar halni, és segíts neki abban, hogy ezt a döntését megpecsételje jelentőségteljes jelképekkel: névcsere,  az irányítás, a tulajdonjog átruházása, stb.

Egy a keleti partokról származó pásztor így emlékezik: „Amikor ideköltöztem, azt hittem, hogy a felekezet helyesen döntött, amikor nem zárta be a gyülekezetet. Azt gondoltam, építhetek a gyülekezet állandóságára ebben a közösségben. De úgy van ez, ahogy Jézus mondta »új bort sem töltenek ó tömlőkbe.« Időbe került, amíg megértettem, hogy semmit sem szabad változatlanul meghagyni.”

Ideig óráig tartó törékeny egészségre számíthatunk egy súlyos betegségből felépült idős embernél. Feltámadás viszont csak halál után következhet be.

„The English version of the article and this translation are copyright © 2009 by Ralph F. Wilson <pastor@joyfulheart.com>. All rights reserved.”

Eredeti cikk:  Restarting A Dead Church


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük